Rada ČRo : ČRo - pluralita : zákon = stížnost = předsoudní ............... 16. V. 2004
 
Je třeba změnit neúnosné praktiky šéfů ČRo, pokud nemá dojít k soudnímu řešení.
Stížnost ve věci veřejné                                             Praha neděle 16.května 2004
      DOPORUČENĚ                                   

Radě   Českého   rozhlasu
Věc: ČRo; praxe  -  zákon, celkem 2 stránky

Vážení,
   generální ředitel Českého rozhlasu, ing. Václav KASÍK, zanedbává a neplní hlásaná 
etická hlediska,  ale i  z  nich odvozené  právní  a  provozní  předpisy, což  je  zřejmé
z  následujícího :.


Urgence ve věci veřejné                                   Praha pátek 26.března 2004

Ing.  Václav   K A S Í K ,  generální  ředitel   Českého rozhlasu
Věc:  Pluralita   témat,   autorů   a   účinkujících   v   Českém rozhlasu

Pane generální řediteli,

    soustavně se vyhýbáte zásadní odpovědi na všechny moje předchozí dotazy, včetně
objasnění,  proč Český rozhlas  nedůsledně  zabezpečuje a  kontroluje pluralitu témat, 
autorů a účinkujících. Tím spíš,  že by k tomu  mohl  využívat  vlastní digitální zdroje =
mzdovou a programovou evidenci. Obdobně obcházíte konkrétní stížnosti na prohřešky
zaměstnanců  ČRo  proti  administrativní  i  žurnalistické etice.

   Dotyčné problematiky, zatím nedůsledně řešené, však  úzce souvisejí s tím, co Vám
  jednoznačně  ukládá  zákon č. 484/1991 Sb. o  České rozhlasu. 

   Opak znamená porušení závazné  právní normy a  případné  soudní  řešení, v zájmu
obrany občanské veřejnosti před manipulacemi elitářských a vlivových uskupení. 

    Výroční  zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2002, parlamentní tisk
  Poslanecké sněmovny,  z loňského podzimu, číslo 441, už tradičně neobsahuje mnou 
požadovaná  upřesnění. 

    Proto Vás žádám o jasnou odpověď na  výše  zmíněné  skutečnosti,  včetně toho,
jaká  opatření  v  tomto  směru  činíte  =   obecně,   i  vůči   těm,  kteří  zodpovídají  
za   prohřešky   proti  administrativní   i   žurnalistické  etice. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz      

...
... Dodnes jsem  nedostal  odpověď na výše uvedenou urgenci, předanou před 
sedmi týdny. 
Pouze letošního 7.dubna jsem dostal páně Kasíkův zprostředkovaný  
e-mail: 
   .... na základě urgence Vašich dopisů projevil  ing. Václav Kasík  přání,  zda
by  nebylo  možné se  s  Vámi  sejít  a  Vaši korespondenci  projednat na  místě.
    Pokud máte o tuto schůzku zájem, kontaktujte, prosím, sekretariát generálního
  ředitele  ing.  Václava  Kasíka  na  telefonních  číslech 221 551 200-3.
....

Na základě dosavadních setkání a nesplněných slibů, odmítl jsem těmito slovy:
Vážená paní, nebo slečno,                                                                 9. dubna 2004
s panem generálním ředitelem jsem hovořil už vícekrát, aniž se tím něco  příznivě  
a  závazně  vyřídilo.  Proto trvám na jeho písemném vyjádření  k  mým  výtkám.
     S pozdravem       Bohuslav HUBÁLEK
               
...
... V předchozích dopisech generálnímu  řediteli ČRo  jsem navrhoval,  aby  pro 
 kontrolu plurality využívali statistiky  o honorářích a odvysílaných časech, na základě
 digitálních evidencí  Českého rozhlasu.  Pak  by  nemuseli  platit  agentuře  Inovatio, 
za dílčí průzkumy. Úplné statistiky mají mít stálé místo na internetu Českého rozhlasu,  
v  rámci  předepsané  veřejnoprávnosti. 

Na  vyhotovení  shodného  software  pro  kontrolní  program  by  se  mohla
finančně  podílet   i   Česká  televize   =    trpí  stejnými  prohřešky  při  evidenci 
a uplatňování vyvážené plurality svého vysílání.  Následkem jsou  hrubé manipulace
veřejným míněním. 
 
Nejdrastičtějším   důkazem  je   převládající   postoj   Českého  rozhlasu  
k  personálnímu a tematickém kamarádíčkování
, v průběhu zaměstnanecké
krize v ČT,  na  rozmezí  roků  2000/2001. Tehdy  nedokázal  žádný  z  dodnes
preferovaných intelektuálů  použít  pověstné zvolání  nezkorumpovaného dítěte = 
Král je nahatý!

  
Aktualizovaně pak  =   Nejde  o  žádnou  stávku!   Ať  už  z  hlediska  ryze
odborářského,  nebo  ve  smyslu  výkladových  slovníků  jazyka  českého,  
anglického, německého, atp.  
Dotyční  navíc  mohli  jednat   podle  obecně 
známých odkazů, neboť už po tisíciletí existuje jakési Desatero, nebo i odvěká
moudrost  =  Co  nechceš,  aby  jiní  dělali  Tobě,  nedělej Ty jim !  
Dnes už nikdo nemluví o televizní stávce, ani tehdy ostužkovaní protagonisté.

Obdobnou manipulací je rozhovor  redaktorů ČRo  s  prezidentem  České
republiky, 
prof. Václavem  Klausem.  Všichni  zúčastnění  selhali  a  vyhnuli  se 
odpovědi  na  korektní,   leč   kritický  dotaz  posluchače  z  Ostravy.   Tím  byly 
porušeny  politická  i  žurnalistická  etika,  včetně  závazných  ustanovení  zákona 
o Českého rozhlasu. 

Jakákoli totalita, třeba i rozličných mediálních  » kamarádů «  začíná potlačováním
 svobody slova a poskytovaných  informací.Tak u nás začínala i 50. léta  20.století.  
Dokážeme  přijmout  historii  jako  učitelku  života?  

    
    S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz       


                                       Doplňující informace.
 1/ Stížnost jsem poslal  doporučeně,  v  neděli odpoledne =  16. května 2004.  Tento 
      originál obsahuje skenovanou urgenci s razítkem podatelny ČRo. Zde je její přepis,
       který zrychlí načítání. 
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných
      osob a institucí
nebo podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
      například 26. března 2004. 
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.