MZV ČR : Bavorsko - hranice  : pravdivost + suverenita ................... 34kB ....  21. V. 2005
  Dotaz k ministru zahraničních věcí ČR, ohledně hraničních návěstí:        
                        Shrnutí  dotazu 
      k ministru zahraničních věcí  ČR.   
  

   
Spolková  země  Bavorsko,  i  po listopadu  
     1989,  uznávala  československou  
státní
     hranici.  Už  tehdy  však   byla  vícestranná 
     snaha snížit ji na 
zemskou =Landesgrenze. 
              
Dnes  už  se to  podařilo ?  
 
    Žádost ve věci veřejné,                                         Praha pátek 20. května 2005
      do  vlastních  rukou


    JUDr.   Cyril   SVOBODA,
    ministr    zahraničních  věcí   ČR, 
    Praha   1,    Loretánské  nám.  5.
 
    Věc:  Hraniční návěští s Bavorskem  

    Vážený pane ministře,  

       v rámci soustavného sledování současného dění jsem se dočetl ve včerejším deníku 
    HALÓ  noviny,  že  na  hranicích  Spolkové  země  Bavorsko  s  Českou  republikou 
    jsou  německá  návěstí,   vymezující  ne státní,  ale  zemskou  hranici,    jak  je  zřejmé 
    z  následující  citace  závěrečných  vět   novinářské  informace : 

    ....  A  ještě  něco.   Bavorsko   pana  Stoibera   se  silně  politiku   ovlivňujícími 
    bývalými českými Němci  má  dodnes  na hraničních sloupech s naší republikou  
    uvedeno, že tady  začínají "zemské", nikoli "státní" hranice,  jak je tomu u dalších 
    hraničních  částí  Německa,  a to nejen s  Českou republikou,  ale  i  s  Polskem, 
    Francií,    Nizozemskem,    Belgií,    Lucemburskem,    Dánskem,    Švýcarskem
  
  i  Rakouskem.     Proč  asi?                                    19. května 2005, Milan ŠPÁS 

          Jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR jsem byl mezi těmi, kteří protestovali  
    právě   proti   zařazení  termínu  Landesgrenze do mezinárodní smlouvy Československa 
    se Spolkovým Německem; navzdory  nepečlivému nebo  submisivnímu  postoji  čelných   
    představitelů  tehdejšího  MZV  ČSFR.   Těm totiž nevadil  revizionisticky  koncipovaný  
    text mezinárodně - právního dokumentu, snižující suverenitu samostatného státu na pouhé 
    zemské území. Zejména ministr Jiří  DIENSTBIER tvrdil,  že to je  běžný  hraniční výraz. 
    Tuto nepravdu jsem průkazně vyvrátil aktuálními fotografiemi z bavorsko- české hranice,  
    s tehdejším  textem   Staatsgrenze. Dokumentační barevnou fotografii jsem nechal rozdat  
    všem poslancům FS ČSFR, tedy i panu ministru DIENSTBIEROVI. Zřejmě i díky tomu 
    byla mezinárodní smlouva schválena Federálním shromážděním ČSFR  v  nepodbízivém  
    a   suverénním   znění.

         Proto Vás prosím, abyste nechal prověřit informaci HALÓ novin, s vyvozením
    patřičných   důsledků ,    jak  v   případě  její  možné   pravdivosti,   tak  i  možné
    nepravdivosti,   ve    prospěch   otevřeného  a    správného    jednání.  

              S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce 
                                                                                     
podpis  )                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                         e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                           Aktuální  a  důležitá  skutečnost,
         
která  je  příznačná  pro  mnohé  osobní  i  veřejné  dění.
     
Je to malá,  nebo chybějící  průkaznost  situačních  informací.  Pokud jsou  tyto zprávy 
   matoucí,  nebo i pomlouvačné,  zřídkakdy  pak dochází k důsledné nápravě  a k citelným  
   postihům.   I  kvůli tomu býváme svědky  časté  a  bezbřehé    »  oprsklosti  «   rozličných 
   sebezviditelňovačů;  ale  i  přestupníků  zákona;   až  do těch  nejkrajnějších  mezí. 
       Zejména kolem  správních  prohřešků  jsou  vždy  jak pověření  činitelé, tak i jiní svědci.
  Navzdory tomu často " chybějí " průkazná svědectví,  rozhodná pro všechna  kvalifikovaná
  řešení.   
       Proto  i  v  záležitosti  možné  změny  hraničních  návěstí,   pokud  k  ní opravdu došlo
  vyvstává  několik otázek:

        a/  Proč správci  hraničního  značení  připustili  takovou  změnu?
        b/  Proč pan ŠPÁS přesně neurčil, kde jsou návěstí o  Landesgrenze?
        c/  Proč  pan  ŠPÁS  a jeho případní informátoři  neupozornili odpovědné činitele,  
             jako jsou například pohraniční  policie, nebo příslušná ministerstva  zahraničí, 
             vnitra? Nic však o tom nepíše, takže o co vlastně jde?  Věci řešit, nebo o nich
             poutavě vykřikovat? 
        d/  Bude se ministerský přezkum zabývat těmito souvisejícími hledisky, zejména
             odpovědností   za   tolerování   případné   změny   v  hraničních   návěstích?
             
..                                 Doplňující informace: 
       1/ Dopis jsem předal podatelně Ministerstva zahraničních věcí ČR  v  pátek 20. května 
           2005,  těsně po 11:00 hodin.  Až  později  jsem  zjistil  písemnou  chybu a  opravil ji  
           e-mailem hned následující den,  ve 04:52 hodin = 
                                                                                        Praha sobota 21. května 2005
          JUDr. Cyril SVOBODA,  ministr zahraničních věcí  ČR
          Věc: Oprava chyby  ve složeninách slov  » grenze «,  
                   v  žádosti včera  předané  v  MZV ČR.
          Vážený   pane   ministře, 
          až později jsem si uvědomil chybu v německém pravopisu obměn slova »grenze«.
          S touto  nápravou  se současně  za tyto  chyby  omlouvám,  jako člověk málokdy 
         německy
  mluvící,  i  píšící. 
                S pozdravem a s přáním úspěšné  práce                 Bohuslav  HUBÁLEK

       2/ Dokumentační fotografie  zaznamenává jedno z hraničních návěstí,  poblíž  Svatého 
           Kříže u Chebu,  27. února 1992.  Fotografie nebyla  k dopisu  přiložena. 
       3/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       5/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.