KPV ČR = pobočka 15 + dar = popis + využití = stanoviska .......... .. 27. XI. 2004
   
Upraveným  zdůvodněním  je  zamítnuto  podezření  na  podvod  s  darem, což dokazuje  citování  
    závěrečné části  Usnesení  2 Zn2813/2004-8  z 16. listopadu  ......  Ale co na to  členové  KPV ČR ?

Státní zastupitelství rozhodlo ve prospěch funkcionářů KPV ČR, pobočky 15,
na základě dodatečně pozměněných podmínek k získání daru jednoho milionu korun.

Zápis o daru,  z výborové schůze pobočky 15,  konané 24. VI. 1996:
" Různé : A- Předseda Ing. Šťastný informuje výbor o sponzorovi, který věnoval
                     naší pobočce značnou částku v Kč. Sponzor si nepřeje zveřejnit své
                     jméno ani velikost věnované částky.
......... ".

Upraveným   zdůvodněním   je   zamítnuto   podezření  na   podvod   s  darem,
což dokazuje  citování  závěrečné  části  Usnesení  2 Zn2813/2004-8  z 16. listopadu
2004,  doručeného  o  devět  dní  později,   až  třetí  den  po  telefonickém  zjišťování 
stavu  věci,  ve spisovně  Obvodního státního zastupitelství  pro Prahu 1:

".... - šetřením bylo zjištěno, že předseda pobočky 15 ing. Šťastný informoval výbor
      o  sponzorovi,   který si  nepřál  zveřejnění  svého  jména   ani  velikost  daru. 
      Ing. Šťastný  vysvětlil,  jak jsou peníze ošetřeny a které osoby jsou oprávněny
      k  finančním  operacím   ve    prospěch   pobočky    a  jak  probíhá  registrace
      jednotlivých  finančních  kroků.  Všechny důležité operace jsou  konzultovány 
      se sponzorem.  Peníze byly použity  též na renovaci  kanceláří  KPV  a zřízení 
      Klubu  na  památku  sponzorova  manžela.    Sponzor  byl   o   tomto   využití
      informován  a  souhlasil  s  použitím  prostředků daru. 

      - konečně bylo i šetřeno u sponzora daru KPV a byl zjištěno, že sponzor v roce 
     1996 založil u jedné banky  vkladní knížku,  vložil na ni  celý  obnos  daru v Kč 
     a poté vkladní knížku odevzdal jedné člence KPV.  Tento dar byl, dle sponzora,
     určen   pro  potřeby   členů    konfederace, 

      - užití  daru může napadnout  pouze dárce,  nebo   člen   konfederace.  Tím,  že 
      nebyla věc daru zveřejněna, bylo pouze respektováno přání sponzora daru.
...."

Právě formulace » pro potřeby členů «  však chybí v oficiálním zápisu z roku 1996,
a nikde není uvedeno kdy a na čí popud k tomuto rozšíření došlo. Původní zápis odpovídá
toliko pobočkovému užití, jako byla úprava kanceláře a Klubu, případně na konfederační
časopis; ne však k možným mnohatisícových darů  vyvoleným  příjemcům, " bratrsky " 
utajovaným  před  téměř  pěti  stovkami  spolusester  a  spolubratří  z  pobočky  č. 15.  

Je škoda,  že členové KPV  toliko hartusí na neúplné roční výkazy o hospodaření,
na  zmanipulovaná  jednání  členských schůzí a valných hromad.  I když tuto kritiku občas
a útržkovitě přinesou  periodika KPV ČR,  nikdy  však  nedojde k  patřičnému  vyústění, 
navzdory  mnoha  moralistním  kázáním  z  úst  konfederačních  celebrit.

Dárkyně svým  zřejmě  dodatečným  » pro potřeby členů «  jednoznačně pomohla 
zastavit trestní stíhání správců daru,  i  příjemců  mimořádných  finančních  podpor z daru 
vyčleněných. 

Jako vícenásobný politický vězeň a syn popraveného odbojáře proti režimu KSČ,  
nejsem  členem Konfederace.  Právě kvůli  lidské i  politické úrovně čelných představitelů 
KPV ČR =  intrikám  i  nevyjasněné  minulosti =  jak jsem už  vícekrát zveřejnil na těchto 
internetových  stránkách.  

Je na poctivých členech Konfederace, jak se vypořádají s " bratrskými " poměry,  
i s  utajovanými  položkami  v hospodaření  KPV ČR.  Jedině  tak  mohou být  hodni  své 
minulosti.  

                            Doplňující informace: 
    1/
Žluté  podložení  slov  je  mým  zdůrazněním  posunutého  významu.  V  zájmu  ucelené
        informovanosti však  zítra samostatně  zveřejňuji  dvoustránkovou  kopii dopisu z  OSZ 
        pro  Prahu 1. 
    2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
    3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
    4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 31. prosince 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
        Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
        z roků 2000-2003,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.