Vláda = usnesení + vězni = důchody + přilepšení = DOKUMENT .............  02. XII. 2004
 
S  návrhem   na   důchodové  přilepšení    pro   politické  vězně  režimu  KSČ,   vyjádřeným  
  v usnesení č.1155,  souhlasilo čtrnáct  z  patnácti přítomných ministrů, proti nebyl nikdo. 


Internetové stránky Vlády České republiky
 
obsahují  i zápisy  z vládních zasedání,  obvykle však s jednotýdenním skluzem. Proto až dnes 
bylo možné číst o průběhu předposlední schůze, uskutečněné 24. listopadu 2004.
S návrhem na důchodové přilepšení pro politické vězně režimu KSČ,
vyjádřeným v usnesení  č.1155, souhlasilo čtrnáct z patnácti přítomných ministrů,  proti  nebyl 
nikdo. Avšak text samotného usnesení nebylo možné internetově otevřít. Teprve později jsem 
sehnal  jeho xeroxovou kopii.  
Usnesení  č. 1155  předkládám v doslovném přepisu, 
neboť jsem se přesvědčil,  že ani usnesení,  ani  zmínka o jeho obsahu, dnes není v  jakémkoli sdělovacím  prostředku,  vyjma  internetových  stránek  www.vlada.cz.   
Informaci  nepřináší   ani    internetový  zpravodaj  KPV ČR  =  
Konfederace politických vězňů  České republiky.  

           Pomník  v  kanadském  Masaryktownu
  
je výstižnou symbolikou odporu proti  komunistické totalitě, 
   včetně  její  hrůzovlády v  období  padesátých let  dvacátého
   století.  

    
                                                    USNESENÍ  
                                        VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY
                                        
ze dne 24. listopadu 2004  č.1155
   o  nařízení  vlády  o  poskytování  příplatku  k  důchodu  ke  zmírnění  některých křivd
                způsobených   komunistickým   režimem   v   oblasti   sociální

                V l á d a 
                 I.  s c h v a l u j e  návrh nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke
   zmírnění  některých  křivd   způsobených   komunistickým  režimem  v  oblasti  sociální 
   s úpravami  podle  připomínek  obsažených  ve stanovisku  předsedy  Legislativní rady 
   vlády a podle připomínek vlády;

                 II. u k l á d á  
                    1. ministru vnitra
                        a) vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení, 

                        b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení předsedovi
    k podpisu, 

                    2. ministru financí 
                       a) do třiceti dnů po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2005
    zabezpečit z  vládní  rozpočtové rezervy  státního rozpočtu  na  rok 2005 prostředky na 
    výplatu  příplatku k důchodu  podle tohoto nařízení vlády a na  správní výdaje spojené s
    jeho výplatou a na základě kvantifikace Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
    vnitra,  Ministerstva obrany  a  Ministerstva spravedlnosti  zabezpečit  jejich  převod  do
    rozpočtů jejich kapitol,

                       b) promítnout dopad poskytování příplatku k důchodu podle tohoto nařízení
    vlády do střednědobého výdajového rámce a limitů střednědobého rozpočtového výhledu
    na léta 2006-2007 rozpočtových kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
    vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti,      

                      3.1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům vnitra,
   obrany a místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti  zapracovat počínaje rokem 2006
   do návrhu rozpočtu jejich rozpočtové kapitoly  prostředky  na výplatu příplatku k důchodu
   podle tohoto nařízení vlády a na správní výdaje spojené s jeho výplatou.

   Provedou:

   předseda vlády
   1. místopředseda vlády a 
   ministr práce a sociálních věcí,
   místopředseda vlády a
   ministr spravedlnosti,
   ministři financí, vnitra, obrany                    
                                                                                           Předseda vlády
                                                                                JUDr. Stanislav  G r o s s , v.r.     

                            Doplňující informace: 
    1/ Zápisy  předchozích  vládních schůzí stanoví  50 Kč  důchodového  přilepšení 
        za   každý  měsíc věznění,   se  zápočtem  od  1.  ledna  2005.
    2/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    4/ Texty od zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už nejsou zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.