Komunismus - HUBÁLEK = petice 1998 : PSP ČR = alibismus ......................... 29. IX. 2003
  Předseda Petičního výboru, JUDr. Cyril  SVOBODA  projevil  pověstnou   politickou nechuť  k  řešení ....  
.
           1998  = petice o  posouzení  ústavnosti  komunistických  stran v ČR;
                       jejímž adresátem byl poslanec JUDr. Cyril SVOBODA,
           tehdejší  předseda  Petičního  výboru  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  
           České republiky.  Hlavní  dokumenty,  zde  zveřejněné, svědčí  o  zdvořile 
           alibistickém postupu.  
.
            
Ukázka tří hlavních dokumentů k petici o KSČM a KSČ:
.
OTEVŘENÝ LIST                                                                       Praha 20. XI.1998

Petiční výbor PSP ČR, JUDr. Cyril SVOBODA, předseda výboru
Věc: Zhodnocení ústavnosti KSČM podle jejích stanov - petice
        Analogické zhodnocení Strany československých komunistů

Přílohy, kopie:                                                                                             Počet listů:
Otevřený dopis B. Hubálka k ÚV KSČM, z 31. VII. 1998,                            rub listu
Odpověď ÚV KSČM, z 2.IX.1998,                                                                      3

Vážený pane předsedo,

dosavadní působení KSČM nese mnohé znaky nejasnosti a  nevěrohodnosti, které jsou 
v rozporu s platným právním řádem,  zakazujícím už  jenom hlásání jakékoli formy násilí:

1/ KSČM na jednu stranu tvrdí, že ctí lidská práva, a při tom se nedistancuje ani názvem, 
ani odmítavým stanoviskem od násilnických proklamací Komunistického manifestu Marxe 
a Engelse - jehož se  nehodlá zříci.  Dokladem je dopis ÚV  KSČM  z  2.IX.1998,  str.4 
( příloha této petice ).

2/   KSČM  zavádějícně  mate  veřejnost  naprostou  nelogičností  a  neupřímností. 
V programovém prohlášení totiž stanoví za svůj cíl socialismus - aniž by však socialismus 
dala  do  svého názvu.  Naopak,  rozporuplně,  avšak  o to víc ostentativně,  se  KSČM
charakterizuje názvem průkazně totalitní ideologie a moci.

Vážený pane předsedo, není třeba dalších úvodních slov tam, kde promlouvají historická 
i současná fakta. Právě pod dojmem těchto poučení, s důrazem na klasické " Audiatur et 
altera pars ",  žádám poslance  celého  politického spektra  o  poctivé řešení této závažné 
problematiky.  Pamatujme však,  že i  Hitlerův  Mein Kampf  nebyl jenom  " neškodnou " 
fikcí nacistické  ideologie  a  praxe.  Proto dodnes a právem  jsou  v  civilizovaném  světě 
postihovány  recidivy  této  nelidskosti.

V úctě
....
        Doplnění  petice  o  další  věcné  údaje =  také  jako  určitá  urgence,
          
tím spíš, že po více než jednom měsíci nepřišla odezva o zařazení petice.
.
OTEVŘENÝ LIST                                                                      Praha 30. XII. 1998


Petiční výbor PSP ČR, JUDr. Cyril SVOBODA, předseda výboru
Věc:Zhodnocení ústavnosti KSČM podle jejích stanov 
         / dodatek k petici, předané 20.listopadu 1998 /

Vážený pane předsedo,

v zájmu plné objektivity a snadnějšího nalezení všech použitelných argumentů pro i proti 
zákazu komunistických stran v České republice,  raději  ještě  předkládám některé další 
skutečnosti,  které s danou problematikou  úzce  souvisejí. Jejich podstatu a zdůvodnění 
však  nemohu  kvalifikovaně  posoudit bez znalosti pramenných materiálů. Níže uvedená 
upozornění jsou doložitelná zprávami našeho tisku:

1/ Evropský soud nařídil Turecku zrušit zákaz komunistické strany ( PRÁVO 31/01/1998 ).

