HALÓ noviny = § 261a  tr. z. + třídní genocidium = STÍŽNOST ......................... 25. III. 2005
 
  Vzhledem  k  rozsahu  a   průkaznosti   zločinů   komunismu,   a  ve  smyslu   našeho  ústavního  
    zákona  č. 2/ 1993 Sb., Čl.1:  ....  Základní  práva  a  svobody  jsou   nezadatelné, nezcizitelné,
     nepromlčitelné a nezrušitelné  =  může naše justice hájit  důstojnost  byvších obětí  někdejšího
    komunistického  režimu  proti   zlehčujícím   a    lživým    výrokům  centrálních  novin  KSČM.

 
     
  Symbol odporu  i  utrpení,

       jako  upomínka,  ale i  varování 
    
    před   komunistickou   diktaturou !

( Zbudovali  exiloví  Čechoslováci  v kanadském  Masaryktownu, 1989. ) 

     Stížnost proti nevysvětlenému odmítání postihu nepravd,  podle  § 261a  tr. zákona.
.
Stížnost ve věci veřejné                                                 Praha  pondělí  21. března  2005  

Mgr.  Marie  BENEŠOVÁ,   nejvyšší  státní  zástupkyně,   BRNO   Jezuitská  4
Věc:   Státní zastupitelství,  § 261a   trestního zákona,  a  komunistické  HALÓ noviny 
Sp.zn. :  1 Nz  578/ 2003

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

    dosud  žijící  lidé  jsou pamětníky  tragických události  celostátního  měřítka, spojených 
s totalitním režimem Komunistické strany Československa (KSČ), zejména v padesátých   
letech 20.století. Navíc existují průkazné úřední dokumenty z té doby, uložené ve Státním 
ústředním archivu.  Některé z těchto dokumentů  jsou  zpracovány  v  publikacích  Úřadu
dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  ( ÚDV ZK ),   s  přesným   uvedením  
archivní a důkazní specifikace.  Zmíněné  historicky-dokumentační  práce jsou  rozesílány  
také všem státním zastupitelstvím České republiky. Právě jedna z publikací, SECURITAS  
IMPERII
   č.10,   stránky  147  až  194,  dokumentuje   drastickou  a   plošnou   likvidaci 
rolnického stavu, včetně persekuce manželek, výměnkářů i dětí. Bohužel to není vymyšlený  
horror,  ale  hořká  a  surová  skutečnost  " zlatého komunismu ";   včetně  zápisů,  kterak 
prokurátoři a soudci  museli  bezpodmínečně  plnit  jakékoli  direktivy  Ústředního výboru 
KSČ  při  likvidaci  rolnického  stavu,  ale  i  jindy.

   Množství a provedení politicky motivovaných trestných činů, spáchaných pod patronací  
režimu  KSČ   proti   takzvaným   " třídním  nepřátelům "      byly   zjevným   porušením  
lidskosti, spravedlnosti,  i původních právních  norem  mezinárodního charakteru.  Svědčí 
o tom přes 200 justičních vražd a další zinscenované monstrprocesy; násilná kolektivizace 
rolníků;   všeobecný   kádrový  rasismus,  spojený s  dlouhodobou  existenční   persekucí 
postižených rodin  a  jejich  příbuzných.  Nezvratným  důkazem jsou  zejména desetitisíce 
soudních rehabilitací bývalých politických vězňů režimu KSČ, dle zákona č.119/1990 Sb

   Tím byly de facto spáchány plošné zločiny proti lidskosti, vůči rozsáhlým společenským 
vrstvám =  ve smyslu  přirozeného práva,  ale i podle  důvodné analogie  k  mezinárodním  
právním charakteristikám  genocidia,  jak jsou  shrnuty i  v  našem  trestním  zákoně = 
§ 259 (1)    Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně ....
           a)     uvede  příslušníky  takové  skupiny  do  takových  životních  podmínek, 
                   které mají přivodit jejich  úplné  nebo  částečné  fyzické  zničení,  

           d)     způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 
                   bude potrestán
.....
§ 259a (1)  Kdo  v souvislosti   s  výkonem   pravomoci  státního  orgánu ,  orgánu 
   územní   samosprávy  nebo   soudu    jinému  mučením   nebo   jiným    nelidským
   a krutým zacházením  působí  tělesné  nebo  duševní   utrpení, bude potrestán
...
          

