Praha = Hrad = Bazilika = opravy - panorama = narušení .......................... 27. VI. 2004
  
Odpověď  Správy pražského Hradu na dotaz ohledně trubkového lešení kolem věže Baziliky sv. Jiří.


   Soutěž o Super Star České republiky,   
          a   předchozí   veledůležitosti,
   přehlušily zájem o dlouhodobě narušené
        panorama   pražského  Hradu.
....

Trubkové lešení kolem jedné z věží Baziliky sv. Jiří 
dlouhodobě  narušovalo už  tradiční  panorama  pražského Hradu,  aniž by to nacházelo 
patřičnou odezvu  ve  sdělovacích  prostředcích.  Je to divné  z více hledisek.  Nejenom 
kvůli  našemu  vlastenectví.  Neboť  příjemné vjemové zážitky všech návštěvníků Prahy, 
tedy i  zahraničních turistů,   jistě ovlivňují  touhu  opět  spatřit  » Prahu stověžatou « .... 
Dotaz  na  tuto  rušivou  vadu  panoramatu  pražské  pamětihodnosti, 
jsem odeslal takřka dva měsíce před tím,  než obě bazilikové věže začaly  opět nerušivě 
shlížet na celé město ( začátkem června 2004 ). Tehdy, v dubnu, jsem napsal následující  
e-mail : 

     Dotaz ve věci veřejné                                Praha pátek 30. dubna 2004
 
     Ing.  Jiří  FRANC, ředitel Správy pražského Hradu
     Věc: Oprava jedné věže Baziliky sv. Jiří
     Vážený pane řediteli,
         jaké  jsou důvody  pro  mnohaměsíční  demontáž  střechy  u  jedné 
      z výrazných  věží  pražského Hradu ?  S tím souvisejí i tyto doplňující
      otázky:
     1/  Jak dlouho bude trvat oprava věže, aby netrpělo panorama Hradu?
     2/  Plánuje se něco podobného, co by rušilo pohled na Hradčany ?
     3/  Jaký je rozpočet a skutečná nákladovost této opravy ?
     4/  Existují přímé,  nebo  srovnatelné  archivní doklady  o tom , kolik
          mohla stát  prvotní  výstavba po roce 1142 ;  nebo  pozdější  dílčí
          opravy zastřešení ?
     S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK(adresa)

Až  po druhé urgenci přišlo vysvětlení informačního skluzu,
ale  i  příkladně  věcná   odpověď,  která  by  měla  být  známa  širší  veřejnosti :
........
         Odpověď od  ředitele   Správy  pražského  Hradu,   Ing.  Jiřího  France:
 

                                                                                                           21. června 2004  

Vážený pane Hubálku,

 

k Vašemu dotazu ze dne 11. června 2004 na postupu oprav na jedné z významných památek
Pražského hradu – Bazilice sv. Jiří Vám sděluji následující.

V roce 2001 byla zahájena oprava jižní věže Baziliky sv. Jiří a následně v červnu
2002 oprava severní věže. Plánované dokončení opravy je v srpnu 2004.

            Oprava románských věží je věcně a časově velmi náročná. V jejím rámci se provádí 
podrobný průzkum jednotlivých kamenných opukových kvádříků, přičemž poškozené jsou
opatrně vysekávány a nahrazovány novými. Poté se provádí oprava každé jednotlivé spáry
a celkové zpevnění povrchu kamene. Vrchní část věží (střecha) byla natolik poškozena
povětrnostními vlivy, že musela být prakticky úplně vyměněna.

Opravy kamenného pláště jsou tak rozsáhlé, že technologické postupy kamenických
prací nedovoluji zahájit a ukončit opravu věže v jednom kalendářním roce. Proto vždy
zůstávalo lešení stát i v zimním období. Demontáž a opětovná montáž by byla neekono-
mická. Kamenická firma využívá tzv. „mrtvou sezónu“ k výrobě a přípravě nových kamen-
ných prvků, k opravám vnitřního schodiště, okenic nebo jiným udržovacím pracím.

Postup prací je podrobně stanovován a kontrolován odborem Památkové péče KPR
a řídí se vydanou Památkovou směrnicí.

K bodu 1) Vašeho dopisu.

Oprava vrchní části severní věže byla dokončena v květnu letošního roku a lešení se postup-
ně podle postupu zbývajících prací demontuje. Úplné dokončení bude v srpnu 2004.

K bodu 2)

V rámci oprav a údržby všech památkově chráněných objektů na Pražském hradě připravuje
průběžně  Správa Pražského hradu spolu s odborem Památkové péče KPR plány oprav pro
nejbližší období. Výběr a rozsah se též odvíjí od možnosti financování vybraných akcí.Rozhodně lze s jistotou konstatovat, že i v příštích letech se bude v menší či větší míře
objevovat lešení kolem Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V letošním roce bude pro-
vedena oprava poslední severozápadní věže a XI. opěráku. V plánu jsou rovněž průběžné
opravy fasád a střech.

K bodu 3)

Orientační rozpočtové náklady na opravu obou věží Baziliky sv. Jiří činily 14,8 tis. Kč. Po
upřesnění po detailní prohlídce povrchu opukového zdiva z lešení se cena zvýšila na 15,5 tis.
Kč.

K bodu 4)

K výstavbě věží po roce 1142 nejsou k dispozici žádné údaje o nákladech. Ví  se
pouze, že práce probíhaly za abatyše Berty (která je dokonce označena na románském
reliéfu ze sv. Jiří jako druhá zakladatelka, nepochybně pro velký rozsah opravy) a že je vedl
stavitel Verner.

O pozdějších dílčích opravách nejsou také konkrétnější zprávy. Poslední velká
oprava nebyla však jen dílčí  –  v roce 1891 byly obě kamenné helmice vyzděny nově pod
vedením stavitele Františka Macha. Není mi ale známo, že by se dochovaly záznamy o tom,
kolik oprava stála, zvláště když se tehdy (až do r. 1907) rekonstruoval celý chrám. O rekon-
strukci existuje rozsáhlý dvoudílný článek v časopisu Památky archeologické, pochybuji však
o tom, že by uváděl výši nákladů. Na jižní věži (kamenné helmici) byla dílčí oprava prove-
dena v r. 1958. Snad jen k této opravě by bylo možné v archivu dohledat nějaký rozpočet –
my o ní víme z nápisu přímo ve špici věže.  

Rád bych upozornil, že dotaz ze dne 30. dubna 2004 Správa Pražského hradu
neobdržela.

S pozdravem 

                                                                                 Ing.   Jiří   F r a n c    ředitel . 

 
....
....
                            Doplňující informace.
  1/
 Poděkování za příkladné zodpovězení všech otázek,  i za vysvětlení toho,  co zavinilo
      vzniklé   nedorozumění   a  související  urgence,   souběžně  odesílám   panu   řediteli, 
      Ing. Jiřímu Francovi.
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.