Český rozhlas : pluralita + informace = utajování = elitářství ...................... 13. X. 2003
 
Mezi rozhlasáky zřejmě vládne neviditelná ruka kamarádství, na úkor zákonů i odborností.
Urgence ve věci veřejné                                             Praha  pondělí  13. října 2003

Č E S K Ý    R O Z H L A S,    generální ředitel  Ing.  Václav   K  A  S  Í  K

Věc:  Druhá   urgence  věcné  odpovědi  na  vícekrát  opakovaný  dotaz  ohledně: 
         1/  Pluralita  témat,  autorů  a  účinkujících  v  pořadech  Českého rozhlasu.
         2/  Dodržování   etiky   a   profesionality  ( tedy  i  otevřené  informovanosti 
              o záležitostech Českého rozhlasu ). 
 
Vážený pane generální řediteli,

     dnes jsem dostal  Váš  dopis čj.:  GŘ-O/140/2003,  ze 17. září 2003,  s odesílacím
razítkem  pošty  =  120 04    PRAHA  24,  10.10.03.    Má  to  být odpověď na moje 
urgence ze 13. května  a 19. srpna  letošního roku.  Protože opět je s prodlevou a není  
úplná,  opakuji   své  otázky,  neboť doposud  vytrvale  obcházíte   jádro   vznesených  
dotazů   = 

1/ Zajištění a kontrola plurality, vyváženosti  témat, účinkujících a autorů; třeba 
    na základě statistických údajů  z  účtárny a  z  programového odboru ?
      a/ Existuje databanka,  podle které hodnotíte plnění zákona o Českém rozhlasu ?
      b/ Jak  jsou  tyto  údaje  přístupné  koncesionářům   Českého rozhlasu ?
2/ Nástroje k dodržování profesionality, a tedy i etiky, ve vysílání ČRo; včetně  
    soupisu pochval i postihů. Dodnes jste mi například neodpověděl :
      a/ Jaká  opatření  jste  vyvodil  z  toho,  že  redaktorka  Jana  KLUSÁKOVÁ 
      v rozhovoru se spisovatelem Arnoštem LUSTIGEM přeskočila téměř dvacetileté 
      období  po roce 1948 ?   Ačkoli  právě  tehdy  byl  p. Arnošt  LUSTIG  také 
      zaměstnancem Čsl. rozhlasu, s podílem při sekernických agitacích komunistického 
      režimu ( usvědčující podpis na presenční listině k případu faráře Josefa TOUFARA;  
      publikace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu = SEŠITY 4/2001
        str.116 ).
      b/ Souhrnné zhodnocení souběžného pobytu šéfredaktora  A. PÍCHY v  Pákistánu, 
      po teroristickém útoku na New York, 11. září 2001, když v krizové oblasti působil   
     jiný redaktor Českého rozhlasu ?
3/  Statistické  vyhodnocení  posluchačských  připomínek;    např.  kritika 
     sudetoněmecké propagandy v ČRo 6 ( p. Vojtěch BEDNÁŘ, deník Metro, 
    
24. dubna  2003,  str.13 ) ?

     Bohužel,  Vaše vysvětlení z letošního 17. září  neodpovídají  zásadám  plnohodnotné  
a otevřené  informovanosti.   Jako  pamětníkovi  mi   připomínají  ono  neblaze  proslulé  
»  Straně  věřte,  soudruzi  « . Vždyť právě tak působí Vaše obecně mlhavá vyjádření,  
jako například :
          A/   " ...  zhodnocení   pobytu  ředitele  Českého rozhlasu  1  -  Radiožurnálu 
v arabských státech
... samozřejmě proběhlo ". Ale  s  jakým  výsledkem,  to  už 
neříkáte. 
          B/  
" ...  V souvislosti s vyvážeností ve vysílání mohu uvést,  že ji pravidelně
hodnotí  agentura  Innovatio
."   Jenže při otevření  jejích  internetových stránek
zjistíme, že v oddíle REFERENCE je toliko strohá informace = 
                       Český rozhlas -
kontinuální analýza zpravodajství
  
Tedy  ani  slovo  o  všech  typech  pořadů,   jejich  autorech  a  účinkujících ! 
  
Tím vše končí;  nezjistíme zhola nic, ani řádku ze jmenované analýzy zpravodajství.  
   Bylo by zajímavé vědět,  proč Český rozhlas platí agentuře a sám nezpracovává své 
   výkazy, jako operativní  a  podrobnější vodítko pro veřejnoprávní  službu,  ale i pro
   žádoucí  zveřejnění  na  internetových  stránkách  Českého rozhlasu. 
  
          Naštěstí  je  dnes  trochu  jiná doba;  s  existencí  zákonů   o Českém rozhlasu,   
i  o  svobodném  přístupu  k  informacím. 
          Pokud  Vy,   nebo  jiní  vlivní  činitelé,  míníte  setrvávat  na  vyhýbavém  plnění
profesních   i   zákonných   povinností,   chápejte   tento  dopis   jako  poslední  výzvu  
k  mimosoudnímu  jednání  i  řešení,   ve  věci  veřejného  zájmu.   

Kopie =                                        S  pozdravem         Bohuslav  HUBÁLEK 
Rada Českého rozhlasu                                          www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                       
190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
              

....

                                       Doplňující  informace.

 
    1/  Možné  návaznosti  a  další  podrobnosti  lze   nejlépe   vyhledat  podle  rejstříku
            pojednávaných osob,  nebo podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto
            zpravodajství. 
      2/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.   Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1.července 2000.
      3/  Souběžně se zveřejněním posílám výše uvedený dopis elektronickou poštou,  
           jak  generálnímu řediteli  Českého rozhlasu,  tak i  Radě Českého rozhlasu.
     
      4/  Prodleva  v  odpovědi,  téměř  jeden  měsíc  v  odeslání: 

                             

       5/ Text zářijového dopisu od generálního ředitele ČRo  zveřejním jako 
           samostatnou zprávu.