Antikomunisté + okázalost  =  petice : PSP ČR = usnesení ................... =63kB= ... 20. IX. 2003
 Petice  S komunisty se nemluví  se  jeví  jako  samoúčelné  a  nedůsledné  gesto.
.
Výzva  a  petice  " S  komunisty  se  nemluví ".
   Toto provolání mělo rozsáhlou publicitu,  i  v  celostátních sdělovadlech.  Příliv nových 
signatářů  zveřejňovaly internetové stránky AAAwebpages.cz (p. Josef BÍLEK); zejména
však antikscm.2b.cz (p. Petr PLACÁK).
    Nikdo  z  organizátorů  se nepozastavil nad tím, že mezi signatáři byla  vícekrát stejná 
příjmení a jména.  Bez potřebného vysvětlení také zůstávala dosti pochybná a zavádějící  
shoda  osobních  údajů  u  antikomunistického  signatáře,  Miroslava  GREBENÍČKA,
politika z Prahy.
 

    Teprve po dopisu šéfredaktorovi, p. Josefu BÍLKOVI,  tento údaj zmizel. Jenže další  
závažné prohřešky proti regulérnosti zmíněné petice, ty dodnes zůstávají v internetovém  
seznamu  antikscm.2b.cz.   
    Častá zdvojení osobních dat jsou  tou nejmenší ledabylostí  zmíněných antikomunistů. 
O jejich nepečlivosti,  případně o nemístné shovívavosti  k  neomalenému  a  cynickému
sprosťáctví,  o tom  svědčí  zápisy,  které  dodnes  setrvávají  v  internetovém  seznamu  
spisovatele Petra PLACÁKA, antikscm.2b.cz.   Například  : 
     -  strana   2 = " sere David Černý se, prostě do všeho, .... "
     -  strana 12 = " Roubicek Ignac R., obchodnik s cesneke, Dachau u Mnichova " 
    Tím  se  znevažují  nejenom  stovky  spolupodepsaných  lidí,   ale  i  petičně 
oslovení  ústavní  činitelé. 

                  Petice  byla  předána také  Petičnímu výboru  PSP  ČR.   
    Podle postupně vydávaných a neucelených zpráv ze sdělovacích prostředků známe
dílčí  reakce  jen  některých  politiků.    Antikomunisté,  místo  faktografických  zpráv 
o osudu petice, na svých internetech o ní buď mlčí, nebo na antikscm.2b.cz  rétoricky  
udílejí obecná prohlášení.  Sami se jimi neřídí,  jak dokazuje  nesoulad  hlásaných idejí 
se  slovy  úvodní  části  petice   S  komunisty  se  nemluví.   Pro  názornost  petičních 
výstřelků  a  protikladů  je  zde  podškrtávám  rovnou 
čarou :
    " ....  Jedná se   především  o  to  stávající  politickou  scénu  politicky  i  jinak  
kultivovat
....  "
. 
   
" ....  Petice  S komunisty se nemluví   je na prvním místě morální apel .....
    Politické   a   průkazné  by  bylo,   kdyby  průběžně  zveřejňovali  úplné  odpovědi 
oslovených  představitelů,  a  další  informace  o  způsobech  vyřizování. 
    Kultivované  a   morální   by  bylo  vysvětlení  nedůstojných  sprosťáren,  i  dalších 
prohřešků, v předchozích  verzích seznamu signatářů,  ale i v jeho dosavadní podobě. 
Za více než dva měsíce k tomu bylo nespočet příležitostí;  při dobré vůli jednat věcně 
a  zodpovědně.

                        Petiční  výbor  PSP ČR  už  vydal své  usnesení,
     jehož  text je dostupný na  internetových  stránkách  Poslanecké sněmovny,  psp.cz. 
Usnesení č.78, s průvodním dopisem ze dne 23. července, také dostal  jeden z  prvních  
signatářů,  pan  David  ČERNÝ.       


                                            USNESENÍ  č. 78   
               petičního výboru  z mimořádné schůze dne 3. července 2003

K bodu: Projednání odpovědi na petici č. 108/P/03

Petiční výbor
s c h v a l u j e odpověď na petici č. 108/P/03  "S komunisty se nemluví" navrženou
zpravodaji ve znění:

   "Petiční výbor obdržel provolání občanů "S komunisty se nemluví", které vyjadřuje
znepokojení  nad   současným  stavem  na   politické  scéně  a   ve  veřejnoprávních
a soukromých médiích. Provolání nebereme na lehkou váhu i proto, že je podepsala
řada vážených občanů.   
   Domníváme se, že by se k tomuto textu měly vyjádřit samostatně všechny oslovené
a zmíněné subjekty.Složení Poslanecké sněmovny je výsledkem voleb. Komunistická
strana Čech a Moravy nebyla zakázána a její zástupci byli  zvoleni občany této země.
Jedině  občané  rozhodují  o  mandátech  poslanců.   Parlament  nemá být  kolbištěm
jednotlivých  ideologií,  ale místem  věcné  diskuse  a  veřejné  správy.
   Volby  jsou  v   demokratické  společnosti   nástrojem  moci  občanů  a   poslanci 
Parlamentu je musí respektovat. Na voličích záleží, jaké je a bude složení Sněmovny."

