HALÓ noviny = KSČM : KSČ + zločiny = NSZ + obnova = tr. řízení ............ 1. V. 2004
 
NSZ přikazuje obnovu tr. řízení; neboť popírání zločinů režimu KSČ je nejenom nepravdivé, ale i trestné. 
    .
        
Občanský  postoj = přesvědčovat  nepřesvědčené i zarputilé.
       
   = od  září 2002 do dneška ignorováno poklidnými i halasícími  anti /?/komunisty.

.
Protest ve věci veřejné                                                
Praha pátek 20. září 2002
                                                                                              
HALÓ noviny, šéfredaktor Jaroslav LEMÁK a redaktor Jaroslav SRBEK
Věc: Tisková oprava, napravující zpochybnění politických zločinů režimu KSČ.

Pane šéfredaktore a redaktore,
    s vědomím historických skutečností a etických i právních norem měli byste i vy
konstatovat :

1/ K tragickým selhání státní moci vůči vlastním občanům vícekrát docházelo 
    i za předválečného Československa. Dokladem toho byla střelba do stávkujících 
    a demonstrujících lidí. 
2/ Cílevědomě organizovanými zločiny státu a KSČ byly hromadné persekuce
     rolníků, živnostníků, křesťanů, dělníků ( zejména při měnové reformě 1953 ) ....
     To všechno v  řádu desítek tisíc vězněných, vystěhovaných a ožebračených,
     s existenčním cejchem pro rodinné příslušníky. 
     Nejhorší byly inscenované politické procesy se mnoha hrdelními tresty.
    
Vše probíhalo podle závazných usnesení ÚV KSČ, ale i se spolurozhodováním
     prezidentů GOTTWALDA a ZÁPOTOCKÉHO, ministrů vnitra, spravedlnosti,
     národní bezpečnosti ..... Stejně  krutě  a  cílevědomě  se  postupovalo  i proti
     vlastním komunistům.
     Esesáci  a  vrazi  z   Lidic, ti  dostávali  prezidentskou  milost !

     Mocenské tragédie obou období jsou politováníhodné. Ale objektivně mezi
nimi  existuje  zásadní  rozdíl:

A/ Živelnost a nezvládnutelnost jednání jednotlivců v době před rokem 1938.
     V protikladu stojí :
B/ Administrativně organizovaná a drastická likvidace  statisíců  " třídních 
     nepřátel ",
zejména kolem roků 1948 až 1957.
     Tyto trestné činy se začaly průkazně a důsledně ozřejmovat až po listopadu
     
1989 a promítají se i do právního řádu, a do jeho uplatňování. Proto nemohl žádný
      "ÚV" vydat direktivu, jak vysoký trest dostane Ing. Miroslav  ŠTĚPÁN, a další
       desítky  souzených exponentů režimu KSČ. 

     A tak mě udivily  věty redaktora  Jaroslava  SRBKA v redakční poznámce
   Fraška ÚDV na pokračování, na 5.stránce HALÓ novin, ze čtvrtka 19.září 2002:
   .... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
   i potvrzena teze, kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  mu  později
   schválili zákonodárci o zločinnosti komunistického režimu. Dodnes se totiž nic
   podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo prokázat. 
.....

     Vzhledem k výše uvedenému žádám o tiskovou opravu, vycházeje ze zjištěných 
  faktů a z § 261a  trestního zákona č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů =
  Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické
  nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti
  lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

     Očekávám, že ve smyslu tiskového zákona otisknete tento protest, jako opravu
  i netrestní přístup k napadnutým tvrzením pana redaktora. 
                                               S pozdravem                       ( podpis )
                                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                         190 00  Praha 9   Českolipská  19 


Údajně obrození  komunisté v HALÓ novinách, deníku KSČM,  
však zaujali polohu  tzv. mrtvého brouka
, a na výzvu nereagovali.  Zřejmě spoléhají
na  rozšířenou  shovívavost,  zdlouhavost,  případně i  očividnou  nechuť při skutečném  
a   účinném   postihu  politicky  motivovaných  trestných  činů  exponentů  režimu  KSČ. 
Včetně  jejich  současných  zastánců. 
Navzdory mému upozorňování, netečná zůstala
i Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR),  včetně  všech svých  periodik.  Je to podobnost  čistě  náhodná ?   Proč? 
Mimo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ),  všechny vyšetřující složky
státních zastupitelství  v Praze ( obvodní,  městské  a  vrchní ),  i  pověření  vyšetřovatelé
Policie ČR, Praha 1, Hybernská ul.2, skutečně jednali podle zatím zabydlené "sametové"
tradice.  Z jejich zamítavých rozhodnutí jsem se dověděl, že otištění » jáchymovské lži  « 
v  celostátních novinách  není  podle  zákona  ani   přestupkem,   natož  pak   trestným 
činem. 
Některá  odmítnutí  zavádějícně  manipulovala  i  s právem  na  svobodný  projev 
názoru. aniž  brala v úvahu   eticko - právní   meze,  včetně   justiční  praxe států nejen
Evropské unie, ale i Švýcarska. 
Všude tam  důsledně trestají  popírání nacistických zločinů,  » osvětimskou lež «. 
 Zřejmě  proto  rozhodlo   NSZ  o  obnoveném   trestní  řízení.
    
                                       Doplňující informace.
  1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
       osob  ( například  příjmení  CRHA, GALKOVÁ,  PAVLÍK, SRBEK )  a   institucí
,  
       nebo podle klíčových slov  na  titulních stránkách  www.volny.cz/doklad-hubalek,  
      
například  22. března 2004.   
  2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.