Média + ledabylost + vliv : náprava = připomínky ........................... 27. X. 2003
 
Sdělovací prostředky často zneužívají své vlivové postavení,  na úkor služby občanům.
..
     Čtvrtým  pilířem  státní moci,  avšak  s  prvořadým  významem
je tak zvaná  » sedmá velmoc « ,  ve všech  svých  obměnách. Na nich záleží,
o čem bude  veřejnost  vědět,  ale též,  o čem  se  jí  neposkytnou  informace,
byť  by  se  týkaly  nezanedbatelných  zájmů  značného  počtu  lidí. 
     Kvůli  tomu  jsem  začal  vydávat  tyto  internetové  stránky,   jako  výčet
a  dokumentaci  úspěšných  i  neúspěšných  aktivit.  K nim patří níže uvedené Připomínky,  které  jsou  určené  zejména  Stálé komisi  PSP ČR  pro práci
sdělovacích prostředků,  kam jsem je předal  dnes  dopoledne,  s průvodním 
listem ( jeho  kopii  zveřejňuji  souběžně, ale  zvlášť ).
     Další vyhotovení, rovněž s průvodními slovy, odesílám  k  použití  kongresu
FORUM  MEDIA ´03,   který má  proběhnout  30. října 2003 v  pražském Žofíně:  

 
                                   PŘIPOMÍNKY
          K  NAŠÍM  SDĚLOVACÍM  PROSTŘEDKŮM 
                                                             Bohuslav HUBÁLEK
                                                     
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                 190 00   PRAHA   9   Českolipská  19
                                                            pondělí  27. října  2003
.
.
1/                  Zajištění  etiky,  tedy  i  plurality
                         = zejména ve veřejnoprávních službách =
     Téměř deset roků,  a  bez příznivé odezvy,  žádám  vedoucí představitele
veřejnoprávních sdělovacích prostředků o  dostupné zveřejňování informací, 
jakým způsobem  kontrolují  a  prosazují  pluralitu  a  všestrannou  úroveň =
                      a /  vysílaných témat
                      b /  výběr jejich autorů
                      c /  výběr účinkujících osob
    
Pro  potřebné  statistické zpracování  všech  tří  zásadních  hledisek stačí 
vnitřní zdroje  ze záznamů o uskutečněné  programové náplni,  doplněné údaji 
ze mzdové účtárny.
     Jedině  přehledné  a  průkazné  jednání,  takto  podložené,  může zabránit
pravděpodobným podezřením o protekčních, a snad i  korupčních a vlivových
praktikách,  při  tvorbě  všech  programových  složek ve  =
        zpravodajství  a  publicistice,  i v oblasti zábavy, kultury a sportu.
.
2/        Kvalita,  přehlednost  a  dostupnost  informací
                
= s přispěním souhrnného Rejstříku nápravy =
   
Na základě  mnoha  zkušeností jsem v  prosinci 1997 předal  Ministerstvu
kultury  ČR   paragrafový  návrh  k  zavedení   Rejstříku  nápravy.  Ten  by
oznamoval  klíčovými  slovy  =
      a /  na  ustáleném  místě  tiskovin  ( obdoba  povinné  tiráže )
      b /  v  ustáleném  času  rozhlasového  či  televizního vysílání,
na které stránce dotyčného periodika, nebo ve kterém čase příslušné stanice,
jsou  dostupné  zákonem  předepsané,  či  eticky  vyvolané =
                         opravy,  omluvy,  dodatečná  sdělení .
Z  á  v  ě  r. 
      Bez  věrohodných,  přehledných  a  srozumitelných  informací  je
ohrožena  jakákoli  lidská  činnost.  Ke zkvalitnění  dosavadní praxe 
by  výrazně  přispěly:

