ČRoRada : zákon - porušení  = rozhlas + prezident KLAUS ..............  1. VIII. 2004
   
» .... zamítavá  odpověď  Rady vůbec  nepojednává  o mnou  vznesené výtce, .... Je  nesmyslné 
     a  totalitní,  že by  měla  existovat  jakási   »  honestující  kritika  «,   ohleduplná   vůči  rozličným  
     celebritám,  včetně  pana  prezidenta,   prof.  Ing.  Václava  KLAUSE,  CSc. .... «.  
 
  Průkazná  nevěrohodnost v rozhodnutí Rady Českého rozhlasu
 
zřetelně  vyvstane  z  dalšího  textu,  podle  něhož se  Rada Českého rozhlasu  
   jeví jako poslužná, dekorativní instituce, která zavádějícně manipuluje s fakty 
   a nemíní postihnout  průkazné  porušení  zákona  o  Českém rozhlasu  (ČRo),  
   k  němuž  došlo 
12.  února  2004  ve vysílání  Radiožurnálu ,   při  rozhlasové  
   besedě
  redaktorů  Petra  NOVÁČKA a  Jana POKORNÉHO s prezidentem 
   České republiky Václavem  KLAUSEM.  
   Všichni besedující tehdy svorně ignorovali  druhý z pěti telefonických vstupů,
  
zprostředkovaných  přímo  do  rozhlasového studia. 
   Je nutné zdůraznit,  že  pan prezident  měl  ve studiu  ještě  ku  pomoci ředitele svého
   tiskového odboru, Mgr. Petra  HÁJKA. Mohla tedy existovat čtyřnásobná odborná 
   péče.  Její  opak  ale  vyústil  ve  čtyřnásobné  spolupodílnictví  ( spolupachatelství ).  

                 Přepis  druhého,   nezodpovězeného   dotazu:
" PAVLAS ( PAVLAT ?), Ostrava. Dobrý den. Já mám taky dotaz na pana
prezidenta.  Halasně se sděluje obyvatelstvu, že pan prezident stoupl v popularitě.
Ptám se ho:
Je opravdu,   věří  tedy  opravdu,   té hodnotě průzkumu,  když  mnoho lidí,  velká 
většina ví,  že v době, kdy  mohl zasáhnout, došlo k tunelování.  Mnoho lidí přišlo 
o peníze.
  Domnívá  se  opravdu  pan  prezident,  že  tito lidé  souhlasí  s takovým
hodnocením ?   Děkuji. 
"

   Odpověď Rady ČRo na stížnost  je  šokující  obranou  politikářské a  mediální 
    manipulace.  Na obhajobu  pana prezidenta 
a  veřejnoprávních » rozhlasáků «  
    cituje  něco  zcela  jiného ( důkaz  je v samostatně zveřejněné odpovědi z Rady 
    Českého rozhlasu, ze dne 16. července 2004 ). 

         Na  základě  očividného   podvrhu   pak   zamítá   tuto část   mé  stížnosti !
 
  O  to  víc  je  nutná  aktivní  a  věcná  obrana,  i  soudní  cestou :

 jde o svobodu slova, o pravdivost informací, i ohledně hlavy státu. 

       Stížnost  k  Radě ČRo,  ohledně  její  zavádějící  odpovědi
                       ( datované  dnem  16. července  2004,  doručené  s  dodejkou  23. VII. 2004 )

   Stížnost ve věci veřejné                                      
Praha  čtvrtek 29. července 2004

   Radě   Českého   rozhlasu
  
Věc: Porušování zákona o Českém rozhlase
   Vaše č.j. :  55/04,     ze  dne  16. VII. 2004

   Vážení,
       po prostudování vaší odpovědi,  podepsané arch. Štěpánem Kotrbou  ( která došla
   minulý  pátek, 23. července ),  a  po  opakovaném  poslechu  doličné  magnetofonové
   pásky,  mám  tyto  věcné  a  zásadní  výhrady =