2/ Ústavní soud Maďarské republiky zakázal šíření knihy Adolfa Hitlera " Mein Kampf "
   ( Mladá fronta DNES, 15/10/ 1998 ).

Je nutné brát v úvahu též existenci komunistických stran Spolkové republiky Německo 
( přechodný zákaz v roce 1956 ) a Francie. Italští komunisté jsou dokonce i členy vlády.

Je třeba ověřit, zda to není umožněno tím,  že tamější  komunisté  se  zřekli  násilnických 
ustanovení   Marx - Engelsova   Komunistického  manifestu    a  tak,    aspoň   formálně 
a   administrativně,  odstranili  logicky  podložené  výhrady  svých  odpůrců.

Pokud chceme posunout Českou republiku ke kvalitnější úrovni, je třeba  nazývat  věci
pravými jmény, bez balastních slov a dojmů - nejenom v případě  komunistických stran.

V úctě
....
                   Selhání a alibismus Petičního výboru PSP ČR v roce 1998 -1999
        Předseda JUDr. Cyril SVOBODA, i jednotliví členové Petičního výboru, aniž by využili  
       svých možností = úkolovat Parlamentní institut k vypracování srovnávacích studií, atp. = 
       aniž by prokázali svou dobrou  vůli = alibisticky předali záležitost ministru vnitra k řešení 
       tak často medializovaného problému.  
       Ministr vnitra, PhDr. Václav  GRULICH,  pak odpověděl ve  stejném smyslu, jako jeho
       předchůdci : vzhledem k dosavadním zákonům  lze  ústavnost komunistických stran řešit
       jen soudním rozhodnutím. Proto i dále existuje takzvaný  nedostatek politické vůle,
       nechuť požádat příslušný soud o rozhodnutí, na základě předložených dokumentů.

.


                                       Doplňující  informace.

 
    1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob,  nebo 
podle  klíčových  slov  na  titulních stránkách  tohoto  zpravodajství,
            zejména  z  20. září 2003. 
      2/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.    Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1.července 2000.
      3/  Vlivem  technických  potíží  došlo  ke  dvoudennímu  zpoždění tohoto textu,  proti 
            předem  ohlášené  lhůtě. Děkuji za poshovění,  i  za pochopení. 
      4/   Poslankyně a poslanci Petičního výboru  
PSP ČR   v  pojednávané  době  =
                             předseda =
SVOBODA Cyril  =  KDU-ČSL
           
BARTOŠ Walter   =  ODS                                 MLYNÁŘ Vladimír  =  US-DEU
                BOHÁČKOVÁ Jarmila  =  ČSSD                      NÁJEMNÍK Václav =  ODS
                DOSTÁLOVÁ Kateřina  =  ODS                      NEDVĚDOVÁ Veronika = ODS
                FILIP Vojtěch  =  KSČM                                   ORGONÍKOVÁ  Hana =  ČSSD
                HOFMAN Jiří  =  ČSSD                                     PEJŘIL František  =  ODS
                HORÁKOVÁ Monika  =  US-DEU                  STRÁNSKÁ  Zdeňka  =  ČSSD
                ( později provdaná =  MIHALIČKOVÁ )       TOLLNER  Pavel   =  KDU-ČSL  
                KŘEČEK Stanislav  =  ČSSD                            VOLFOVÁ Jana  =  ČSSD 

     5/   Nikdo z  Petičního výboru  neprojevil  zájem  se mnou  hovořit  na toto téma, ačkoli 
           pravidelně chodím do Sněmovny.  Mimo  to také  svou  plnou adresu  už  odedávna 
           zveřejňuji ve všech dopisech, i ve veřejných seznamech. Podle zásady, že anonymita  
           nepřísluší  těm,  kteří  se  angažují  ve věcech  společného zájmu.
.