Únor 1948 - 2005 - fakta = úroveň života = slova - skutky ................................. 27. II. 2005
  
Únor 1948 nebyl vítězstvím pracujícího lidu; ve skutečnosti byl vítězstvím bezohledných funkcionářů, 
    z  nichž  někteří  už  za  dva  roky  později  tragicky  pocítili  "  lidumilnost  " jimi  nastolené  diktatury. 
....

Únor 1948 nebyl vítězstvím pracujícího lidu; ve skutečnosti byl vítězstvím bezohledných
funkcionářů,   z  nichž  někteří  už  za  dva  roky  později   tragicky  pocítili  "  lidumilnost  "  
jimi nastolené diktatury. Pro přesnost  uvádím  alespoň jediné jméno = Rudolf SLÁNSKÝ, 
tehdejší generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Další
aparátčíci, o dvacet let později, byli rovněž postiženi " revoluční  zásadovostí pracujícího  
lidu
",  byť  daleko  mírnějším  způsobem  než  "  třídní  nepřátelé  " a  údajní komunističtí  
" revizionisté " .  

Věznění,  popravy, ožebračení, a  plošná  persekuce  tzv. třídních  nepřátel,
neznamenaly  pouze  nezměrné  utrpení  statisíců lidí i z dělnických rodin, mužů, žen, i dětí;
zejména při  celostátní  výměně peněz, a zničení úspor v květnu 1953,  převážně v poměru
1 : 50,  za  patronace  a   lhaní  " lidového "  prezidenta  Antonína   ZÁPOTOCKÉHO.  

Nebýt  "Vítězného  února ",  nemusely  by  být  soudní  rehabilitace,  restituce, 
a  odškodňování  politických vězňů  režimu KSČ,  okradených  zemědělců,  živnostníků,  
a  dalších  " třídních  nepřátel ".  Proto  by  byla  snadnější  situace  v  současné  justici, 
v  policejní  a  správní  praxi. 
Neřešily by  se  privatizační  zločiny  postkomunistických  i  postsametových  šíbrů;  stejně 
jako  jejich  odvozené  a  destabilizující  důsledky  v  oblasti  morálky,  životní  úrovně  lidí  
a celkového  národního  hospodářství .

Nebýt "Vítězného února ", měli bychom životní úroveň Belgie, Francie, Německa
a dalších nekomunistických států z roku 1945-1948, jakož  i nekomunistického Rakouska 
(
počínajíce od zrušení okupace  Rakouska sovětskými vojsky, až  v roce 1955 ).

Proto jsou lichá tvrzení komunistů o přínosu jejich režimu 
pro Československou republiku.  Všechny  zmíněné  státy  byly  daleko  víc  zdevastované 
bombardováním i pozemními boji.  Ještě navíc však  nacisté usoustředili  všemožné zásoby 
právě  na  území  tehdejšího  Protektorátu  Čechy a  Morava.   Ale  naše  dobré  startovní 
podmínky  zanikly právě  vlivem  působení  soudruha GOTTWALDA & spol., za přispění
zbabělých  a  politikařících  " osobností ".

Proto jsme 41 roků žili v totalitním státě, obehnaným dráty a vylepšeným Tuzexy,
ale  i  léčebnami  s  nedostatkovými  léky,  toliko  pro  vybrané  funkcionáře, .......
Nemluvě o mnoha dalších " vymoženostech ", jako byly kádrově či úplatkem přidělované 
devizové  přísliby  i  cesty  do  svobodného světa,  fronty  na  maso, ovoce, toaletní papír, 
dámské hygienické vložky, ........

Únor 1948, jeho předehry, i jeho následky, by  tedy měly být varovným poučením.
Bohužel však nejsou. Dokazuje to nynější stav společenských poměrů v České republice.  
Ať  už je to  nynější   vládní  krize,   ale  i  mnohdy  licoměrné  akce  těch  antikomunistů,   
kteří  se  náhle   a   podivně   "  probudili  ".  

