Exploze = pomník : KPV ČR = selhávání = 1989-2003 = fakta ......................        17. XI. 2003
Poničení Památníku obětem komunismu = prohlášení; a podbízivá posunutí totality, už do roku 1945!
.
Dopis ve věci veřejné                                                        
  Praha  pondělí  17. XI. 2003  
RNDr.   Ivana   H A S L I N G E R O V Á,   CSc.,  šéfredaktorka  Fragmenty.cz  
Věc: Pravdivost a užitnost informací.   

Vážená paní,        
pravidelně  sleduji  alespoň  nosné  sdělovací  prostředky,  tedy i Vámi vedené Fragmenty.
Velice často se však setkávám se zkreslujícími a balastními  informacemi, popisného rázu,
postrádajícího věcné řešení - pokud za ně nepovažujeme deklarativní texty, které vlastně nic
přínosného neřeší.  Proto  upozorňuji  jenom  na  následující:    
1/
 K poničení Památníku obětí komunismu v Praze 1, v neděli 9. XI. 2003, jsou k dneš-
     nímu  dni zveřejněny dva příspěvky, jejichž  text je ve značné části  úplně stejný, doslova
     opsaný; bez bližšího vysvětlení,  kdo co převzal, kdy  a  od  koho?  
    a/
  Postavme  se  společně  proti barbarství. Tento nedatovaný článek obsahuje nedato-
         vané prohlášení Předsednictva Konfederace politických vězňů ČR. K němu je připojena 
         fotografie sochy, ale  úplně odjinud; z plzeňské Meditační zahrady. Současně je na  foto-
        grafii  také  zobrazený  pan  Karel Hrubec, člen KPV ČR, podepsaný u výzvy ohledně
        atentátu na pietní sousoší v Praze 1.    
    b/  Komunisté  pohrdají lidskou  pietou.  Je to rovněž nedatovaný článek. Podepsal  ho
        předseda Konzervativní strany, MUDr. Jan Fořt.Mimo první a závěrečnou větu, která se
        liší výčtem adresátů. Je to doslovný opis Prohlášení KPVČR, ovšem bez bližšího vysvět- 
        lení, kdo co převzal, kdy, a od koho?  Obsahují tedy  i  pozoruhodnou shodu  v protestu
        proti  " nepotrestání  hlavních exponentů režimu a těch, co se v období  1945-1989 
       dopustili prokazatelných zločinů
".       
       Poznámka B.H.:                 
      Tím podporují revanšistická úsilí rozličných landsmanšaftů,
 
p o s u n o u t  začátek
       t o t a l i t y   u ž   d o  r o k u   1 9 4 5.

2/  Pozdě  komunisty  honit ...   U této  rovněž  nedatované úvahy je podepsán  pan
      Josef Havránek. Za obzvláště diskutovatelný lze považovat níže uvedený úsek z poměr-
      ně stručné obhajoby státního prezidenta Klause: "KSČM  je, bohužel, v České repu-
      blice významnou parlamentní stranou.
Připisovat  úřadujícímu prezidentovi význam-
      ný podíl na tomto
stavu není
nic jiného než zlomyslnost;  pokud ovšem není vzpomí-
      nán a přeceňován jeho vliv na rozhodovacích procesech na počátku 90. let minulého
      století. Dnešní silné
postavení  KSČM  je zcela  logicky a naprosto  jednoznačně  vý-
      sledkem
jednání a rozhodování těch, kteří určovali náš vývoj v prvních měsících  po
     17. listopadu 1989.
"      
    Z
ávěrečné  hodnocení  všeho  výše uvedeného = Bohuslav Hubálek.     
Ke  všemu  výše  popisovanému  jsem  vydal  průkazné  zprávy,  s jejich  přesným  datování 
a  s odkazem  na  jejich  časově  určený  zdroj.  Jako  nutný doplněk  mého internetového 
 zpravodajství    doklad-hubalek.cz     jsou    abecedně   uspořádané
Pojednávané osoby, 
a neméně  důležitý  Rejstřík nápravy ( klíčovými slovy shrnuje opravy,  omluvy a dodatečná 
 sdělení,  včetně  datování   mylných  nebo  neúplných  Informací ). Obojí hned od začátku, 
1. července 2000. Proto místo  obecné polemiky uvádím dvě stručné ukázky = A/ + B/:
.

