KPV ČR + Klub M. HORÁKOVÉ : demokracie = rozpory + podezření ............. 12. IV. 2004
   Skutky by měly rozhodovat při  jakémkoli  hodnocení  každého z nás, včetně KPV ČR, atp.
.
   Pro mnoho lidí jsou Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR) a Klub Milady
Horákové  (KMH)  jakýmsi  symbolem  odporu,  statečnosti   i  čestnosti. 
   Jenže dění  po listopadu  1989 nasvědčuje  tomu,  že  právě opačné vlastnosti opět 
získávají  živnou půdu; nebo cíleně pokračují. Jako rozvratná akce StB " Klín ", atp.)  
i mezi leckterými  představiteli uznávaných protikomunistických uskupení a politických 
stran.
   Jako  důkaz  uvádím  dokumenty  ze  značného  časového  rozpětí. Už  jejich text
názorně  přibližuje  liknavost a  politickou  sterilitu  " zasloužilých  bratří ".   Což  je
v  příkrém rozporu  s  původním smyslem těchto organizací. Vyžívají se v okázalých
výzvách, v  odhalování  soch a pamětních desek.  Pochybnou  přízeň  vlivných osob  
si  vysluhují jako  propagandisticky  užívaná  rekvizita,  při občasných příležitostech.  
   Předkládané ukázky jsou jenom zlomkem z podobné korespondence. Nejdříve to 
je nedávný dopis, zejména o milionových závadách při peněžním hospodaření  KPV 
ČR  =  jejího ústředí,  i pražské pobočky č.15 ( předseda Ing. Mirko ŠŤASTNÝ ).  
Potom následuje dodneška bezvýsledný protest proti nepravdivému výroku o JUDr. 
Miladě HORÁKOVÉ,  průkazně odeslaný  údajným  ochráncům  její  památky:   

A/  Komu v  KPV ČR  slouží  nevykazované  příjmy za členství a cestovné ?

Dopis ve věci veřejné                                                 Praha středa 7.dubna 2004
DOPORUČENĚ  S  DODEJKOU

Předsedkyně   KPV ČR   dr.  Naděžda  KAVALÍROVÁ
Věc: Audit na hospodaření s příjmy = mimo kontrolované dotace MF ČR

Vážená paní předsedkyně,

   nebylo zveřejněno,  jak velké každoroční příjmy plynou ze  známek na bezplatné 
jízdné a jak se s nimi  nakládá.  Totéž se týká hospodaření s  členskými  příspěvky 
i  s peněžními dary ( včetně zdanění darů ).  I doposud,  při silně  ubývající členské 
základně,  se jedná o  milionové  částky,  shromažďované  a  užívané  bez  veřejné
kontroly !  

   Proto žádám, abyste  výběrovým  řízením určili  auditorskou  firmu,  která 
zhodnotí hospodaření s penězi KPV ČR, získanými mimo každoroční státní dotace; 
neboť dotace jsou  pravidelně  kontrolované  Ministerstvem financí ČR ( MF ČR ). 
Tím průkazně  odstraníte  možné  dohady o  případném  zneužívání   těchto  peněz  
=  i v případě  údajného zahraničního daru 1 000 000 Kč,  pražské pobočce č.15, 
v roce 1996  =   například  k  protiprávnímu  osobnímu  obohacování. 

    Průkazná zjištění jsou nutná,  v  zájmu  dobré pověsti  politických  vězňů režimu  
KSČ;    nejenom   teď,   ale  i  v  době,   kdy   už   nebudeme   mezi   živými.  

   Vzhledem k  dosavadním  nedobrým  zkušenostem,  a  vzhledem  k  závažnosti 
problematiky,  očekávám  během  třiceti  dnů   sdělení  o  rozhodnutém  auditním
postupu. Když se tak nestane,  nebo zvolíte  oddalovací a  mlžící taktiku, přičiníte 
se o  nadbytečné  zaměstnávání  naší  justice,  buď  trestními   oznámeními  v  této  
věci, nebo žalobou = jako v roce 1997, proti  " našemu " Honzovi  ( ministr vnitra 
Jan RUML ).  Teprve  až vlivem  úspěšného soudního sporu  odtajnil  odchodné 
příslušníků StB
, tedy údaje, do té době smysluplně i pragmaticky  hájené jím, 
i oslovenými politiky  (  např. dopisem tehdejšího premiéra  Václava KLAUSE ).  

   KPV ČR k tomu  mlčela a  úsilí nepodporovala,  ač byla průkazně informována 
( předseda  St. DROBNÝ,  Zpravodaj, Věrni zůstaneme ).   Zřejmě i kvůli tomu 
jsem  pomlouván. Kdysi mě tím " státotvorní  bratři " rychle a cíleně  vyklínovali  
z členství v  muklovských organizacích,  za  politické  i  člověčí  pasivity  mnoha; 
kdysi   statečných   politických  vězňů.  

    S pozdravem a s přáním lepších dní  

                                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                         e-mail = b.hubalek@volny.cz 

.....
.....
                                      Doplňující informace.  
 1/  KPV ČR  už  po  mnoho  roků  dostává  státní  dotaci  3 000 000 Kč.  Doposud 
       nepožádala o přiměřeně nižší příděl peněz,  i když z asi 12 000 členů v roce 1990  
       zůstala k 16.říjnu 2003 méně než polovička, pouhých 5545 členů ( = Zpravodaj 
       KPV,
číslo 5,  prosinec 2003, strana 2).
       KMH a KPV ČR,  jako formální představitelé odpůrců a obětí komunismu, navíc
       také dostávají mnohé peněžní dary z domova i ze zahraničí. Nikde však nebývá 
       zřetelný   záznam   o   jejich   využití   a    zdanění. 

       Vedení dotyčných organizace hřeší na to, že každou iniciativu k důsledné kontrole 
       jejich   praktik   i   hospodaření   mohou  označit   za   komunistickou   provokaci 
       a  za  škůdcovství. 
  2/  Mukl, muklovský =  slangový výraz  pro  vězně,  vykládaný  též  jako  zkratkový 
       souhrn  slov  muž  určený  k  likvidaci. 
  3/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí
nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství
      
www.volny.cz/doklad-hubalek.   
  4/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  5/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.