USA : zdraví = osvěta = prevence  -   ČR = samolibost + netečnost  .............  4. IV. 2004
 
Pověření ministerští úředníci nezvládají administrativní etiku a činorodé plnění svých úkolů.

              Zahraniční zpravodajství ČTK ze 30. března 2004, v 11:37 hodin
    přineslo informaci, která svým příkladem usvědčuje zodpovídající úředníky 
    Ministerstva zdravotnictví  ČR  z  alibistického i  nekvalifikovaného plnění  
    svěřených  úkolů. 

         Ministerstvo zdravotnictví USA totiž nedávno zahájilo širokou, osvětově  
    propagační   kampaň,   zaměřenou   proti   bezohlednému   kašli  a  kýchání. 
    Je  zajímavé, a  o  mnohém vypovídající,   že  o  totéž   jsem  už  před  rokem  
    bezvýsledně   žádal   Ministerstvo  zdravotnictví  ČR.  

       
Bližší  informace  nejlépe  poskytnou  následující  fakta : 
 
1/ Závěr  zprávy  ČTK  z  30. III. 2004 =
    Ministerstvo zdravotnictví v USA zahájilo v únoru  kampaň, v níž připomíná 
    lidem některé základní reflexy:  při kýchání a  kašlání  si  zakrývat ústa i nos,
    mýt si pravidelně ruce a také pravidelně dezinfikovat pracovní plochy.
        
( Nikde v českých periodikách jsem nezjistil tuto závažnou informaci. Zato 
           její  předchozí  a mediálně šokující části  byly hojně citovány = například:
           na   záchodovém  sedátku  je  méně  škodlivých  bakterií,  než  na  krytu 
           telefonního mikrofonu, .... ).  

2/ Stížnost předaná 31. III. 2004, adresát = ministryně zdravotnictví ČR;
     týká  se   neuspokojivé   odpovědi na  únorovou  stížnost,  adresovanou  paní 
    
ministryni; místo ní  úhybně odpovídala vedoucí oddělení pro styk s veřejností.
     Proto tato moje stížnost:
Stížnost ve věci veřejného zájmu                                          Praha 31. března 2004

  Ministryně  zdravotnictví,  MUDr.  Marie  SOUČKOVÁ
  Věc: Preventivní praxe USA potvrzuje moje návrhy, ministerstvem odmítnuté 
 

  Příloha:                                                                                                   Počet listů:
  ČTK ze 30.III.2004, 11:37 hodin = prevence nákaz v USA                                  1

  Vážená paní ministryně,

     v roce 2003 jsem dvakrát žádal  ministerský odbor styku s veřejností ( 25. března,   
  4. listopadu =  urgence  ),   aby  ministerstvo   vyvolalo  výchovné  akce k  potlačení
  rozličných  kapénkových  nákaz,  v zájmu  zdravotnické  prevence.   
     Nejenom kvůli ohrožení zdravých lidí; ale zejména s ohledem na ty s chemoterapií, 
  pro něž  i " decentní " prskání do pěstičky může mít  závažné, až  tragické následky.
  Nemluvě už o  dosti časté a  očividné  bezohlednosti  při  kýcháních a  kašli.  Moje 
  podněty  však  zůstávaly  bez  odezvy. 

      Proto jsem poslal stížnost přímo Vám, 2. února 2004. Odpověď na ni podepsala, 
  vedoucí oddělení pro styk s veřejností  Mgr. Ilona  SLÁMOVÁ  s  tím,   že vlastně 
  je vše v pořádku a není třeba dělat něco navíc. Ani slůvko omluvy,  nebo vysvětlení,  
  proč její oddělení ignorovalo administrativní etiku, v době, kdy mnozí nezaměstnaní  
  by  velice  rádi   pracovali  nejenom  na  ministerstvu,  ale i  jinde. 

       Včerejší zpráva z USA dokazuje =  co je co, a  kdo je kdo = aniž by bylo nutné 
  přidávat  další   fakta  a  komentáře. 

        S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce                            

                                                                                 Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                       190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                             e-mail = b.hubalek@volny.cz      


 3/


.

  Související odpověď od vedoucí odboru MZ ČR pro styk s veřejností,  ze dne
  18. II. 2004, 
neobsahuje ani  slovo vysvětlení nebo omluvy za ignorování dvou žádostí 
  z roku 2003. Uváděný  český  způsob  zdravotnické  osvěty,  třeba  i přes  internetové 
  stránky,  jistě  známý  i v  USA,   neodvrátil  Američany od  účinnější  mediální 
  kampaně,   třebaže  v  USA  je  internet  mnohem  víc  rozšířený,  než  u  nás.  
  Je očividné,  že  dotyční  úředníci  MZ ČR dlouhodobě  pomíjejí  administrativní  
  etiku i  činorodé plnění svých úkolů.  Proč to dělají, vzdělaní lidé, ve 21. století ? 
  Ať tak,  či onak,  jsou  nejenom  přítěží  a škůdci  své  ministryně, ale  také  nás  
  všech.

......

4/

 Čtyři dny po návratu z nemocnice jsem sice nepublikoval, ale předal podatelně
  MZ ČR  tuto stížnost,  aniž bych věděl,  že v  USA  začíná  mediální  zdravotní 
  osvěta,   jako  prevence  jarních  infekcí  :

Stížnost ve věci veřejné                                            
Praha pondělí 2. února 2004

Ministerstvo zdravotnictví ČR, MUDr. Marie  S O U Č K O V Á,  ministryně
Věc: Kapénkové infekce; nedostačující osvěta a zámlky odboru pro styk s veřejností

Vážená paní ministryně,

    ačkoli jsem už dvakrát průkazně předal totožný dotaz k Vašemu  odboru pro styk
s veřejností, dodnes jsem na něj  nedostal  odpověď;  od  25. března  a  4. listopadu
loňského roku.

     Kvůli tomu, i s vědomím platnosti  zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k  informacím,  Vás  žádám  o  zjednání  nápravy:
     1/  Zodpověděním otázek na  zdravotnickou osvětu  proti  kapénkovým  infekcím,
          jako jsou  například  chřipky,  meningitida,  SARS,  tuberkulóza.
     2/  Informaci, jaká konkrétní opatření vyvolávají můj dotaz a moje dnešní stížnost.

     Vždyť zvýšená osvěta a prevence poslouží  také  tisícovkám  lidí  s  chemoterapií,
pro něž bezohledné kýchání a kašel mohou znamenat zesílení zhoubné choroby, třeba
i se  smrtelnými následky.  Nejenom tito nemocní, ale i ostatní lidé, by získali pádnější
a  výraznější  argumentaci  proti  neukázněným  a  nevychovaným  spoluobčanům.

      Podle všeho je zřejmé,  že odbor pro styk s veřejností  tyto skutečnosti  ignoruje,
aniž by kvalifikovaně plnil své povinnosti a vnímal  současnou situaci i  životní potřeby
lidí  =  například  nenaplněné  přání  někoho ze statisíců  těch  nezaměstnaných,  kteří
obtížně  hledají  alespoň  přiměřenou   práci  a  dobré  společenské  uplatnění.

      S pozdravem a s přáním úspěšných dní    

                                                                                Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                          www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                     190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                           e-mail = b.hubalek@volny.cz 


 5/ Dvě předchozí, ale nezodpovězené  stížnosti 
    
jsem zveřejnil v tomto zpravodajství  25. března a  4. listopadu  2003.
.
                                       Doplňující informace.    
  A/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí
nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství
      
www.volny.cz/doklad-hubalek.  
  B/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  C/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.