NSZ  - HALÓ noviny + neobolševismus : § 261a = stížnost ......................... 11. XI. 2003
» Kdo veřejně  popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit ... zločiny komunismu ...«
.
                                                                                  Praha neděle 9. listopadu 2003  

Mgr. Marie  BENEŠOVÁ,   nejvyšší státní zástupkyně,  BRNO  Jezuitská  4
Věc:   Stížnost  na  rozhodnutí  OSZ Praha 1,  MSZ Praha,  VSZ Praha

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

   HALÓ noviny, deník Komunistické strany Čech a Moravy, zveřejnily 19. září 2002
redakční komentář, jehož součástí bylo následující tvrzení:
  .... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
   i potvrzena teze, kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  mu  později
   schválili zákonodárci o zločinnosti komunistického režimu.  Dodnes se totiž nic
   podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo prokázat. 
.....

   Redakce  HALÓ novin  nereagovala  ( dodnes )  na  výzvu k  nápravě  tvrzení, které 
popírá  tragické události  během vlády  režimu  KSČ.  Proto jsem podal  27. září  2002 
trestní  oznámení   k  Obvodnímu  státnímu  zastupitelství  pro Prahu 1,   podle   § 261a  
trestního zákona:
          Kdo  veřejně  popírá,  zpochybňuje,  schvaluje nebo  se snaží ospravedlnit 
          nacistické  nebo  komunistické genocidium  nebo jiné zločiny nacistů nebo 
          komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců 
          až tři léta.
Moje trestní oznámení bylo postupně zamítnuto: 
Obvodním st. zastupitelstvím pro Prahu  =   2Zn  4973/2002-9, z  11.  dubna    2003
Městským st. zastupitelstvím  v  Praze  =   KZn  3288/2003-9,  z 10. července 2003
Vrchním státním zastupitelstvím  Praha  =  1VZn 434/2003-14,  z  27.   října     2003

Osobní  i  obecná  faktografie: 
    Vícekrát jsem prošel vyšetřovací vazbou komunistické StB, a z toho s průkazným 
poškozením zdraví,  například získanou plicní TBC  =  nejenom následkem  výslechů,
ale i několikaměsíčního  hladovění a  nevyspání,  v plesnivé samovazbě.  Tuberkulózu
mi,    jako  devatenáctiletému,   " léčili "    hornickou  prací  v  uhelné  sloji,  v  prachu
a v  horku  30° C !  Následně pak fáráním do uranových dolů.  Daleko horší krutosti 
prodělal tatínek, než ho komunisté popravili, 18. července 1949.
     A to je  jenom  zlomek ze  statisíců  zločinů,   organizovaných  proti církvím, 
rolníkům,  a  dalším  skupinám  obyvatel,   s  vědomím  a  z   příkazů   tehdejší 
vrcholné  nomenklatury   státu  a  Komunistické  strany Československa.
 
    Nehledě na další poznatky z doby,  která Československou republiku vrhla po roce
1948  do ekonomického  i  etického  zaostávání,  např.  za  Belgií,  Francií,  Západním
Německem,  Rakouskem - kde vzrostla životní úroveň,  bez Tuzexů,  front na zeleninu,
maso, toaletní papír, atd. -  až po  uplácení lékařů,  lékárníků,  a  rozličných  pořadníků
na auta,  cestovní doložky, atp.
    Zastánci  zaniklé  totality  =  třeba  i  ve  významných,  nezávislejších, a  daleko lépe
placených  funkcích  =   nechtějí  brát  na  vědomí,   že  bez  " Vítězného Února 1948 "   
by  dnes  nebyly  nutné  restituce,  privatizace,  rehabilitace,  odškodňování,  a  značná 
restrukturalizace  ostatních  hospodářských  i  společenských  vztahů.

Závěr.
    Řada lidí  s povděkem  uvítala  Vaše rozhodnutí,  aby pardubické státní zastupitelství 
přezkoumalo   už   nestíhaný  násilnický  incident  pana  Dominika  Haška,  světoznámé 
hokejové  osobnosti.    Při  té  příležitosti  mi  přišel na  mysl  dávný  výrok  německého
spolkového kancléře   Helmuta  Schmidta   »  Jediný  chlap  v  evropské  politice  je  
Margaret Thatcherová  « . 
 
   Už s ohledem na popsané skutečnosti a na oficiální platnost  § 261a  trestního zákona,  
jehož  obdobu  má  více  západoevropských  zemí  ( byť jenom  ve vztahu k  nacistické 
totalitě ),   Vás  s  důvěrou   žádám   o  prověření   a  odvozenou  nápravu  postupů  při
projednávání  mého  trestního  oznámení  na   HALÓ noviny.

                            V   úctě 

                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                        190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                            
telefon = 286 884 774; e-mail= b.hubalek@volny.cz 

....

                                          
Doplňující  informace.

     1/  Výše uvedený dopis byl odeslán  doporučeně a s dodejkou,  v neděli 9. listopadu
          
2003, z hlavní pošty v Praze 1, Jindřišská ulice 14.

     2/ 
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob ( k této tématice to jsou generální ředitel a šéfredaktoři ČT ); nebo poslouží 
          klíčová slova na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD,  například  4. srpna 
          2003   =    dotaz,   který  je  za  uplynulého 1/4  roku   bez  vysvětlení, od  přímo
          oslovených adresátů
   =
          kdy,  za  jakých  okolností  a  pro  koho  platí   § 261a   trestního zákona?
 
             
     3/  Texty od zahájení 1.července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
          Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky  
          z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
.