Rada ČT : ČT - pluralita : zákon = stížnost = předsoudní .................... 16. V. 2004
  
Je třeba změnit neúnosné praktiky šéfů ČT, pokud nemá dojít k soudnímu řešení.
Stížnost ve věci veřejné                                             Praha neděle 16. května 2004
      DOPORUČENĚ                                   

Radě   České   televize
Věc: ČT; praxe  -  zákon, celkem 2 stránky

Vážení,
    stejně jako  předchozí  generální  ředitelé  České televize,  tak  i  nynější  Mgr. Jiří
JANEČEK,  zanedbává  a  neplní jak hlásaná etická hlediska, tak i podle nich přijaté 
právní  a  provozní  předpisy,  což  je  zřejmé  z  následujícího:


Urgence ve věci veřejné                                             Praha pátek 26. března 2004

Pan  Jiří  J A N E Č E K ,  generální  ředitel  České  televize
Věc:  Pluralita   témat,   autorů   a   účinkujících  v   České  televizi

Pane generální řediteli,

    před více než sedmi měsíci, 19. srpna 2003,  převzala  podatelna  České televize
Vám  určený dotaz. Týkal se toho,  jak  Česká televize  zabezpečuje  a  kontroluje 
pluralitu   témat,   autorů   a   účinkujících.  

    Dotyčná   problematika,   zatím   nedůsledně  řešená,  však  úzce  souvisí  s  tím,
co  Vám   jednoznačně   ukládá   zákon   č. 483/1991 Sb. o  České televizi. 

    Opak  znamená  porušení  závazné  právní   normy  a  případné  soudní   řešení, 
v zájmu obrany  občanské veřejnosti  před  manipulacemi  elitářských  a  vlivových  
uskupení. 

    Přesto můj dotaz zůstává bez odpovědi,  navzdory závažnému tématu, i uplynulé 
době.  Proto  Vás  žádám  nejenom o  zodpovězení  vznesených  otázek,  ale  také 
o  sdělení,   jaká  opatření  v  tomto  směru  činíte  =   obecně,   i   vůči   těm,  kteří 
zodpovídají  za   svérázné    nevyřizovaní     převzaté   korespondence. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz      

...
... Další   podstatná  sdělení:
   Dodnes jsem  nedostal odpověď na  urgenci,  předanou  před  sedmi  týdny. 
V předchozích dopisech generálním ředitelům ČT jsem navrhoval,  aby  pro  kontrolu
plurality využívali statistiky o honorářích a o odvysílaných časech, na základě vlastních
digitálních evidencí.  Pak by  nemuseli  platit agentuře Inovatio,  za   dílčí   průzkumy.
V rámci  veřejnoprávnosti  pak takové  statistiky mají  mít stálé místo na internetu ČT.
   Na vyhotovení  shodného software pro kontrolní program by se mohl finančně  
podílet i Český rozhlas  =  trpí stejnými prohřešky při evidenci a uplatňování vyvážené
plurality svého vysílání.   Následkem   jsou   hrubé   manipulace   veřejným   míněním.  
  Nejdrastičtější důkaz o personálním a tematickém kamarádíčkování poskytuje
  zaměstnanecká  krize  v  ČT, na rozmezí roků  2000/2001. Tehdy  nedokázal  žádný  
z  dodnes   preferovaných  intelektuálů  použít  pověstné  zvolání   nezkorumpovaného 
dítěte =  Král  je nahatý!   Aktualizovaně  pak =  Nejde  o  žádnou  stávku!   Ať už 
z  hlediska   ryze  odborářského,  nebo ve  smyslu  výkladových  slovníků  jazyka
českého, anglického, německého, atp.  
Dotyční  navíc  mohli  jednat  podle obecně
známých  odkazů,   neboť  už   po  tisíciletí   existuje  jakési  Desatero,  nebo odvěká
moudrost  =   Co  nechceš,  aby  jiní  dělali  Tobě,  nedělej Ty  jim !  
Dnes  už   nikdo   nemluví o  televizní stávce,   ani   tehdy   ostužkovaní  protagonisté.
    
Připomínka k informacím  ČT  o  volbách  do  Evropského parlamentu (EP).
   S  údivem  sleduji  informační  těžkopádnost  České televize ve vztahu  k červnovým
volbám do EP. Omluvou by neměla být podobná praxe jiných sdělovacích prostředků. 
Seznámení s kandidujícími celky i jednotlivci, jak je má zprostředkovat Česká televize,
je poplatné čistě formálnímu přístupu. Vím,  že Civilní úsek MV ČR  chce úplné listiny
uvolnit až 28. května, teprve čtrnáct dnů před volbami. 
   Co  však  brání  žurnalistům ČT,   aby v  teletextu  už s předstihem zveřejnili volební
materiály získané od volebních pověřenců;  s  dovětkem o  informativní,  leč  neúřední 
platnosti?  Navíc také s doplněním:
a / Co   věcného   kandidáti  dosud  vykonali,   v  rámci  svých  působišť ?
b/  Záporné skutky podle  otevřených  zdrojů, pokud  nejsou  vyvrácené  průkaznými 
     opravami.
Politiku  nedělají  hlásané programy,  ale osobní  kvality  těch,  kteří  je mají naplňovat. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz       

...
                                       Doplňující informace.
  1/  Stížnost jsem poslal  doporučeně,  v  neděli odpoledne =  16. května 2004.  Tento 
       originál obsahuje skenovanou urgenci s razítkem podatelny ČT.  Zde je její přepis,
        který zrychlí načítání. 
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob a institucí
nebo podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
       například 26. března 2004. 
  3/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.