MAŠÍNOVÉ = odboj : KSČ + StB  = historie = fakta = neúplnost ........... 13. VI. 2004
Závažná fakta vyžadují spolehlivé prošetření,  i jako možnou profesní těžkopádnost tehdejší StB.

.
      STRUČNÝ     PŘEHLED     VÝCHOZÍCH     HLEDISEK.

                       Všeobecná  deklarace  lidských  práv,
 
kterou přijala Organizace spojených národů na zasedání  III. Valného shromáždění  
  OSN  ve formě  rezoluce  číslo  127(III) ,  dne  10. prosince 1948, hned ve svém
  úvodu ospravedlňuje odpor  proti  totalitě =  
                     " .... nemá-li být člověk donucen uchylovat se, 
                                           když   vše  selhalo, 
                          k   odboji   proti   tyranii   a   útlaku, .... ". 

                  Ženevské  úmluvy  z  12.  srpna  1949
               o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů,
 
ve znění  Ženevského  Dodatkového protokolu ze dne  8.VI.1977,  zveřejněného
  u  nás  jako  Sdělení  federálního  ministerstva  zahraničních věcí   č.168/1991Sb.
  Článek 41 =   
  Ochrana osob protější strany vyřazených z boje
 
( Nutná poznámka  = z hlediska střetových situací jsou diskutovatelné tyto části : )
        Odstavec 1:
            " Osoba,  která je  uznána  nebo  za  daných okolností  by  měla  být
              uznána za osobu vyřazenou z boje, nemůže být předmětem útoku."

  Článek 75 =   
  Základní  záruky
 
( PoznámkaČlánek  obsahuje rozsáhlý výčet podrobností,  ze kterých vyjímám : )
        Odstavec 2 :
          " V každé době a na každém místě, bez ohledu na to, zda jsou spáchány
             představiteli  civilních  nebo  vojenských  orgánů,   jsou  a  zůstanou
             zakázány  tyto činy:
        a) ohrožení života, zdraví, fyzického nebo duševního stavu osob, zvláště:
             i) vražda;     
               ii)
mučení všeho druhu, ať tělesné, nebo duševní
;  ....... ".   

Nastolení  totalitního režimu KSČ v únoru 1948
znamenalo okamžité a důsledné omezení všech občanských svobod a hromadné
porušování lidských práv.  Plošné  persekuce  rolníků,  řemeslníků, podnikatelů,
církví i politických odpůrců, rámovaly daleko drastičtější zatýkání, věznění i kruté
mučení odpůrců i obětí komunistického režimu, v rámci tzv.
třídního boje.  

Tehdy započala odbojová činnost skupiny bratří Mašínových.   
Je často  probírána,   i   popisována.   Nejvíce  pak  od  zhroucení   komunistického  
režimu,  v  listopadu 1989.
Jednoznačně  a  soustavně  ji  odsuzují  zejména  tiskoviny  Komunistické strany 
Čech a Moravy = KSČM.   Podobný  nepříznivý  postoj  se  občas  objevuje  také 
v  jiných  periodikách,  zpravidla  v  částech  s  dopisy  od  některých  čtenářů. 
Zjevné  sympatie však  projevují  lidé a  tiskoviny,  kteří vycházejí z  nedobrých 
i  tragických zkušeností  s režimem  KSČ  a  jeho  Státní bezpečnosti (StB). 
Ucelené a obsáhlé informace o odbojové skupině bratří Mašínových
nalezneme ve  dvou  stěžejních  pracích :
Jenom ne strach =  Ota RAMBOUSEK   Nezávislé tiskové středisko Praha 1990
Mašínové           =   Jan  NĚMEČEK,       Nakladatelství  Torst 1998
Kniha Jana Němečka  je  vybavena vším,  co  taková  práce má  obsahovat, včetně 
rejstříku pojednávaných osob. 
        Po více úvahách a dílčím zjišťování jsem došel k následujícím
        závěrům.  
Jejich odborné  objasnění  by  navíc  podalo  svědectví  
        o těžkopádnosti tehdejší StB, případně i o možné profesní sabotáži  
        uvnitř této organizace : 
....
....
A Neúplná  fakta  vyžadují   odpověď   hlavně  na   tyto  otázky 
1/  Které  policejní   složky  vyšetřovaly  přepadení  a  záškodnické  akce ?  

     Při   akcích  nezaznělo,   že  se  jedná  o  odboj  proti   režimu  KSČ.  
     Z hlediska vyšetřovatelů proto mohly být zpočátku považovány za nepolitickou 
     činnost ; s výjimkou poškozovaných vývěsek KSČ a zapalovaných stohů slámy.
2/  Jak  policie  vyhodnocovala   a   koordinovala   získané   stopy ? 
    
Všechny  akce  proběhly  bez  maskování  a   zřejmě   i  bez   rukavic.  Dalšími 
      vodítky mohly  být :      
     a/ věkmládí  
     b/
otisky prstů  oba bratři prošli vazbou StB =  fotografování + otisky prstů    
     c/
fonetická odlišnost = rozhovoru s hlídkou, při zapalování stohů na  Moravě
     d/ použití kořisti 850 000 Kčs = monitorování  tehdy mimořádných výdajů = /*

*/ Údaje  o  hospodářské  situaci  ČSR,  v  rocích  1948-1956
            
   Statistická  ročenka  Republiky  Československé  1957
    
Vydalo ji nakladatelství Orbis-Praha  v roce 1957 a je k nahlédnutí ve studovně 
     Českého  statistického  úřadu.  Z jejích  stránek  69  a  86  vybírám  následující 
     charakteristická  data :  
....
....
      1950         1951          1952       1953  
 Průměrná měsíční mzda v Kčs       945       1 006     1 048     1 095
 Výroba osobních automobilů (ks)     24 463         17 064          6 295              7 300      
 Výroba motocyklů  ( ks)           62  248         69 608        51 867           46 369
 Cena na volném = nepřídělovém
  trhu =  motocykl Jawa 250
       -       -    81 500   12 600 
       Poznámka: Měnová reforma ze 30. května 1953  znamenala výměnu peněz 
       většinou v poměru 1:50. Současně byl zrušen přídělový systém u všeho zboží.
       Takže Jawa 250 teprve po 30.květnu 1953 stála 12 600 nových Kčs.  Jawa 
       "půllitr"  není  v  ročence  statisticky  zaznamenána. 
       Na str.61 Rambouskovy knihy je uvedeno, že skupina si za ukořistěných cca 
       850 000 Kč ( 2. srpna 1952 ) koupila  tři  motocykly " půllitry ".  Je zmíněna 
       i  přibližná  cena  =  160 000 Kč/kus. 
....
....
                            Doplňující informace.
  1/
  Text  této  zprávy  posílám  elektronicky  jako podnět  do  ÚDV ZK  =   Úřadu 
       dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu. Dále pak do Senátu ČR, kde 
       má  16. června 2004   proběhnout Veřejné slyšení  na téma  Odbojová skupina 
       bratří Mašínů.   

  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
       zpravodajství.  
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.