   1/ Vaše odpověď  vůbec  nepojednává  o  mnou   vznesené  výtce,  která se týká
      druhého telefonického dotazu na pana prezidenta,  jasně a  korektně řečeného, jako
       prvotní  část  druhého  posluchačského vstupu  ( ohledně  prezidentovy  popularity,
       navzdory  » vytunelovaným «  bankám, atp.). Avšak  nikdo z účastníku na ni nebral
       zřetel ; ačkoli kolem ostatních čtyř dotazů se převydatně hovořilo =  tak jako když
       nedobře připravený školák protahuje odpovědi na jemu přijatelné téma, aby získal
       čas  a  nemusel  odhalit   své  slabiny,   než  zazní  spásný  zvuk  školního  zvonku.
   2/ Je  nesmyslné a totalitní,  že by měla existovat  jakási » honestující kritika «,
      
ohleduplná vůči rozličným celebritám,  včetně pana prezidenta,  prof. Ing. Václava
       KLAUSE, CSc.   Byl  by to  naprostý  protimluv  a  zmatení  pojmů.  Jenže právě 
       tak  vyznívá  závěr  prvního  odstavce  druhé  strany  vaší odpovědi,  ze  kterého
       doslovně  přepisuji  = 
       .... sledovaly logickou linii rozhovoru.  Ten si kladl za cíl  nikoliv  dehonestovat
       hlavu státu,  ale  dát prezidentovi  příležitost  objasnit  posluchačům  svá slova,
       své  činy a jejich motivy
- .... .
   3/ Je tedy novým,  leč  nezákonným  úkolem Českého rozhlasu, aby nahrazoval 
      
kritizování  mocných a  vlivných jejich  pseudokritickým  »  honestováním  «, aby
       o něm sami  mohli vyprávět  posluchačům, za jejich  poplatnické peníze?   Určitě 
       s ohromným "státotvorným" nadšením by totéž uvítala a ocenila i jiná hlava státu,  
       pan prezident Richard NIXON v USA,  při  kdysi  " nekonstruktivních " dotazech 
       na aféru  Watergate. 

   ZÁVĚR.
   
        Buď  jste dostali nesprávný zvukový záznam,  a to se dá napravit.  Nebo jde
   o  obdobu    mediálně - širokopásmového   souznění  s  činiteli   televizní   krize 
   v  České televizi,  na rozmezí  roků  2000/2001,  kterou dnes  už  nikdo  soudný
   nenazve " televizní  stávkou ". 
        Pokud se  nepostaráte  o   včasnou   nápravu,  požadovanou  v mém  dopisu 
   z letošního 16. května,   budu  nucen  podat   soudní  žalobu  kvůli  průkaznému 
   porušení   zákona  o   Českém rozhlasu;   za  svobodu  pravdivého  slova,  jako
   nutného  předpokladu  pro   maximum   potřebných  a  dobrých   jistot  každého
   člověka. 

          S pozdravem a s přáním lepších dní                  Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                     (  podpis  a  adresa  ). 

                            Doplňující informace: 
  1/
 Stížnost  jsem  předal  podatelně  Českého rozhlasu,  ve čtvrtek  29. července 2004.
  2/ Dílčí souhlas a možné zlepšení naznačuje Rada ke druhému bodu stížnosti = ohledně
      nedodržování   plurality   témat,  autorů   i   účinkujících,   v  ČRo.  
  3/ Úplnou kopii rozsáhlé odpovědi z Rady ČRo zveřejňuji samostatně, nejenom kvůli  
      naprosté  objektivitě,   ale  zejména   kvůli   volbě  jejího  otevření,   s  vědomím 
      její  delší  načítací  doby. 
  4/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
      osob a institucí;  i podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
      např.   Letos  například 14. února, 27. března,  a  další  data,   až do 17. července.
  5/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  6/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.