Praha + Metro = trasa IV.C2 = nezákonnost = trestní oznámení ................ 24. VIII. 2003  
  
Dopis radního je zjevným dokladem o protiprávním nakládání s penězi hlavního města Prahy. 
   Úvodní informace   =   související s trestním oznámením :
    Miliardová investice  zahalená  do  kabinetních  zámlk,
  taková  je  charakteristika  trasy   IV. C2  pražského  metra,  která  má
   zhospodárnit  a  ozdravit  městskou  hromadnou  dopravu  v  severní 
   oblasti hlavního města.  A  nejenom to.  Nová trasa by  logicky  měla  
   zasahovat do míst vzdálenějších od  provozované trasy B = jako další 
   předpolí pro rozšíření příměstské dopravy do spádových oblastí
   Prahy.
   Nynější  změna přímkové trasy,   se zakončením  v  nezastavěných 
   pozemcích u letňanského výstaviště  nesplňuje  tuto perspektivu;
   navíc opouští dvě zabydlené městské části  a  směřuje do volných
   i značně rozsáhlých pozemků  sídliště Prosek,  jakož i  do  polností,
   stovky metrů od okraje Prahy 18 - Letňan.   
   Tyto podivuhodné skutečnosti  se  týkají  stamilionových  investic  
   a  ovlivnění  života  všech obyvatel  severovýchodní  části  Prahy.
                      Zprostředkovaná  odpověď  primátora.
     Místo pražského primátora = MUDr. Pavel BÉM (ODS) = odpověděl radní pro dopravu 
= pan Radovan ŠTEINER (ODS). Jeho vysvětlení jsou  zcela neuspokojivá. Ve zdůvodnění
pohnutek  pro změnu trasy chybějí  pádné argumenty,  přesvědčivě ospravedlňující opuštění 
prvotně důvodné trasy.  Dopis  mimo to  bezděčně  poskytuje  reálné  potvrzení  o spáchání 
trestného činu  při  zadávání veřejných zakázek; návazně pak trestného činu při správě cizího
majetku.  Což blíže ozřejmí dále uvedená citace,  i  samostatná  kopie celého dopisu  ( který 
je  důkazní  přílohou č.2,  níže uvedeného trestního oznámení ). 

    
A/ Neuspokojivé  vysvětlení  věcných důvodů  pro změnu trasy  metra IV.C2.
           Několikaroční  odsunutí  zrychleného  a  pohodlnějšího  spojení  do  dvou okrajových 
částí hlavního města má být vyváženo zvýšenou obslužností  jednoho jediného sídliště; bohatě
zabezpečovaného  hromadnou dopravou  od  nedaleké stanice Vysočanská  trasy metra "B", 
nebo kyvadlově ze vzdálenějších =  Palmovka("B")  a  Holešovice nádraží  ("C").
     B/ Bezděčné potvrzení  spáchaní  trestného  činu  při  správě cizího majetku =
           
dokládá výňatek  z dopisu pana radního Radovana ŠTEINERA,
15.VII.2003:
                  "... Finanční   rozdíl   mezi   původní   a  současnou  trasou  IV.C2
                  se  nedá  vzhledem k různým stupňům   projektové  dokumentace     
                  ( zákres do územního plánu a dokumentace pro stavební povolení ) 
                  odpovědně stanovit
. ... "
   
     
Nestanovení  ceny  a  jejího  rozmezí  však  jednoznačně  porušuje  zákon  o  zadávání 
veřejných zakázek; ať už podle původního znění č.199/1994 Sb., nebo podle novelizovaného
č.401/2000 Sb. 
Obě  zákonné verze  však vyžadují  stanovení ceny  veřejné zakázky  jako
jedno  ze  základních  hledisek  pro  její  vyhodnocení  a  uskutečnění.

       Navzdory tomuto protiprávnímu přístupu  k penězům  z městské pokladny,  cítí se 
radní Radovan  ŠTEINER dotčen  žádostí  o čestné prohlášení =  že odsouhlasené  změny
trasy IV.C2 neprovází  střet zájmů  =  jak žádám  pana primátora v letošním červencovém 
dopisu. Tím jsem  upřesnil  loňský požadavek na čestné prohlášení o pozemcích ve sporné 
oblasti,  neboť jsem si uvědomil,  že mohou přicházet  v úvahu  i jiné  možnosti korupčního 
jednání. Například možné úplatky od současných i budoucích velkopodnikatelů v obvodě 
Prahy 9, kterou přijaté změny silně zvýhodňují.   Snad proto radní ŠTEINER  neodpovídá  
ohledně střetu zájmů?  Pouze prohlašuje, že ve sporné oblasti nemá jakékoli pozemky on, 
ani lidé jemu blízcí. 
      Co potom říci,  že vůbec na nic z toho neodpovídá starosta  Městské části Praha 9,  
Ing. Vladimír ŘIHÁK (ODS).  Když už jednotlivě nereaguje na písemné dotazy,  mohl by 
to udělat v   pravidelném  úvodníku  na  první  stránce  měsíčníku  Devítka,  kde kritizuje 
rozličné  ( cizí )  nešvary dnešní doby. 

                                          Z h o d n o c e n í. 
    
