Režim KSČ = tabuizace  :  § 261a  tr. zákona  =  PROTEST .......................    16. IV. 2005
 
Protestní dopis  JUDr. Luboši PĚTNÍKOVI,  městskému  státnímu zástupci v Praze,  jako  shrnutí 
   hlavních faktů, důvodných k tomu, aby státní zastupitelství podalo soudní  žalobu pro porušení
   platného  § 261a   trestního  zákona.
....

OBSAH:
  1/  Stručné  zopakování  předchozích kroků  ohledně  zatím  trestně 
       nestíhaného  popírání  zločinů  komunismu =  veřejného  hlásání
       tzv.  jáchymovské  lži.
  2/  Protestní dopis JUDr. Luboši PĚTNÍKOVI, městskému státnímu 
       zástupci v Praze,  jako shrnutí hlavních faktů, důvodných k tomu,
       aby  státní zastupitelství  podalo   soudní žalobu   pro   porušení 
       platného  § 261a   trestního  zákona.

.
Přes 30 měsíců trvá spor o tom, má-li státní zastupitelství vypracovat soudní žalobu
  
podle platného § 261a  trestního zákona  ( popírání  zločinů  komunismu ) a  stíhat mediálně
šířený  trestný  čin,  zveřejněný  19. září  2002  v  celostátním   deníku HALÓ noviny:
     .... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
 i  potvrzena  teze,  kterou  do světa  pustil  prezident Havel  a  kterou  mu  později
schválili zákonodárci o  zločinnosti  komunistického  režimu.   Dodnes   se totiž nic
podobného,   kromě   poslanecké   proklamace  nepodařilo  prokázat. 
.....

Při podání jsem předpokládal,   že  zřetelné  porušení   § 261a   trestního zákona,
s ohledem na obecně známé a dokumentačně doložené skutečnosti z doby komunistické 
totality, už samy o sobě zakládají zákonný důvod k tomu,  aby příslušný soud,  případně 
až i Ústavní soud,  rozhodly  o  zřetelném   naplnění  skutkové  podstaty  protizákonného  
trestného činu:
        Kdo  veřejně    popírá,    zpochybňuje,  schvaluje  nebo  se  snaží  ospravedlnit
nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů 
proti  lidskosti, bude  potrestán  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

To se bohužel nestalo, a proto jsem základní argumentaci k porušení § 261a tr.z.
doplňoval  odkazy na průkaznou dokumentaci,  na  obdobné  zahraniční  trestní zákony;
vycházeje rovněž z  odborné právnické literatury;  zejména  ze statí o uplatňování  práva
přirozeného, i  z jeho evropské nadstavby, práva nadpřirozeného ( prof. JUDr. Vladimír
KLOKOČKA ).    

Posledním z použitých argumentů  je statistika Ministerstva spravedlnosti ČR,  
která hovoří o 208 399 rehabilitačních rozsudcích, jako důsledku inscenovaných justičních 
zločinů  v  době   komunistického  totality,    tedy   zločinů   spáchaných   pod   patronací 
režimu  KSČ.  Ministerská statistika se však  nevztahuje na  správní rozhodnutí tehdejších 
národních výborů,  a na ostatní  mimosoudní  persekuce   celých   společenských  skupin,  
v rámci   tzv.  třídního  boje.    Všechna  ta  čísla  je  nutné  vynásobit  počtem  rodinných
příslušníků,  přinejmenším existenčně diskriminovaným  ( odebrání důchodů,  blokované 
školství,  omezovaný výkon  povolání ). 

V dubnu jsem dostal  4 dopisy  z rozličných státních zastupitelsví, ale každý z nich
oznamuje odlišný způsob řešení  ( postoupení případu  Městskému státnímu zastupitelství 
v Praze = MSZ Praha ), odtamtud zprávu o vyžádání spisu z NSZ ČR v Brně, ale rovněž
z MSZ Praha téměř souběžnou zprávu, že případ je postoupen policejním vyšetřovatelům 
Prahy 1. 

Tato mnohoznačnost mě vedla k tomu,  abych požádal  pana městského státního 
zástupce o rozhovor  ohledně  dva  a  půl   roku   trvající záležitostí.  To se stalo  v úterý
12. dubna 2005, dopisem předaným podatelně MSZ Praha

Už ve čtvrtek,  14.dubna,  přišlo z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1
oznamující zamítnutí mého trestního oznámení;  i  nepřípustnost  stížnosti  proti  zamítnutí.    
Doplněno  také  tím,  že  nejsem  osoba  oprávněná.  

