HUČÍN + DEVÁTÝ + HULÍK - BIS : prověrky = NBÚ = rozpor ....................... 06. X. 2003
  
 
Advokáti pana HUČÍNA  doposud nepožádali o svou bezpečnostní prověrku u NBÚ,
     aby  mohli  plnohodnotně  hájit svého mandanta i v oblasti utajovaných skutečností. +
OPRAVA údaje.

Soudní spor antikomunisty s Bezpečnostní informační službou
je provázen nejasnostmi a  zbytečnými gesty, od počátku a od obou zúčastněných stran.  
Alespoň tak se celá záležitost jeví. Jak ze zpráv  tisku, rozhlasů i televizí,  tak i z osobně 
získaných poznatků. 
V letošním krátkém rozhovoru s panem HUČÍNEM
jsem se ptal v čem vidí  hlavní  příčinu  vlekoucího se  soudního sporu.  Na základě jeho
informací jsem pak během  dvou  následujících  dní oslovil  předsedu  Výboru pro obranu 
a bezpečnost  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  ČR.   Ani  ne za  tři  týdny  nato jsem 
předal  svůj  dotaz    ještě  v  písemné  podobě = 
Žádost ve věci veřejné                                                  Praha pátek 30. května 2003

PSP ČR, Výbor pro obranu a bezpečnost, předseda  poslanec  Jan  V I D Í M
Věc: Bezpečnostní prověrka  advokátů pana V.HUČÍNA, v zájmu komplexní obhajoby

Vážený pane předsedo,

     raději touto cestou opakuji svou žádost,  kterou jsem Vám  přednesl  15. května 2003, 
v odpolední přestávce společné schůze Poslanecké sněmovny. 

     V rozhovoru s panem Vladimírem HUČÍNEM, při dopoledním pietním aktu u památníku 
obětí režimu KSČ, na úpatí Petřína v Praze 1, jsem doporučoval spíš cílené právní akce, než
organizování  rozsáhlých  petičních  protestů. 

     
Pan Hučín  zdůraznil  závažnou  skutečnost,  která  brání  odpovídajícímu  a  rychlému
průběhu jeho soudního sporu =
      ani  JUDr. Stanislav DEVÁTÝ,  bývalý ředitel  Bezpečnostní a informační služby,
nebyl dosud  prověřen k obhajobě v případech  týkajících se utajovaných skutečností.

     
I kvůli této absurditě žádám,  aby Výbor pro obranu a bezpečnost  prověřil příčiny,  které
způsobují zdlouhavost a podivné nesrovnalosti; nejenom v prověřování obou advokátů = 
JUDr. Stanislav  DEVÁTÝ  a   JUDr. Milan HULÍK. 

      Jistě pak vydáte usnesení,  které by objektivně informovalo veřejnost. 

                             S pozdravem a s přáním úspěšné práce 

                                                                                               Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                     190 00 PRAHA 9  Českolipská 19


 .
     Obhájci  v  případu  p. Vladimír  H u č í n  proti  Bezpečnostní informační službě,
                      JUDr. Stanislav  D e v á tý   a  JUDr.  Milan H u l í k, 
                         nepožádali  NBÚ o svou  bezpečnostní  prověrku.
     
Třístránková odpověď z  NBÚ  obsahuje adresné odkazy na  související  zákony, a také  průkazně popisuje  podivuhodnou  situaci  kolem  právních   zástupců  p. Hučína.  
Ale to nejzávažnější = nepožádání o bezpečnostní prověrku = to potvrzuje už úvodní 
část  zmíněného  dopisu,   jehož  kopii  jsem  převzal  1. října  v  PSP ČR  =

.

Audiatur et altera pars =  Budiž slyšena i druhá strana,
jak praví jedna ze základních právnických pouček. Proto by bylo vhodné,  aby se k tomu 
vyjádřili jak pan Hučín,  tak i oba jeho právní zástupci. Tím spíš,  že jde o důvěryhodnost
kterékoli ze zúčastněných stran sporu. 
.

                                       Doplňující  informace.

 
    1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob,  nebo 
podle  klíčových  slov  na  titulních stránkách  tohoto  zpravodajství. 
      2/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.   Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1.července 2000.
      3/  Souběžně se zveřejněním  posílám  elektronické  upozornění  na tento text
           správci  internetových stránek  pana  V. H u č í n a  =  www.hucin.com  =
.           
         Dopis ve věci veřejné                                               Praha pondělí 6. října 2003
                                       

          
Anonymní pane » občane_České_republiky « ,  
                   (  stopcommunists@yahoo.com )
                
               z Vámi vydávaných stránek vím, že pan Hučín nemá připojení na internet.
           Jistě však jste s ním v častějším spojení, stejně jako s jeho právními zástupci.
           Proto předpokládám,  že je uvědomíte o dopisu z NBÚ, o jehož souvislostech
           informuji  na  svých  internetových  stránkách.   
                Chtěl  jsem  pomoci  skutkem.  Odpověd  z NBÚ,  že právní zástupci pana  
           Hučína  nepožádali  o svou  bezpečnostní prověrku,  nutně  navozuje  otázku   
           =   kdo tedy klame  v  tak  závažné  záležitosti  ?  Proč  asi ?   
               Mimo to často a  s politováním zjišťuji,  že nejenom u Vás, ale i v podobně 
           zaměřených periodikách dochází k zamlčování nepříznivých zpráv, aniž by se 
           k  nim  připojil  vysvětlující   komentář. 
               V případě Hučín
je to Vámi doposud nezmíněná a nevysvětlená informace 
          deníku  KSČM  =  HALÓ  noviny,  ze  soboty
13. září  2003,  na  straně  4 :   
                                  »  Exkapitán  BIS  Hučín  s  žalobou  neuspěl «.     
           Otištěný  text  se  týká  Ústavního  soudu,   který  měl  zamítnout  stížnost 
           proti propuštění  ze  služebního poměru v BIS.  
              Na  úvodu  svých  internetových  stránek  máte  pod  vlajkou  také  nápis 
           PRAVDA  VÍTĚZÍ.  
S  přáním,  aby  tomu  tak  vždy  bylo 
                                                                                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                                               
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                            190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
OPRAVA  údaje v této stránce = 
           
Teprve  několik  hodin  po odeslání  na  internet  jsem  si  uvědomil  chybu
               v  dopisu  » občanovi_České_republiky «. 
               Vyhlášené  krédo  PRAVDA VÍTĚZÍ  není  pod  vlajkou na úvodní stránce,
               ale je její součástí.  I  tak  se omlouvám  za  předchozí  nepřesnost.