   Navzdory těmto skutečnostem, HALÓ noviny,  celostátní deník Komunistické strany
Čech a Moravy (KSČM),  zveřejnily 19. září 2002  redakční komentář, jehož součástí  
bylo následující tvrzení, zlehčující a popírající plošné ( genocidní ) a politicky motivované 
zločiny režimu KSČ:

  .... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
   i potvrzena teze, kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  mu  později
   schválili zákonodárci o zločinnosti komunistického režimu.  Dodnes se totiž nic
   podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo prokázat. 
.....    

   HALÓ noviny tím veřejně porušily § 261a trestního zákona,  neboť  i dokumentačně 
je   prokázáno,   že   vedoucí   představitelé  KSČ  a   tehdejšího  státu    protokolárně  
souhlasili  s přípravou  a  s  pácháním  justičních vražd,  stejně  jako  souhlasili se všemi
plošnými  persekucemi  takzvaných  " třídních  nepřátel ", jako  společenských vrstev.

   Přesto všechny stupně  státních zastupitelství  České republiky asi  nepřihlédly k výše
zmíněným skutečnostem a opakovaně zamítaly trestní oznámení podle  § 261a  trestního 
zákona  proti   HALÓ  novinám,   podané    27.  září  2002    k   Obvodnímu  státnímu 
zastupitelství pro Prahu 1,  pod  spisovou značkou  2 Zn  4978/ 2002. Všechna zatímní 
odmítnutí  nesdělují ani  bližší  důvody,  bránící   podat  soudní žalobu  na deník KSČM. 


Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

     domníval jsem se,   že  zlovolné  popírání   plošně   uskutečněných  trestných  činů, 
spáchaných činiteli  KSČ, bude z hlediska  nadpozitivního práva  předloženo a řešeno
příslušným  soudem.    Neboť  v   zájmu  spravedlnosti  a  s   ohledem   na   množství
postižených  lidí  z  širokých  společenských  vrstev  ( zemědělci,  živnostníci,  političtí 
odpůrci,  příslušníci církví )  byla  naplněna  skutková podstata  trestných  činů,  které  
už v době spáchání byly v příkrém  rozporu s 
Všeobecnou deklarací lidských práv,  
článku 2,  odstavce 2:
   Státy, smluvní strany paktu, se zavazují,  že zaručí,  aby se práva formulovaná
   v tomto paktu  uskutečňovala  bez  jakéhokoli  rozlišování  podle  rasy,  barvy,
   pohlaví,  jazyka,       náboženství ,       politického     nebo     jiného    smýšlení ,
  národnostního  a    sociálního   původu,  majetku,  rodu  nebo jiného postavení. 

   Vzhledem k rozsahu a průkaznosti  zločinů komunismu, a ve smyslu našeho  ústavního  
zákona  č. 2/ 1993 Sb., Čl.1:  ..... Základní   práva   a  svobody  jsou   nezadatelné,
nezcizitelné,     nepromlčitelné    a   nezrušitelné , 
může naše justice hájit  důstojnost
byvších  obětí  někdejšího komunistického režimu  proti  zlehčujícím a  lživým  výrokům.
Stejně  jako například  Rakousko  postihuje  zločiny  nacismu,  respektive  nacionálního 
socialismu; stejně jako  popírání,  zlehčování a  ospravedlňování  těchto zločinů, užívajíc
trestně-právní   terminologii    »  nationalsozialistische  Verbrechen    «:
    Österreichische  Gesetze,      Verbotsgesetz  1947,      Stand:  10. August 2004:
                             § 3h* [ Bestreiten von NS- Verbrechen  ]

 
   V případě  zamítnutí  této  stížnosti  bych  rád  věděl,  co  by  se  u  nás  muselo  stát  
ve  vztahu   ke  zločinům   komunismu,   aby   státní   zastupitelství   usilovala o  soudní 
projednávání  trestných činů  podle  nepromlčitelného  § 261a  trestního  zákona? 

     S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce,   v  úctě 

                                                                 Bohuslav   HUBÁLEK
                            190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                             e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek    

....
..                               Doplňující informace: 
       1/ Dopis jsem  odeslal  doporučeně,  před čtyřmi dny,  v  pondělí  21. března  2005.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.