DOKLAD = 2000 - 2004 = výročí = podněty + řešení = příklady ........  1. VII. 2004
    Čtvrté výročí = děkuji  za  zájem  všem,   kteří  tyto  stránky  čtou,  chápou  a  používají.

Člověk  by  měl  být  užitečný  jiným,  a  tím  i  sobě.
Kvůli  tomu  jsem  před   více  než   čtyřmi   roky  vypracoval  návrh  úvodní  stránky
internetového zpravodajství  » doklad  «,  a potom zaplatil jeho převedení do digitální
podoby,  včetně mého zaškolení.  Od té doby je to pouze moje dílo.  
Přesně  před  čtyřmi  roky,  1. července  2000,
vstoupilo zpravodajství  »  volny.cz/doklad-hubalek   «   na internetovou síť.  Dodnes
má  svou  základní  podobu  i  zaměření;   kromě  několika  technických  zdokonalení.
K nim  patří  rozčlenění  rejstříku   pojednávaných  osob do  čtyř  skupin  a   rozšíření 
rejstříkového  obsahu  o  názvy  pojednávaných  organizací.  
Pokud vím,  shodný  index  má  pouze  ekonomický týdeník  Euro, nejméně od roku 
2000.
Od  prvopočátku  je  rovněž  veden   rejstřík nápravy,
jako přehledný souhrn opravených údajů,  včetně  případných  omluv  a  dodatečných
sdělení.  Slouží  snadnějšímu vyhledávání  mylných  údajů,  i  jako přehledná evidence
spáchaných  chyb. 
Ačkoli jsem už v roce 1997  prosazoval rejstřík nápravy do novely tiskového zákona, 
ve vypracovaném paragrafovém znění, neuspěl jsem. Bylo by to totiž  zřetelné zrcadlo
o   pečlivosti   našich  sdělovacích   prostředků.
Proto je potěšitelné, že Hospodářské noviny, zatím jako jediné, zavedly na straně 9,
někdy  na  straně 11,  svou  opravnou  rubriku   »  chyby  a  vysvětlení  «,  počínaje 
listopadem roku 2002. 
Samozřejmostí internetového dokladu je přesné podání pojednávaných témat,
včetně  adresného,  věcného i  nevulgárního vyjadřování  =   tak, jak chceme,  aby se 
vždy   jednalo  s   každým   z   nás.
Příklad  podstatného  přínosu  peněz do státní pokladny: 
Do dnešního dne úspora cca 546 000 Kč,
na   čtyřech   veřejně  přístupných   telefonech  v  prostorách  Poslanecké  sněmovny,
a to jejich  převedením  na obsluhu  elektronickou  kartou.  Dřív  šlo  volat  přes  nulu
kamkoli  mimo  budovu  PSP ČR.  V  dubnu a květnu  2001 to bylo dokumentováno
zveřejněním podnětného návrhu i příznivého vyřízení s tím,  že za první měsíc se těmito 
úpravami  ušetřilo 14 020 Kč.  Za  dosavadních  39  měsíců  to  statisticky  znamená 
úsporu  více  než  půl  milionu  korun. 
Důvodně  kritická  a  kompromitující  sdělení,
vůči osobám a  činitelům  veřejného zájmu,  kteří  ačkoli  halasně  moralizují  a  kážou 
vodu,  sami  pijí  víno
.   Například:
JUDr. Stanislav DROBNÝ,  nyní  expředseda  Konfederace politických vězňů ČR, 
odmítl vysvětlit neuvěřitelné porušení i dnes platných předpisů, podle nichž v 60. letech
minulého století dostal exkluzivní oprávnění revizního technika elektrických i plynových
zařízení,  aniž splňoval  nutné  kvalifikační předpoklady;  jako  právník  a  dlouhodobý
politický vězeň, právě propuštěný  z "basy".  Ostatní  funkcionáři  z  KPV ČR  k tomu
dodnes  " státotvorně a  bratrsky "  mlčí. 
Exsenátor Jan KRÁMEK =  kvůli dalšímu zvolení hlásal upevňování právního řádu,  
větší  bezpečnost občanů, atp.  Prokázal jsem,  že po dva  roky neměl čas splnit  svou
zákonnou povinnost a  nenahlásil  nabytou nemovitost ( rodinný dům ).  Tuto informaci
převzaly  deníky   Špígl  a  Večerník Praha.   Senátor   nebyl   znovu  zvolen,  vlivem 
mých  údajných  invektiv. 