A/   Stížnost i žádost k primátorovi hl.m. Prahy, Ing. Janu Kaslovi,
            = nedomyšleností  a  machinací  ohledně  pomníků  v Praze 1 =

                       ( odesláno  a   zveřejněno  16. prosince 2001 ).
" ... Na poslední dopis, ze 4. října 200,  mi  Ing. Jan  BÜRGERMEISTER  neodpověděl,  a zřejmě
neodpoví. I kvůli tomu, že má velké starosti s dvacet let starou aférou = ukradení 5,6 kg stříbra
z  pozůstalosti  velmi  blízké  sousedky !   Podrobněji  o tom  píše  deník BLESK,  14. XII. 2001,
na straně 4: "
....  Udělal jsem to, to nepopírám. Bylo to přirozeně lidské, .... "   ( ! )
    Nepoučen, ale se stejnou bezostyšností i sobeckostí, tentokrát zneužívá památku popravených, 
 vězněných,  a  jinak  perzekuovaných  odpůrců  režimu  KSČ.  Svým  jednáním pošlapává  jejich 
odkaz a  varovná  historická  poučení.
   Takový  neobolševismus  mě hluboce uráží,  jako člověka  vícekrát  vězněného i odsouzeného 
režimem  KSČ.  Nejenom za  tzv.  velezradu = za  přechod  státní  hranice.  Později  pak za tzv. 
pobuřování,  za  diskusní  odezvu  na  veřejné schůzi.  Přitížilo  mi,   že jsem   synem  odbojáře, 
popraveného   18. VII. 1949.   Dnes  jenom  zírám,  kolik  obroditelů  se  dovolává  popravených,
a  chce mluvit i jednat  místo mě a mých  přátel,   aniž   by  stáli  o  naše  názory  a naše skutky.   
 
    Etické i věcné  výhrady k působení  Ing. Jana  BÜRGERMEISTERA  shrnuji takto, 
     i  když  jenom  v  záležitosti  Pomníku  obětem  komunismu:   
1/
 Zatím zřetelně a závazně neřekl, jaký bude osud tradičního pietního místa, 
     poblíž svatováclavského  sousoší, v centru hlavního města.  Dosavadní  tendence  naznačují 
    cílenou  likvidaci  piety,  v  nejfrekventovanějším  místě  Prahy.  Podle zásady  =  sejde z očí,
     sejde z mysli. 
   
Pak už by také natrvalo zmizela dvojfotografie obou Janů.  Nejenom jako  potvrzení  jejich 
    tragického  sebeobětování  =  ale též jako 
 nejvýmluvnější doklad toho, že režim KSČ nebyl
    tak " zlatý ",  jak  se dnes leckde  záměrně tvrdí.  
2/ Pomník, v plánované  hodnotě  6 000 000 Kč   je obestřen tajnůstkářstvím,
    bez  patřičně  publicity  a  široké  diskuse = 
a/ Ve  sdělovacích  prostředcích,  alespoň  těch  regionálních  =  pražských.  Včetně periodik
     Konfederace  politických vězňů České republiky ( KPV ČR ).
b/ Ani zmínka o Pomníku na jubilejní výstavě BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST PRAHY 1,
      která byla  ve  velkokapacitním  stanu, na spodním konci Václavského náměstí,  ve dnech  
      1. až 4. listopadu 2001. Konala se pod záštitou starosty Městské části Prahy 1. 
     Mezi exponáty byly akce méně náročné, jak na peněžní nákladovost, tak i na společenský
      a  politický  význam,  např. =
      Petřín - dětské hřiště = úprava terénu, nové herní prvky = strana  9,   Katalog výstavy.
      Vězeňská - ostrůvek  =  předláždění a úprava křižovatky = strana 13,  Katalog výstavy.
      Senovážné náměstí  -  kašna,  úprava  povrchu   =                strana  14,  Katalog výstavy.  
c/  Neproběhla  potřebně  široká  diskuse,   nebo  anketa.
      Útržkovité  informace z  ČTK,  nebo sporadické dohadování několika málo realizačních
       protagonistů v České televizi, v tisku  =  ale až v  srpnu  2001 (!)   =   rozhodně  nemůže  
       vyvážit  absenci  důkladnějšího  průzkumu.  Zejména mezi těmi,  kterých se  postavení 
       pomníku  nejvíce týká  = mezi   politickými  vězni  režimu  KSČ ! 
Ž Á D O S T
        Vážený pane primátore, Magistrát hlavního města Prahy se na této akci podílí třemi 
miliony korun.  Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádám,  aby  znovu  posoudil  celou
záležitost  a  přijal  vhodná  opatření:
A/  Zachování tradičního  pietního místa na Václavském náměstí,  s vymezením  jeho správy.
B/  Použití ušetřených  peněz na humanitární účely, například na  pomoc dětem s leukémií. 
              Největší uctění  památky  obětí  zla,  tedy  i  toho  komunistického,  spočívá
       
v  odpovědné  službě  dnešku,   v  prevenci  lidského  utrpení  a  krizových  situací.  
.                                                                       

B/                   Současný  vzrůst  volebních  preferencí  KSČM 
                             ( Zveřejněno 14. dubna 2001 a odesláno zainteresovaným osobám )
 