Mlčeli, když jsem v československém Federálním shromáždění inicioval a prosadil 
zákon č.480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989. Tehdy to byla průlomová legislativní 
akce;  možný  základní kámen pro  navazující  paragrafy.  Značně  mi  pomohly venkovské organizace  KPV ČSFR,   svým  tlakem  na  poslance  z  jejich  okresů.    Dnes  už  mnozí
z  těch  bývalých vězňů  buď nežijí,  nebo  zeslábli  pokročilým  věkem  a  nemocemi. 
Konfederace,  počínajíce JUDr. Stanislavem  DROBNÝM,  předsednickým  následníkem 
generála  Rudolfa  PERNICKÉHO,  se stala  dekorativní  a  neškodnou  rekvizitou, která 
toliko řeční,  místo  důsledného plnění  potřebných úkolů.  Mimo  jiné  o  tom  svědčí  dva 
následující  příklady :  

Vedení a  periodika  Konfederace politických vězňů  nepodporovaly  a  ignorovaly 
soudní spor u  Obvodního soudu pro Prahu 7  ( spisová značka  6c 18/96  ),  kterým jsem 
v roce 1997 přiměl  " jejich Honzu ", tehdejšího ministra vnitra Jana RUMLA, aby odtajnil
nejenom odchodné příslušníků StB,  ale i jím  absurdně  utajovaný  Seznam  utajovaných
skutečností  Ministerstva vnitra 
ČR.  
Je nutné  podotknout, že soudnímu sporu  předcházela  mnohaměsíční  jednání,  ve kterých 
i  tehdejší  premiér V. KLAUS  písemně  podpořil  utajování odchodného příslušníků  StB;  
kopii  dopisu  jsem  už  dříve  zveřejnil =   bez  zájmu  a  odezvy   slovních   antikomunistů.

Konfederace politických vězňů  nepodporuje, ignoruje, a škodí  justičnímu  postihu 
komunistického deníku HALÓ noviny, za porušení § 261a  trestního  zákona tím,  že  pan
Jaroslav SRBEK ( má to být  pseudonym  někoho  z  prominentů KSČM )   v  redakčním 
komentáři  popíral  zločiny,  spáchané  režimem  KSČ.  

Ačkoli  podobný  trestný  čin,    hlásání    osvětimské  lži,      je   justičně  stíháno 
ve Švýcarsku  a  ve státech Evropské unie,  přes  dva roky zatím  marně  usiluji  zákonnou 
cestou, aby soudní  precedens dal  " za  vyučenou " a  vyměřil pokutu  nejenom hlasatelům 
  jáchymovských  lží,   ale  vůbec   všem,    kteří   šíří    jakékoli    nepravdy. 

V  zájmu  pravidel  Fair  play,  ve  prospěch  lidí  dobré  vůle, 
není třeba  sáhodlouhých  komentářů,  které  nic  neřeší.  Navíc tím čtenáře okrádají o čas 
na  jejich  vlastní  život.  Proto  jako  informativní  doplněk  chronologicky  shrnuji :
Tatínek, Bohuslav HUBÁLEK, byl 18. července 1949  popraven za odbojovou činnost.
1952= za tzv. velezradu = ilegální přechod státní hranice,  jsem byl odsouzen  na  pět roků 
vězení;  po třech rocích propuštěn na amnestii prezidenta republiky.
1956= za projev ve prospěch začátku maďarské revoluce a tehdejšího Rádia Svobodná
           Evropa, před  200 odboráři,  odsouzen na  rok a půl vězení.  Při úmrtí prezidenta
           Antonína ZÁPOTOCKÉHO  vyloučen  z amnestie ( kvůli dvoutýdenní  hladovce
           a  podezření  z  vyvolání  stávky  v  pracovním  komandu ).
1958= Po propuštění z vězení práce v cihelně. Pak dva roky vojín Technického praporu  
           s prací 
v cihelně a na stavbách. Po vojně  pomocný dělník u elektrikářů; vyučení 
           v oboru  a  maturita  při  dálkovém  studiu  elektrotechnické  průmyslovky.
1968= V  březnu  založení  Klubu angažovaných nestraníků  = KAN =  ve Varnsdorfu.
            Neplacený odborářský předseda podnikového výboru Rukov Rumburk ( 1000
            zaměstnanců ).
1969=  Stavební  elektrikář  u  národního podniku  Montované  stavby  Praha. Revizní 
            technik  elektrických  zařízení  a  hromosvodů  u  Elektropodniku  hl. m. Prahy;
            souběžný  pracovní poměr  jako elektroúdržbář  stavebních bytových družstev,
            účast v demonstracích proti  režimu KSČ;  =  videozáznamy  StB  a  fotografie
            ze 17. listopadu 1989.
1989=  založení Občanského fóra ( OF ) v Sídlišti Prosek, spolupráce s OF Prahy 9.
1990=  za OF kooptovaný poslanec České národní rady 
1990  / léto / - léto 1992  =   federální  poslanec za  OF ve  FS ČSFR
1993= důchodce, iniciování a výborová spoluúčast  při projednání novely trest. zákona,
           kterou si osvojil tehdejší poslanec JUDr. Vladimír ŘEZÁČ / ČSSD /.  Od  ledna
           1994  je  v  § 67  trestního zákona   dvacetileté   nepromlčení  na  trestné  činy, 
           spáchané  při  vypracování  a  schvalování  privatizačního projektu, při  převodu 
           majetku státu na jiné osoby ... .
1994= 14. ledna až 31. prosince  ředitelem  Střediska  pro dokumentaci  protiprávností 
            komunistického  režimu,  při  Ministerstvu  spravedlnosti  ČR. 
            Potom  opět  důchod,  jako  jediný  zdroj  příjmů.
1999=  Do  dneška  čestná  funkce  v  poradním  sboru  ředitele  Úřadu  dokumentace 
            a  vyšetřování  zločinů  komunismu,  plk. Mgr. Ireneje  KRATOCHVÍLA. 
2000=  vydávání  tohoto  internetového  zpravodajství. 