Pan  Jiří  STRÁNSKÝ,  prezident  Českého  PEN  klubu, odmítl  sdělit způsob své
odbojové  činnosti,  kvůli  které  StB  kriminalizovala jeho práci  u pražské benzinové 
pumpy.     Místo   toho  mě  písemně  počastoval   hanlivými   přívlastky,   očividně
nepravdivými. 
Jeho " státotvorní "  spolubratři  a  spolusestry,  funkcionáři   z   KPV ČR,  i  v  tomto
případě raději  nic nevidí a neslyší,  aby mohli pokojně odhalovat další pamětní desky
a  slavnostně  řečnit. 
Paní  Petruška ŠUSTROVÁ =   ona,  i její  kolegové z  Lidových novin,  nereagují
a  mlčí k  její  automobilové nehodě, která  měla  tragické a  soudní  vyústění. Ačkoli
jinak a jindy se paní  Petruška vyjadřuje k čemukoli,  i mimo rámec České republiky.  
Spisovatel  Ludvík  VACULÍK,    laureát    čestné   i   peněžní  ceny  25 000 DM,
za podporu česko-německého smíření,  a  slovní  odpůrce StB, dodnes není schopný
vyvodit důsledky z počínání StB,  když v roce 1977 proti němu  rozpoutala celostátní 
kampaň s tím,  že on  a  jeho přítelkyně leželi  nahatí na hrobkách sudetských Němců, 
v  českém  pohraničí.  
Neodpověděl v Lidových novinách, kde stejně jako pí. Petruška ŠUSTROVÁ. Často,
ale ne osobním příkladem,  moralizuje o všem možném. Zato mi na otevřené dopisnici
napsal  jestli  jsem estébák ?  Tedy něco ve stylu výše zmíněného prezidenta Českého 
PEN  klubu,  také  propagovaného intelektuála. 
Historik  PhDr.  Pavel  ŽÁČEK,  jako  první  náměstek  PhDr. Václava  BENDY, 
ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu =  ÚDV ZK,  po řadu 
roků  protizákonně pobíral policejní mzdu  a  související  požitky,  v  úhrnné  hodnotě 
statisíců Kč.  Ačkoli na to jako nevoják neměl právní nárok.  Přitom v jeho pracovní
kompetenci  byla  také  personalistika  a  související  mzdové  záležitosti. 
Navzdory   průkazným    a   zveřejněným  dotazům  i   podnětům,    nynější  historik,
obeznámený s kompromitujícími  materiály StB,  stále  použitelnými,   je  oblíbencem  
mnoha  našich  sdělovacích prostředků; ohledně špionážně-odborných  i moralistních 
příspěvků. 
Z Á V Ě R.
    Jelikož na mě  neexistují  skandalizační materiály,  aby  mě  mohly  umlčet, 
nastupují  těžko  prokazatelné  ústní  pomluvy  a  příležitostné  diskriminace;  
ať už  to  bylo  při  televizní  krizi  na  přelomu  roků   2000/2001,  kdy  jsem 
i  justiční  cestou  marně  dvěma  důkazy  prosazoval  stanovisko,   že  v  ČT  
nejde o  stávku.   Dnes,  s  odstupem času  už  o stávce  nikdo  nemluví,  ani  
tehdy  ostužkovaní  účastníci  a   příznivci. 
Ale titíž opět zvučí z obrazovek, ze stránek celostátního tisku i z rozhlasových  
frekvencí.   Opět   jako   soustavně   protěžované   celebrity,   znalci,   atp.  

   Ve všech zmíněných případech,  a také v  podobných,  nikdo na mě nepodal 
soudní žalobu,  protože  vždy  vycházím  z  vícenásobně  ověřených  informací.  
Ať už  je výsledek mého úsilí  jakýkoli,  vždy  podávám  adresný  a  průkazný 
obraz  o  lidech  a  událostech  naší  doby.  V zájmu současného dění, ale také
jako  archivní  doklad.
   Děkuji za zájem všem,  kteří tyto stránky čtou, chápou a používají.  Bylo mi 
jasné,  že  takových  lidí  nebude  moc,  vzhledem  k  současným  okolnostem. 
   Nesporně  podstatný  je  alespoň   dílčí  přínos  k  současné   nápravě   věcí
společných.   Dále   pak  už   vzpomínaný  význam   dokumentační,  neboť  po
kapkách  vzniká  moře.  
....
....
                            Doplňující informace.
  1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.