Stížnost : OSZ Praha 1 = utajovaný dar : KPV ČR č. 15 = prošetření ...... 12. X. 2004
    Nevím, jak představitelé pobočky č.15 ospravedlnili  očividné  prohřešky proti zákonu, i proti dobrým 
    mravům,  aby to ovlivnilo výsledek vyšetřovaní.  Odezvou je stížnost k Obvodnímu st. zastupitelství.
Stížnosti proti málo zdůvodněnému odložení možné zpronevěry v KPV ČR č.15
        
( Stejnopis byl předán podatelně OSZ Prahy 1, v pondělí 11. října, kolem 13:30 hod.)   

                                                                                            Praha pondělí 11. října 2004 

  Obvodní  státní  zastupitelství  pro  Prahu  1,  Praha 1,  nábř.  Edvarda  Beneše  3
  Věc: Stížnost  proti  odloženému  tr. oznámení = ČTS: ORI-8057/3OHK-1-2004-Šl  

  Přílohy:                                                                                                       Počet listů:
  20 let nepromlčení trestných činů privatizačních, realizováno 1. I. 1994                          2 
  Stížnost :                                                                                                                     1

    
Poručík René ŠLESINGER, vyšetřovatel Policie České republiky, Obvodní ředitelství  
  Prahy 1,  Služba  kriminální  policie  a  vyšetřování,  Praha 1,  Bartolomějská 14, odložil 
 
trestní  oznámení proti představitelům Konfederace politických vězňů ČR, pobočky č.15,
  Praha 1, Revoluční 28. Rozhodnutí zdůvodnil toliko odkazem na § 159a  odst.1 tr. řádu,      
  aniž  by uvedl určující podrobnosti a vyvrátil  důvodná  podezření.   Zejména,  že  nebylo 
  zneužito  peněžního  daru   1 000 000 Kč, věnovaného pobočce  KPV ČR  č.15.
 
     Nasvědčují tomu  dvě  zásadní  skutečnosti. Představitelé pobočky č.15,  počínaje ing. 
  Mirko ŠŤASTNÝM, doposud  v žádné zprávě o hospodaření neuvedli zmíněný dar, ani
  způsob  jeho  použití.   Na  základě  toho je možné  důvodně  se  domnívat,  že došlo:

 
1/ K opakovanému porušení  zákona o  účetnictví  a  souvisejících opatření,  každoročně 
      zveřejňovaných  ve  Finančním zpravodaji  Ministerstva financí  ČR. 
  2/ K reálnému vytvoření  podmínek  pro  nekontrolované zneužití  značně veliké peněžní 
      částky, zapsané jako dar pobočce - a ne jejímu předsedovi =  ing. Mirko ŠŤASTNÝ,
      a  dalším  spoluzodpovídajícím.  

      Nevím, jak představitelé pobočky č.15 ospravedlnili  očividné  prohřešky proti zákonu,
  i proti dobrým mravům. Výsledek vyšetřovaní však je v obecném rozporu s jejich častými
  požadavky  ohledně  objasnění, a  alespoň  soudního  projednání,  politicky motivovaných  
  trestných  činů  i  protiprávností,  spáchaných  exponenty  režimu  KSČ ( 1948 -1989 ).  

  Dovětek ke dvěma listům přílohy, datované  dnem  8. října 1993: 
      Tento můj " důchodcovský " podnět si tehdy osvojil  poslanec ČSSD,  JUDr. Vladimír
  ŘEZÁČ. Jako občan-autor  jsem se účastnil jednání ve výborech  Poslanecké sněmovny.
  Nepromlčení bylo změněno na 20 let, na návrh přizvaného předsedy Nejvyššího soudu ČR,  
  JUDr. Otakara  MOTEJLA ;  a  to uzákoněním,  s  platností  od  1. ledna 1994.
      Jenže ani tento počin,   jako řada  dalších na podobné úrovni, nevyvrátí mnohé existující 
  pomluvy.  Jsem si vědom důvodů takového "nálepkování" , zejména po  administrativních 
  zkušenostech ředitele dokumentačního střediska při Ministerstvu spravedlnosti ČR (1994). 
      Naštěstí už nejsem vězněn za "velezradu" ;  či za  aplaudované  "pobuřování", vyřčené
  na celopodnikové schůzi odborářů  n. p. Elite Varnsdorf  ( říjen 1956 ), atd., atp.   
      Ale  i   tak,  v   mírnějších  podmínkách  dneška,   se snažím  věcnými   podněty usilovat
  o  stále   potřebné  hodnoty,    o   poctivé  jednání,  o  soulad   slov  a  skutků ;  navzdory 
   rozličným   těžkostem. 

     S pozdravem                                                         ( podpis )
                                                                     Bohuslav   HUBÁLEK
                                                          190 00  PRAHA  9   Českolipská 19
                                              telefon =  286  884  774    e-mail = b.hubalek@volny.cz 

                             Doplňující informace  
     1/
 
Ve funkci ředitele Střediska pro dokumentaci protiprávností komunistického režimu
          jsem nejlépe poznal, jak administrativní složky vnímají častá podání jedněch a těch 
          samých lidí;  byť by  jejich  podněty  byly sebedůvodnější.  I oni dostávají " punc "
          umanutých  stěžovatelů.   Stejně jako ti,   kteří  se  vyžívají  v  mnohastránkových
          a balastních konstatováních, souběžně rozesílaných i do jiných úřadů;  se spoustou
          vykřičníků,  podtržených  souvětí,  s rozličně velkým písmem,  nejraději červeným. 
          Průvodním jevem  toho  bývají  i  populistické  výzvy   vulgárně - razantního  typu 
             »  Je  tu  hroznej  bordel Udělejte  s  tím něco !   Jste  za  to  placený !  «,
             
což se s oblibou vnáší i do stránek internetu. Je to daleko snadnější,  než studovat 
          věcné podklady  a  podle  nich  vypracovat  návrh  uskutečnitelného  řešení.
          Proto ve  dvoustránkové  příloze,  s případem  přímo  nesouvisející,  předal  jsem 
          svůj  přínos  k  zákonnému  postihu  privatizačních  šíbrů,   včetně  paragrafového
          zpracování. Také ku prospěchu těch,  pro které jsem toliko jakýsi nerealistický (?)  
          člověk = mírně řečeno. 
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle  klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství; 
          například z 11. října 2004. 
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje  všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní stránky.