        Statistické  přehledy o pluralitě a jejich užitnost pro provozní i pro 
        kontrolní účely,  ve sdělovacích prostředcích  veřejné služby. 
        A to  nejenom  při  odstraňování  možných  diskriminací,  ale  také při  
        řádně   zdůvodněné   preferenci   obzvláště  kvalitních  autorů,  témat,  
        a  účinkujících.  Stejně  důležitým  zlepšením  by  pak  bylo  zamezení   
        nepřiměřeného  a   stereotypního  výběru  účinkujících,   ve  prospěch 
       dosud  opomíjených a  nesporných osobností, ze všech společenských
       vrstev  České republiky.   V  zájmu  toho už  dlouhodobě  doporučuji,  
       aby si redakce vybudovaly  databanku lidí  ( s jejich souhlasem ), kteří  
       při náhodných  reportážích  dokázali vhodně  promluvili do mikrofonu,  
       nebo  na  kameru.  
       Ti by pak mohli  být  kvalifikovaným  a  oživujícím   »  hlasem  lidu  «
            v  rozličných  pořadech,   zaměřených  na  společenské  dění.
        Rejstřík  nápravy   je dobrovolně  zavedený  u  mnoha  význačných
        periodik v  USA *.   Od  samotného počátku,  1. července 2000, je
        trvalou  součástí  internetového  zpravodajství   doklad-hubalek  .
        Rejstříky  slouží  dvěma  základními  způsoby:
        Zpřehledňují  a  pomáhají  odstranit  chybné použití původních zpráv,
        které byly později označeny za  mylné, nebo neúplné; ale stalo se tak 
        nepřehledně a roztroušeně,  na  různých místech  dotyčných periodik. 
       Chybné použití, bez ohledu na opravné či doplňující skutečnosti, může 
       vyvolat  rozličné  soudní  spory,  zbytečně  zaměstnávající   přetíženou    
       justici. Navíc pak může
být zdrojem dalších balastně senzačních zpráv.
                    Rejstřík   je  jasným   vysvědčením  o  pečlivosti
                            dotyčného  sdělovacího  prostředku.
        Jsoucí  a   těžko  postižitelná  "  politická  nevůle  "   je  zřejmě
        příčinou,  proč doposud  nedošlo k  zákonnému  ustavení  Rejstříku;
        zdvihnul  by   » laťku  náročnosti «,   a  tím   » poškodil «   existenční 
        pohodlnost   i   vlivové   výsady   ledabylých   redakcí   a   žurnalistů.  
        Citelně by postihl množiny těch " hlídacích psů demokracie ", kteří
       
proti  etice  svého povolání,  účelově a  krátkozrace,  těží z  nesporné 
        skutečnosti,  že =
             politici  i  podnikatelé spíš potřebují  novináře, televizi  a  rozhlas,  
                                    než  je  tomu  naopak. 

      Poznámka:
     * Důkaz  o tom  jsem  získal  v  březnu 1998,  v  knihovně  Amerického  kulturního
          střediska, Praha 1, Hybernská  7;  a dodatečně ho připojil  k  návrhu  o Rejstříku
          nápravy
.
          Informační   brožura    Nezávislý   tisk  ,   na  straně  35,  sděluje  o  žurnalistické
          praxi  v  USA:  " .... Většina  listů si také  uvědomuje  odpovědnost  neprodleně 
         napravovat  chyby,  často ve   výrazném  rámečku,   který se v  každém   vydání
        
objevuje   na    stejném     místě. 
...... ".
.....

                                    Doplňující  informace:

 
 1/  Možné návaznosti a další  podrobnosti lze nejlépe vyhledat podle rejstříku
         pojednávaných osob,  nebo  podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  
         tohoto   zpravodajství. 
    2/
  Na  internetu  jsou  přístupné   pouze  ty  plné  texty,   uvedené  na   titulní 
         stránce a v jejím záhlaví  =  
OBSAH  a  TEXTY .     Ostatní  jsou  archivovány   
         na 
CD ROM.   Představu o jejich zaměření podá otevření souborů v položce   
            = OBSAH  roků =   
s přehledem klíčových slov a titulků od 1.července 2000.

     3/  OPRAVA
.................................................................................................. 30. X. 2003
        
Vlivem únavy,  ze zápolení se softwarovými  potížemi,  a souhrou dalších
         okolností,  jsem  u  této stránky  použil  jiné  záhlaví,  než do dneška  měla 
         v otvírací nabídce 
pro měsíc  říjen,  na úvodní stránce. To dnes, 30. října, 
         s omluvou opravuji. 
..           .