KPV ČR : fakta = funkcionáři + ledabylost + klamání + neschopnost ......  5. IX. 2004
 
Čelní  funkcionáři  přeměnili  tuto organizaci  v   naprosto  neškodnou  a  politicky  zneužitelnou rekvizitu.

            Čelní  funkcionáři  Konfederace politických vězňů  ČR  =  KPV ČR,
přeměnili  tuto  organizaci  v   naprosto  neškodnou  a  politicky  zneužitelnou  rekvizitu.
Prospěchářsky  těží  z  toho,  že mnozí  odpůrci  komunismu  stále vnímají Konfederaci 
jako  symbol  zásadovosti  a  čestnosti.

Také  Zpravodaj KPV ČR,  i  ostatní  periodika Konfederace,
jsou  důkazem  téhož  povrchního  zaměření. Místo  přesných informací často přinášejí
neúplné a  zavádějící  údaje. Navíc cenzorsky obcházejí a zamlčují události,  které vadí
muklovským  funkcionářům  a  jejich  souputníkům. 

Proto se mlčí  o  peněžních  nesrovnalostech 
při hospodaření KPV ČR,  i když utajované položky jsou ve výši statisíců a milionů Kč. 
Bližší podrobnosti  jsou ve  dvou  trestních oznámeních na KPV ČR,  zveřejněných zde
31. května  2004.   V  prvním případě  se jedná o  důvodné  podezření  ze  zpronevěry 
1 000 000 Kč,  darovaných  pražské   pobočce  č.15, v  Revoluční  tř. č. 28.   K tomu
už  probíhají  policejní  vyšetřování.
Trestní oznámení na ústředí KPV ČR, o utajovaném a možném zneužití peněz za členské
příspěvky a  za  přepravní známky,  převzalo Městské státní zastupitelství v Praze,  jako  
řešené  odvolaní  proti   zamítavému  stanovisku   Obvodního  státního zastupitelství  pro  
Prahu 2. 

Navzdory  hlásané  politické zásadovosti i čestnosti muklovských představitelů, 
tito  doposud   nezveřejnili   vysvětlující  a   obranné  stanovisko,   průkazně   doložené. 
Odmítli  uspořádat  audit  o  hospodaření ;  o  výtkách  tvrdošíjně  mlčí,  ačkoli  mohou
průběžně a  bezprostředně psát  na  vlastních  internetových stránkách  www.kpv-cr.cz  
( od  první třetiny  roku 2004 ). Nic takového se tam nedočteme, neboť i zde se obráží 
podobná situace, jako v jiných  konfederačních periodikách.

Ledabylost  i  neschopnost  a  vytváření dojmů
vytrvale provázejí i letošní Zpravodaj KPV ČR č.3.Opět neobsahuje den vydání = chybí  
v  záhlaví  titulní  stránky,  v  povinné  tiráži,  i  jinde.  K  přibližnému  odhadu  se  čtenář
musí prolistovat  až  na stranu 17,  k reportáži  Ing. Františka ŠEDIVÉHO, ohledně kdysi
mladistvých vězňů ze  Zámrsku u Chocně. Dozvíme se, že k jejich setkání došlo v červnu  
( bez uvedení dne ), ve Vysokém mýtě (!). Projev tam pronesla  předsedkyně KPV ČR,
Dr. Naděžda KAVALÍROVÁ. Že by hovořila o finančních nesrovnalostech s členskými
příspěvky, a s milionovým darem ( byla na to upozorněna  už  6. dubna  2004  ),  o tom 
se ze  Zpravodaje  nic nedozvíme.  A tak  nezasvěcený čtenář,  ctitel politických vězňů, 
dostává kladně vytvářenou představu o  věrohodných  funkcionářích  KPV ČR.  Pokud  
ovšem sám nepřihlédne k  úrovni jejich pečlivosti a k věcným výsledkům  jejich působení; obzvláště na stránkách vlastních periodik =  s ohledem  na  věcnost,  přesnost,  pravopis.
Redakční rada Zpravodaje KPV ČR  dala na druhou  stránku  čísla 3 titulek  Ukončení
činnosti PTP.
Ale v následujícím textu není sebemenší zmínka o tom, co napovídá název  
zmíněného článku.  Není v něm  ani slovo o ukončení jeho činnosti.  Častým prohřeškem 
je komolení  jmen, příjmení, a  titulů  všeho druhu,  na   úkor  přesné   informační  služby.   

