Pražské povstání = výročí = fakta + zamyšlení + DOKUMENT ......... 59kB .... 8. V. 2005
 
Před šedesáti  roky tonula Praha v záplavě zejména československých  vlajek;  ve svátečním 
   a    vlasteneckém     ovzduší     jara,    s    nadějným     příslibem    rodícího    se    osvobození.   
        Že   za   tři    roky    bylo    jinak,    to   souvisí     nejenom     s    celosvětovými    vlivy.
..... Před šedesáti  roky  tonula  Praha  v  záplavě  zejména  československých  vlajek;
ve svátečním a vlasteneckém ovzduší jara,  s nadějným  příslibem  rodícího se  osvobození. 
Že za tři roky bylo jinak, to souvisí nejenom s celosvětovými vlivy.
Vítězné Československo, v srdci Evropy,  podlehlo stalinskému diktátu; zatímco poražené
Finsko  odolalo  komunistické  hegemonii,   v  těsném  sousedství  s  rozpínavým  Svazem 
sovětských  socialistických  republik  =  SSSR. 
Historie ukazuje v čem tkví a netkví skutečné kvality státních představitelů.
Poskytuje  nám   osvědčená   ponaučení   ke  správě   věcí  veřejných   a   nabízí  vodítka
k   budování   svobodné  a  spravedlivé   společnosti. Varuje  před  pózujícími a ješitnými
mluvky,   stejně  jako  před  bezohlednými  kořistníky -    byť  by  je  sebevíc  oslavovaly
zkorumpované  sdělovací  prostředky,  a  jimi  zmanipulované  veřejné  mínění. 
K čemu  kdysi  pomohly diskutovatelné kvality  některých  glorifikovaných osob?
Československo se  zmenšilo  o  Podkarpatskou Rus,  strpělo  deportace  svých  občanů 
do gulagů v SSSR, protěžovalo zámlky o komunistické " lidovládě " a  teroru tajné policie 
v SSSR,  ekonomicky nás ochudil  nevýhodný  vývoz  tehdy  velmi  vzácné  uranové rudy  
do SSSR.  Nejméně na půl století nás  osudově  poškodilo odřeknutí  Marshallova  plánu 
hospodářské obnovy  v  poválečné Evropě. ....   
Vyvrcholením   bylo  morální  a  politické  selhání tehdejších " miláčků " národa,
počátkem  roku 1948,   buď  jejich nedůrazným odporem, nebo i  politikářsky taktizující 
součinností  s  uzurpátorskou  vládou  Klementa  GOTTWALDA.

    K zamyšlení a stručně  řečeno  =
         1945  -  1948   - 2005      x    Československo  -  Finsko
        " oblíbené  osobnosti  "           x      lidé   +  poctivé jednání
      Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít.
 
           Dokument = Pražské povstání 5. až 9. května 1945: 
       
...  .Notářsky  ověřené  prohlášení,  které vydal

      pplk. Jaroslav NEDBÁLEK, čelný účastník

     bojů     proti      nacistickým      okupantům  

             v  oblasti  tehdejší   Prahy  XIX .

               Přepis dokumentu. Jeho závěrečná část je kopií originálu.
. 
     J a r o s l a v   N e d  b á l e k,  pplk. gšt. v.v.,  Praha 6 - Vokovice,  Kladenská  560/28
     číslo obč. průkazu 219821, serie BA-51.-  Majitel " Osvědčení" podle § 8 zák.č.255/46,
     MNO čj.56696  VHÚ, 1969
     -----------------------------------------------------------------------------------------

           V době pražského povstání, tj. od 5.- 9. května 1945 zúčastnil jsem se akcí se zbraní
     při policej. revíru č. 24, Praha 6  - Bubeneč.

            Od  10.5. do 6.6.1945  byl jsem velitelem  tzv. Scharnhorstových kasáren ( Obecná 
     škola  Praha  XIX,  Dürychovo náměstí )  a měl jsem  na starosti  v Bubenči a v Dejvicích 
     zajišťování  objektů, opuštěných  něm. armádou  a  něm. úřady,  zajištění  asi  4.000 něm.
     vojáků  a  něm. občanů,  shromážděných  v  uvedených  kasárnách.   Velel  jsem  asi 420
     dobrovolníkům Revolučních gard.

           Výnosem MNO hl.št. čj. 167 Dův/ 4. odděl. 1945  byl jsem určen náčelníkem štábu 
     velit.13. pěší divise v Mladé Boleslavi, kde jsem nastoupil v uvedené funkci dne 7.6.1945.   

                                            P  o  t  v  r  z  u j  i      t  í  m  t  o

     že p. Bohuslav H u b á l e k, narozen  24. ledna 1933 v Praze, nyní bytem ve Varnsdorfu, 
     Raisova 2485, č. obč. průkazu 562556 - serie SL- 51
          - zúčastnil se  Pražského povstání se zbraní  v  době od  5.do 9.5.1945,  jako spojka 
     u voj. velit. při 24. polic. revíru  Praha - Bubeneč,  jako pomocník při zřizování obvaziště
     a jako strážný u zajatých Němců.  
          - Od 10. 5. do 6. 6. 1945 byl spojkou u  velitele  kasáren a strážným u internovaných
     Němců.
             Po  celou  dobu od  5. 5. do  6. 6. 1945  vykonával  nepřetržitě  svoje  úkony  vždy 
     svědomitě,  obětavě a projevil vzdor svému mládí statečnost,  zejména při shromažďování 
     léčiv  a  obvazového materiálu,  kteréžto  přinášela  skupinka  žen  a  hochů,  které on byl 
     členem,   z  lékáren  v  Bubenči  a  Dejvicích  do  zřízeného  obvaziště  našeho  obranného 
     postavení.
             Bylo to  v době,  kdy se na občany,  kteří  se  pohybovali  na ulicích  střílelo  z  oken 
     a mnozí byli zákeřnou ranou Němců zastřeleni.

   

..                                 Doplňující informace: 
       1/ Pplk. Jaroslav NEDBÁLEK (1898-1986) byl po únoru 1948 zařazen do pracovního  
           tábora,  i  vězněn na  základě  rozsudku  Státního soudu  v  Praze.  O  rozsudku více
           uvádí publikace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Sešity č.10:
           Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, Díl III,
z roku 2004.   
       2/
Fotografie z  6. června 1945,  pořízená v ulici  Na  Piavě č.1,  dnešní ulice  Charlese 
           De Gaulla;  ve  vchodu  do našeho obchodu  / i bytu /,  před  odevzdáním  uniformy 
           do vojenského  skladu. 
       3/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       4/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       5/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.