KASÍK + Rada ČRo : zákon = porušení = manipulace = žaloba ....................  5. XI. 2004
  .... Ať  tak,  či  onak,   soudní   žaloba  by  měla  přispět  k   průkaznému   zhodnocení  žalované 
  skutečnosti  =  nepostihovaných manipulací a  následných lží.  Patnáct roků po listopadu 1989. ....
Obvodní soud pro Prahu 2 mě vyzval 14. října,  abych do  deseti dnů  upřesnil  žalobu 
na  generálního ředitele Českého rozhlasu,  Ing. Václava  KASÍKA,  podanou 23. září 2004;
a to jednoznačným určením  žalovaného = buď jako osobu fyzickou, nebo osobu právnickou.
Dále  i  s  podrobnějším  vyjmenováním  potřebných   svědků,   se  všemi   náležitostmi;   ale 
i s upřesněním navrhovaného rozsudku, petitu = zejména stanovením vzniklé škody a způsobu  
její  úhrady.
Na  mou
  internetovou  žádost  o  radu  a  pomoc  zatím  nepřišla  jakákoli  odezva.
Také proto jsem požádal soud  o čtrnáctidenní prodloužení předepsané lhůty,  abych si  lépe 
ujasnil  potřebné  souvislosti  a  možnosti,  i  ty  nepříznivé. 
Do  předvčerejška  jsem  hovořil  s  několika  málo lidmi  o všech  možných okolnostech  
i  úskalích  doposud  neobvyklé  soudní žaloby  na  porušení  zákona o  Českém rozhlasu =  
u  nás  vůbec  první  svého  druhu.
Dobře  míněné  názory  se  v  mnoha  hlediscích  shodovaly,   i  v  upozornění  na větší 
peněžní  zátěž,   například  vlivem  delšího  soudního  řízení.   
Alea  iacta  sunt =  Kostky  jsou  vrženy.
Včera dopoledne,  tedy ve čtvrtek  4. listopadu 2004,  jsem v  podatelně  Obvodního soudu
pro Prahu 2   předal  upřesněnou  žalobu  na  fyzickou osobu,  na   Ing. Václava  KASÍKA,
generálního ředitele ČRo = Českého rozhlasu.  
Ať  tak  či  onak,  soudní  žaloba  by  měla  přispět  k  průkaznému  zhodnocení  
žalované  skutečnosti   =   nepostihovaných   manipulací  a   následných   lží.   Patnáct   roků  
po  listopadu  1989.  
               
Upřesnění žaloby podané 23. září 2004,
                            
výňatky  stěžejních  skutečností.
  
       
           Následující body II. až XIII.,  s výjimkou  zrušeného   bodu  XII., upřesňují 
        údaje  o  svědkovi  a  důkazu,  podobně  jako je  tomu v  počátečním  bodu I.  
            Jako svědky uvádím  hlavní  účinkující  diskuse  i následujících událostí. Tedy oba 
         moderátory,  prezidenta  České republiky,  generálního  ředitele  Českého  rozhlasu,  
         jakož  i  tři  členy  Rady ČRo =  arch. Štěpán KOTRBA, PhDr. Richard SEEMANN,  
         a  Mgr. Michal PROKOP.
            
Bod  XIV,   v  následujícím  přepisu  ukončuje  čtyřstránkové upřesnění  původní 
         žaloby,  podané  soudu  ve  čtvrtek 23. září 2004. 

 
                                                                     X I V.  
Rozsudek:
Určuje se, že: 

1/  Generální ředitel  Českého rozhlasu,   Ing.  Václav KASÍK,  následně  nekonal:

   a/    Podle  pravomoci  svěřené  funkce,   i  navzdory  stížnosti  pana  Bohuslava 
          HUBÁLKA z Prahy 9, Českolipská 19, ohledně  zjevného porušení zákona 
          o Českém rozhlasu  č. 192/2002 Sb., § 2
, odstavce 2, písmene a)b), k němuž  
          došlo při rozhlasové diskusi s prezidentem České republiky, 12. února 2004.
          Neboť v této rozhlasové diskusi stanice  Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál,
          mezi 18:10 až 18:55 hodin, nebyl  jakýmkoli  způsobem zodpovězen kritický 
          dotaz posluchače z Ostravy. Posluchač v něm žádal diskutujícího prezidenta 
          České republiky,  prof. Václava  KLAUSE,  o  vysvětlení  souvislosti  mezi 
          takzvaným  vytunelováním  bank  a  průzkumově  vykazovaným  vzrůstem
          prezidentské  popularity.  Dotaz posluchače z Ostravy  nikdo z diskutujících   
          nevyloučil jako nepřístojný; ať už pro způsob mluvy,  pro  nesrozumitelnost,  
          pro  nesouvisející  zaměření. 
          Navzdory tomu  moderátoři  rozhlasové  besedy,  pánové  Petr NOVÁČEK 
          a Jan POKORNÝ, neprojevili snahu, aby pan prezident reagoval na kritický  
          dotaz  posluchače z Ostravy, i když byl druhým z pěti přímých telefonických 
          vstupů do živě vysílané besedy.  Odpovědi se dočkaly  pouze vstupy  první, 
          třetí, čtvrtý a pátý. Ty se však netýkaly  tzv.  tunelování  peněžních  ústavů,  
          a  ztráty  vložených  úspor. 