V době, kdy nejenom státní, ale i městská pokladna zápolí s nedostatkem peněz na 
nezbytné  potřeby  občanů i státu a obcí,  zastupitelé hlavního města odsouvají dopravní 
obslužnost   dvou  značně  zabydlených částí Prahy,  ve prospěch  finančně zatěžujícího 
a  pro občany  naprosto  nenaléhavého  odbočení  nákladného  metra. 
      O to hůř, že ve veřejných zdrojích nenajdete nákres nebo maketu,  s výčtem alespoň  
základních údajů  o  umístění  budoucích stanic  pro  městskou i  meziměstskou dopravu;  
stejně jako počet tramvajových  a  autobusových linek,  včetně  uvažovaných  parkovišť  
pro  individuální  dopravu.    Jenom  občas  se objeví  schematický  nákres  v  novinách, 
doplněný  několika  strohými údaji.  Přitom  jde o  velké  společné peníze. Vždyť každý  
nový  kilometr  a  každá  nová  stanice  metra  znamenají  miliardu Kč,  i více. 
     V  kdysi  zřízeném  informačním středisku,  v 1. patře obchodního domu  Ládví,  se 
na vylepeném oznámení dočtete, že středisko je dočasně mimo provoz.  Jinak nikde nic.
Ani  v  kulturních  domech,   ani  na  poštách,   ani  ve  zdravotních  střediskách,  atp.  
     Při  zcela  odpovědném  přístupu by nemělo chybět  porovnání rozdílů mezi původní
a novou trasou.  Nejenom  v  ceně,  ale i  ve  věcných  důvodech.  Pak by se odstranily  
mnohé  sporné  nejasnosti.  Tedy  i  tvrzení  pana radního,  že  z polí u  výstaviště  bude 
lepší rozvětvení metra, než z prostor u Čakovic = jakoby původní trasa do zabydlených 
Letňan a Čakovic nepočítala s autobusovými obratišti a nádražími, stejně jako s dalším  
rozvětvením  metra  na  sever  i  východ ?   
     Myslím,  že lidé  nechtějí být klamáni,  ani sladkými řečmi,  ani únikovými zámlkami,  
ani jakýmkoli populismem, který připomíná propagační slogan papalášů režimu KSČ :  
                                                                  Na konci našeho snažení budiž člověk !
       


DOKLAD =
                            Trestní oznámení ohledně metra IV.C2 :

Trestní  oznámení                                                    Praha pátek 22. srpna 2003

Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality 
Věc: Pražské metro, IV.C2  =  porušení zákona o zadávání veřejných zakázek 
Přílohy:                                                                                              Počet listů:
  1/  Nákres  původní  i  nové  trasy  pražského  metra  IV.C2                          
  2/  Dopis  radního pro dopravu = p. Radovan ŠTEINER = z 15. VII. 2003     2 

     
Podávám trestní oznámení i na zatím neurčené představitele Magistrátu hlavního 
města  Prahy,   jakož  i  na  další  osoby,    které  se  podílely  na  změně  původně 
plánované trasy  pražského  metra  IV.C2,   bezprostředně  obsluhující  zabydlené  
části Letňan a Čakovic ( Příloha  1 ).

      Nová úprava  časově  odsouvá  uvažované  dopravní  ulehčení   na  úkor  toho,  
že  zřizuje  stanici  metra   přímo  u  proseckého obchodního domu  BILLA,  ačkoli 
tím  na  cca  900 metrů  (  byť  se značným  převýšením ) přibližuje tuto plánovanou 
stanici  k už plně provozované stanici metra  ˝B˝  =  Vysočanská.

     Tím  ekonomicky  zvýhodňuje  nejenom  toto  obchodní středisko,   ale i dosti 
rozlehlé  a   zatím  nezastavěné pozemky, směrem  ke  kostelu  sv. Václava,  ale též 
směrem  k  proseckému  hřbitovu  a jeho okolí. Rovněž  tím  zhodnocuje   rozsáhlé  
a  zatím  nezastavěné  pozemky  při  nově  plánované  konečné stanici v polích,  
u  Prozatímního výstavního areálu - Letňany. 

    
Téměř roční studium dostupných dokumentů, i dosti neúspěšné dotazy a požadavky  
( například  neuskutečněná  čestná prohlášení  zainteresovaných funkcionářů  )  posílily 
podezření o možném protiprávním  jednání. Radní Radovan ŠTEINER dokonce takový požadavek  považuje  za osobní  urážku,  jak je  zřejmé z  jeho červencového dopisu.   
Starosta Městské části Praha 9, Ing. Vladimír  ŘIHÁK,  vůbec nereaguje,  ani po další  
písemné  urgenci. 

.........

                                       Doplňující  informace.

 
   1/  Trestní oznámení k tomuto případu jsem předal Policii České republiky v sekretariátu 
           Útvaru odhalování  korupce a  finanční  kriminality SKPV,   v pátek 22. srpna 2003.  
      2/ 
Text  trestního  oznámení  zde  zveřejněný  odpovídá  originálu,  i když je
ve složené 
           podobě. Je to kvůli rychlejšímu načítání, stejně jako pro zřetelnou průkaznost.
      3/ 
Přílohou číslo1 je nákres dopravní situace, částečně uvedený na začátku této stránky.
          
Přílohu číslo 2, dopis radního pro dopravu,  zveřejňuji souběžně ; samostatně kvůli 
           jeho velikosti a delšímu načítání. 
      4/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob  (  příjmení  
DOBRÝ,  ŘIHÁK,  atp. ),  nebo podle  klíčových slov na titulních 
           stránkách zpravodajství DOKLAD;  například 1. července 2003.  Texty od zahájení 
           1. července 2000 až do 1.ledna 2003 nejsou  zde přístupné. Jsou archivovány na 
CD
               ROM.  
Představu o jejich zaměření podá otevření souborů  s obsahem titulků  z  roků 
           2000-2002 =  jsou 
rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.