A tak jsem  hned  následující den  předal  podatelně  MSZ  Praha  tento  protest:

   Protest  ve věci veřejné                                                    Praha pátek 15. dubna 2005  
            =  2 listy  =

   Městský   státní     zástupce  
   JUDr.  Luboš    PĚTNÍK 
   Praha  5   Náměstí  14. října
   Věc: HALÓ noviny  a  § 261a  tr.zákona
   Sp.zn. KZn 3288/ 2003
              2 Zn 4978/2002 - 58

   Vážený pane doktore,  

        včera jsem převzal  doporučené psaní z  Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1,
   obsahující  usnesení  ze   3. března  2005,   se  spisovou značkou   2 Zn 4978/2002 - 58.

         JUDr. Zdeňka GALKOVÁ v něm zdůrazňuje odložení oznámeného  trestného činu =
   mediálního popírání  zločinů  komunismu, respektive politicky motivovaných trestných činů 
   exponentů   režimu    Komunistické  strany  Československa   ( KSČ ),      jak   se   stalo  
   v   celostátním  deníku   HALÓ noviny.  

        Své rozhodnutí  opírá o tvrzení, že nejsem osoba oprávněná;  aniž by  ona,  či policejní
   vyšetřovatelé  protokolárně,  nebo aspoň neformálním rozhovorem,   zjišťovali  pravý stav 
   věcí.  Mimo to,  že jsem oznamovatelem trestného činu, daleko  větší  legitimaci  mi dávají
   občanská práva,  na základě dějinných dokumentů a  osobních zážitků  z  doby  "zlatého"
   komunismu. Mezi ně patří nesmazatelné vzpomínky na  tatínkovo utrpení,  než ho 18. VII.
  1949 popravili, zmučeného, s vymlácenými zuby,  odsouzeného v inscenovaném soudním
   procesu.  Mě, za údajnou velezradu ( překročení státní hranice ) poslali pracovat  do 30° 
   horka uhelného dolu, s ložiskem počínající TBC,  prokazatelně získané v několikaměsíční  
   vazbě Státní bezpečnosti ( StB ).   Byl  to  de facto  také   rozsudek  smrti,  uskutečňující  
   výrok    tehdejšího   vyšetřovatele :     Škoda,  žes  neudělal  něco takovýho  jako  táta,
   abysme   tě  taky   pověsili,   z  tebe  stejně  nikdy  nic  pořádnýho  nebude.  

       Dosavadní  přístup k  trestnímu oznámení  proti  HALÓ novinám, celostátnímu deníku
   Komunistické strany Čech a Moravy ( KSČM ),  mě  znovu  vede k  opakování  otázky, 
   kterou jsem marně a bez odezvy kladl  ve všech předchozích stížnostech proti zamítavým   
   usnesením vyšetřovatelů, ale i  státních  zástupců = 
             Co by  se u nás  muselo  stát,  aby  státní  zástupci  uplatňovali 
             § 261a   trestního zákona,    při   popírání  zločinů  komunismu ? 

  
K tomu dnes přidávám ještě další otázku =
             Kdo  v případě tohoto trestního oznámení  může  být  považován
             za oprávněnou osobu, aby splňoval názor JUDr. Zd. GALKOVÉ
             a těch, kteří bez komplexního přístupu zastávají její stanovisko?

   Vážený pane doktore,
       tento týden jsem zveřejnil statistiku, kterou jsem si vyžádal z  Ministerstva spravedlnosti
   České republiky. Statistika uvádí celkem 208 399 rehabilitačních rozsudků  podle zákona
   č. 119/1990 Sb.  Je to průkazná vrchní část pomyslného ledovce justičních zločinů,  které
   i ve správní oblasti byly směrovány vůči celým společenským skupinám, jako součást  tzv.
   třídního boje. Domnívám se,  že jak  souhrn  těchto  faktů,  tak  zejména  reálné  porušení 
   § 261a  trestního zákona,  jsou  nezpochybnitelnými  důvody k tomu, aby  příslušný  soud
   rozhodoval,   a    precedentně   rozhodl,   i  v  této záležitosti.

        S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                      Bohuslav  HUBÁLEK
                               190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =   286 884  774
                               e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek   

..                                 Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.