Bezostyšné vytváření dojmů = Zpravodaj  KPV ČR  číslo 3/2004
Na straně 3 až 4  lze číst  krásná a  oduševnělá slova z  projevu,  který přednesl JUDr.
Stanislav DROBNÝ  na akci  Fórum  KPV ČR   Brno  4.  května  2004,  například :        
     » .... Byly to  osudné  okamžiky, kdy každý z nás byl nucen se rozhodnout, 
        zda podlehnout svodu socialistických sirén, či bude jednat podle svého 
        svědomí  a  obecně  platných  norem.   Někteří  sklonili  hlavu,  umlčeli 
        v sobě lepší já i rozum,  a pak převzali z rukou vítězů úřady, profesury, 
        moc  a  peníze.
.... «.  

  Dodnes však pan expředseda KPV ČR  nevysvětlil  vlastní  počínání  v roce 1962, 
  po propuštění z vězení.  Ačkoli  byl  právník  a  politický vězeň,  získal  zaměstnání 
  revizního technika  plynových a  elektrických  zařízení ( = podle jeho vyjádření, při
  kandidatuře  na  ombudsmana ČR ).  I  tehdy  tyto profese  vyžadovaly  odbornou 
  kvalifikaci, stanovenou  zákonnými  normami ( vyučení v oboru,  nebo absolvování 
  příslušné průmyslovky, mnohoroční odbornou  praxi,  i  náročné zkoušky u státního 
  úřadu  technického dozoru = ÚTD.
  Kdo  a  co  zlomilo  tato  přísná  ustanovení,  aniž  by  Stanislav  DROBNÝ
 
sklonil hlavu,  umlčel  v sobě lepší já  i  rozum ? Proč mohl převzít  z rukou
  vítězů  dvojnásobný  certifikát  technicko-úřednické  funkce,  pro něj  zcela 
  nové?  V  době,  kdy  propuštění  političtí vězni  nesměli nastoupit do svých
  původních  povolání  úředníků,  mistrů,  učitelů.  
  Ty  zdravější  čekala   namáhavá   práce   ve  stavebnictví,    nebo   zpátky 
  v uranových i uhelných šachtách. Ti churavější se stali průvodčími, dělníky 
  ve  skladech,  a tak  podobně.  Jenže   k tomu  JUDr.  Stanislav DROBNÝ
  nedává vysvětlení,  a  raději  pronáší  plamenné projevy,  jako  neochvějný
  zastánce  všeho,  co  je  konjunkturální  po  listopadu  1989.
  Jistě  tak  jedná  na  základě  své  životní zkušenosti  a  pod  vlivem  svého 
 
lepšího  já   z  roku  1962, i  z  roků  pozdějších  =  spolu s  těmi,  kteří mají
  podobné zaměření  a  podobný  cíl = vedoucí však k podkopávání morálky,
  a  z  toho  odvozených   zlo- činů. 
     
  Proti bezohledným sobcům, kořistníkům i kriminálním násilníkům 
  lze zatím  postupovat,  s  využitím  zákonných  prostředků. Pokud
  však  nechybí  troška svědomí  a  občanské statečnosti k  cílenému  
  věcnému konání. Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít !
.... .
                            Doplňující informace: 
     1/
 
Na  podzim roku 2002 jsem  zveřejňoval  dokumentaci  k " revizáctví "  expředsedy  
         KPV ČR.  Všechny  vydané  informace  jsem   průkazně   posílal  JUDr. Stanislavu
         DROBNÉMU  a  periodikům  KPV ČR. Nikdo  z  nich  neodpověděl a také nikde
         nezveřejnil  patřičné  vysvětlení, obranu, výhrady.
     2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
     3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
     4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
         Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.