     
Ustavující Pražský sněm ODS, 14. IV. 1991 = nástup mocenské účelovosti.
Delegáti ze všech pražských obvodů se onu neděli sešli v budově bývalého OV KSČ 
Prahy  9,  která je dnes  sídlem  Komerční banky a.s.,  na náměstí Organizace spojených 
národů, č.1 = Nonet. Sněmování začalo těsně  po 9:30 hod.  a trvalo až  do odpoledních 
hodin , přerušené pouze přestávkou na oběd ( mezi 12:50 až 14: 10 hod. ).
Účelem byla příprava na ustavující Kongres ODS  v  Olomouci ,  následující sobotu 
a neděli = 20. a 21. dubna .
Současná politická situace a výběr předsedy ODS byly rovnocennými tématy takřka
celodenních rozhovorů , jak v rámci sněmu , tak i po jeho oficiálním uzavření .
Rozdílnost   názorů   na  členství   exkomunistů  v  ODS   se  projevila  v  mnoha
protichůdných  diskusních  příspěvcích.
Proti  členství  bývalých komunistů  a  občanů  jinak  nevyhovujících vystupovali 
zejména delegáti Bohuslav HUBÁLEK ( Praha 9 ), a Ing. Jan ZAHRADIL ( Praha 6 ).
Argumentoval jsem , že bývalí komunisté si mohou například založit stranu prozřevších 
komunistů,  aby  tak  v  otevřené  politické  soutěži  uplatňovali  své  profesně  bohatší 
zkušenosti, získané  v  řídících  funkcích, na  zahraničních  stážích, atp.
Bylo by to poctivější vůči hlásaným ideám , a  spravedlivější i  podnětné  vůči  lidem = 
rozhodně  ve  prospěch  nového  Československa .
Proti  členství  exkomunistů  neměl  podstatné  výhrady  tehdejší federální ministr 
financí,  Ing. Václav KLAUS , CSc.
Výběr  předsedy  ODS
se v  podstatě  zúžil na  jedinou osobu , ministra a  poslance  FS ČSFR ,  Ing. Václava
KLAUSE, CSc.  Byl jsem jediný , kdo veřejně  oponoval upřímně míněným názorem, 
se  zřetelem  na  možná  úskalí  nově  nastoupeného  vývoje =

Hlavní  politický  úkol  pana  ministra financí  nevidím  v  předsednictví ODS, 
ale  v  úspěšném  zakončení  ekonomické  reformy .

    Aby   například    za   osm,   deset   let,   neagitovali   pohrobci   komunismu, 
že za jejich režimu bylo lépe.
Aby se jim lidé vysmáli.Aby pracující měli sociální 
jistoty, jaké  jsou  ve  Spolkovém Německu.  Aby i naši  důchodci  mohli trávit
dovolenou  na  Kanárských  ostrovech,   atp. ....

Budoucí primátor Prahy,  Ing. Milan  KONDR,  okamžitě  reagoval  a  přesně ve
12:00 hod. odmítl  takový  názor , neboť  KLAUS  je  především  politik, a tak ho
Republika  potřebuje,  i  do  nejvyšších  funkcí ....
ZÁVĚR
Historii nezměníme. Ona však jasně vytyčuje příčiny škod,  utrpení i  úspěchů.
Navazující pokračování ,  o  účasti a  odchodu z   I. kongresu ODS, chci  vydat 
přesně deset let  od  jeho zahájení, 20. dubna 2001.
  Do té doby potřebuji najít 
čas ke  zpracování  a zveřejňování  současnějších událostí,  ale i k průkaznému 
odeslání  tohoto  zpravodajství  zainteresovaným  osobám.  Snad  se mi  podaří
technicky  zvládnout  faksimile  zajímavého   veřejného   stanoviska  Ing. Jana
ZAHRADILA, a vydat je deset let od data jeho sepsání ( 18. dubna 1991 ).
....
S pozdravem a s přáním lepších dní                                                                 
                                                                               Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                        
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                     190 00 PRAHA 9  Českolipská 19     
                                        Doplňující informace.
    
1/  Souběžně  se zveřejněním jsem odeslal  výše uvedený  text  elektronickou  poštou 
           v něm  jmenované  šéfredaktorce  Fragmentů  a rovněž jmenovanému  předsedovi
           Konzervativní strany. 
           Protože  ústředí KPV ČR
, ani jeho oficiální tiskovina, doposud nemají e-mailovou 
           adresu, dnes  doporučeně  posílám vytištěný text  dr. Naděždě  Kavalírové, před 
           několika týdny zcela nově zvolené předsedkyni KPV ČR.
      2/  Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob,  nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD,
           například k trestnímu oznámení na HALÓ noviny, deník KSČM =  4. VIII. 2003.
      3/  Texty od zahájení 1.července 2000, až do 1. ledna 2003
,  už nejsou zde přístupné.    
           Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá  otevření  souborů s titulky  
           z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.