    b/   Rovněž  neodpověděl  na
 související  písemnou stížnost  pana Bohuslava 
          Hubálka,  ani  nezveřejnil  dodatečné  zhodnocení  toho,  že  i  moderátoři 
          cenzorsky  zacházeli  s  dotazem na téma  hospodářské  kriminality,  a  na  
          mediálně  vykazovaný  vzrůst   průzkumové  popularity  prezidenta České 
          republiky,  prof.  Ing. Václava  KLAUSE, CSc.  

    c/  Generální  ředitel  Českého rozhlasu,  Ing. Václav  KASÍK,  tím  strpěl  
         porušení  zákona  č. 192/2002 Sb.  o Českém rozhlasu.
            
2/  Text tohoto soudního rozhodnutí  odvysílá Český rozhlas 1 - Radiožurnál jako 
     dodatečné sdělení o rozsudku  Obvodního soudu pro Prahu 2, ohledně diskuse
     Radiožurnálu s prezidentem České republiky, vysílané 12. února 2004.  Stane 
     se tak ve všech zpravodajských pořadech  Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál,  
     během  24  hodin   prvního dne  po  nabytí  právní  moci  tohoto  rozsudku. 

3/  Žalovaný je povinen zaplatit žalobci  náklady tohoto soudního řízení, a to do tří 
     dnů  od  nabytí   právní  moci  rozsudku v  něm  vyneseného.   

                                                                                 (  podpis   )
                                                                          Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                     telefon = 286 884 774;   e-mail = b.hubalek@volny.cz

.
                            Doplňující informace :
   1/
Totéž, byť v menší míře, bylo při soudu s Ministerstvem vnitra ČR 1996 - 1998, 
       kdy ministr Jan RUML utajoval nejenom odchodné příslušníků bývalé Státní bezpečnosti
       = StB,  ale  soustavně  utajoval i  samotný   Seznam  utajovaných skutečností MV ČR.
       Rovněž předcházely marné pokusy o normální řešení, bez zatěžování  justice, v naprosto  
       zřetelné záležitosti.  Jenže tak nenazíral tehdejší premiér, prof. Václav KLAUS. Písemně 
       se  zastal  stranického  kolegy  a  ministra vnitra  své  vlády.   Shodným  administrativním
       zátarasem i on  mařil dokumentační zpřístupnění dokladů o nedávné minulosti a podpořil  
       zcela absurdní  a cenzorské stanovisko. Bývalý nekomunista, předseda vlády  KLAUS 
       ale i bývalý disident RUML,  novinář a  politický vězeň,
  jednoznačně  a úředně  
       projevili svůj skutečný postoj.
  
       Navzdory   naznačovaným  sympatiím,   nesehnal  jsem  advokáta,   který  by  u  soudu
       zastupoval mou žalobu pro  »  Průchod  politického  práva «.   Ba, ani  nebyla shoda,  
       který druh soudu by měl  případ řešit;  neboť se jednalo o doposud  neobvyklé  zadání.   
      
Navíc  ještě  neexistoval  zákon  o  svobodném přístupu k informacím  č.106/1999 Sb. 
       Proto  jsem  přepracoval  vzor  žaloby  na  vydání  věci  na žalobu o  vydání  informací,   
       a  nakonec  i  uspěl,  u  Obvodního soudu pro Prahu 7 =  jak už jsem dříve podrobněji  
       popsal.  
   2/ Možné  návaznosti a  další  podrobnosti  lze  vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
       osob a institucí;  i  podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto  zpravodajství.
   3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde  doposud  zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
        V zájmu  právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných informací je  nutné  vždy brát
        zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
   4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.