Ing. Jitka Vojtilová v. r.                                          JUDr. Zuzka Rujbrová v. r.
   ověřovatelka výboru                                                      předsedkyně výboru

Taťána Fischerová v. r.                                             Ing. Miroslav Váňa v. r.
       zpravodajka                                                                       zpravodaj                                     

            Petici jsem nepodepsal;  neobsahuje  stěžejní a věcné  požadavky,
     důležité pro hodnocení  oprávněné  ústavní  existence KSČM  i  menšinové  KSČ.
Petice je  spíš  zviditelňovacím  výkřikem  autorů,  než  solidním  výčtem předpokladů 
pro  možná  řešení,  s ohledem  na  etiku,  právo,  i  historické  a  současné  okolnosti 
( nejenom  dřívější  inkviziční  ukrutnosti  církví  a  jejich  dnešní  působení ).
     K objektivnímu posouzení ( ale i ke zchlazení všeznalých "horkých" hlav ) také patří, 
co vlastně  vyřešila  pouliční  fyzická   likvidace  komunistů  a   příslušníků  mocenských
složek v  Rumunsku,  koncem  roku 1989.

     Petice se rovněž nezabývá  postavením komunistů ve státech s delší demokratickou 
tradicí; zejména s důvody, které komunistům často dovolují zasedat jak v parlamentech, 
tak i ve vládě dotyčných států ( Francie, Itálie, atp.).
     Nejdůležitější  je  však  ústavně-právní  vyhodnocení  základních  teoretických  tezí 
komunismu.    Jejich   východiskem  je   MANIFEST   KOMUNISTICKÉ   STRANY,   který
v roce1848 vydali ideologové komunismu =  Karel MARX  a  Bedřich ENGELS =
.
.....
                               MANIFEST   KOMUNISTICKÉ   STRANY  
Vyvrcholením  Manifestu jsou tyto závěrečné věty :
   " ... Zkrátka,  komunisté  všude  podporují  každé
revoluční  hnutí   proti  dosavadním  společenským
a  politickým  poměrům.
   Ve všech těchto hnutích staví  do  popředí otázku
vlastnictví,  jako základní otázku hnutí,  bez ohledu
na to,zda už nabyla více nebo méně vyvinuté formy.
   Komunisté   konečně   všude   usilují    o   spojení
a  dorozumění  demokratických  stran  všech  zemí.
    Komunisté  pokládají  za  nedůstojné,  aby  tajili
své názory a úmysly.  Prohlašují otevřeně, že jejich
cílů  lze  dosáhnout  jen  násilným  svržením  celého
dosavadního  společenského  řádu. 
Nechť se panující třídy  třesou  před komunistickou
revolucí !  Proletáři v ní nemají co ztratit,  leda své
okovy.  Dobýt  mohou  celý  svět.
              Proletáři  všech  zemí,  spojte se  !                                       Doplňující  informace.

 
   1/   Jednání o  ústavnosti KSČ a KSČM,   která jsem vícekrát vedl s různými úřady, 
           zveřejním  během  týdne,  jako  doklad o  tom,   kdo je  doopravdy  kdo,  mezi  
           údajnými  odpůrci komunismu.  Jak  kdo  v praxi politikaří,  a  jak  se  projevuje  
           tak  zvaná   politická   nevůle.   Adresně  to  uvede  na  pravou  míru    nadšení  
           spisovatele  Petra  PLACÁKA,   a jeho  antikomunistické  vychvalování   JUDr. 
           Cyrila  SVOBODY.
      2/ 
Pro citování  z  Manifestu  komunistické strany  posloužilo jeho české vydání
           z roku 1974,  v nakladatelství  SVOBODA
      3/  Žluté podložení
některých částí textů je moje zdůraznění.
      4/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob,  nebo 
podle  klíčových  slov  na  titulních stránkách  tohoto  zpravodajství. 
      5/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.   Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1. července 2000.
      6/  Souběžně se zveřejněním pošlu  elektronické upozornění  na tento kritický 
           text panu Petru PLACÁKOVI.