Nutný  dovětek.
      Ctitele   KPV ČR   chci  upozornit,   že  vlivem  nepravdivých  pomluv,  které  
       zejména  šíří   předseda  pražské  pobočky   č. 15  =   ing. Mirko  ŠŤASTNÝ,  
       a  jeho  funkcionářští  spřízněnci,  byl jsem vyštván z  KPV ČR. Vícekrát  jsem 
       se  bránil, leč marně.  
       Například, snad proto aby se vlk ( právo ) nažral a ovce zůstala celá, soudkyně 
       Městského  soudu  v Praze,   JUDr. Romana VOSTREJŠOVÁ,  vyřčené  lži 
       neodsoudila a  takto  formálně  ospravedlnila   žalovaného místopředsedu KPV 
      ČR  a také  předsedu  pražské pobočky č. 15:  

      
"... Názor žalovaného  lze považovat  za přiměřenou a věcnou kritiku, byť 
        z  právního  hlediska  neodbornou
. ... " . 

      
Přesto pan Mirko je " naším osvědčeným politikem ", což  i nadále prokazoval 
      a prokazuje řečněním a nechvalnou činností. 
      V roce 1996 získala jeho pobočka dar milionu korun.  Příjem i využití  daru  jsou 
      dodnes  před  členy " bratrsky " utajovány.   Jen  ti  znalí  toliko  bokem  brblají,  
      že šéfové si mezi sebou  rozdělili  desetitisícové  částky.  Kolik si  z toho  milionu 
      nechal " bratr " předseda,  nikdo  neví a  revizní  komise to tolerují,  stejně  jako
      předsedkyně  KPV ČR,   dr.  Naděžda  KAVALÍROVÁ  &  spol.  
      Obvodní  státní zastupitelství pro Prahu 1 moje trestní oznámení odložilo, aniž by  
      přiblížilo sporné skutečnosti,  které by  osvětlily poměry v  tabuizované rekvizitě  
      současných  politiků. 
      A všemožně moralizující  " bratři i sestry "  k tomu mlčí,  nadávají  na komunisty,
      podepisují petice a na tryznách  čtou  jména  popravených,  umučených, ubitých.   

....
..                            Doplňující informace:
   1/ Zatím se nepodařilo určit závady, které brání  při  zveřejňování některých obrázkově 
       kopírovaných textů, dříve zde umístěných.
   2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
   3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
       V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
       zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu o nich  podá  otevření  souborů s titulky 
       z roků 2000 - 2004,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.