Praha + primátor : Metro = trasa IV.C2 + účel : pozemky : objasnění ................. 01. VII. 2003  
Fakta a čestná prohlášení zúčastněných činitelů vyvrátí  možná  korupční podezření! 
   Úvodní informace.     
    Miliardová investice  zahalená  do  kabinetních  zámlk,
  taková  je  charakteristika  trasy   IV. C2  pražského  metra,  která  má
   zhospodárnit  a  ozdravit  městskou  hromadnou  dopravu  v  severní 
   oblasti hlavního města.  A  nejenom to.  Nová trasa by  logicky  měla  
   zasahovat do míst vzdálenějších od  provozované trasy B = jako další 
   předpolí pro rozšíření příměstské dopravy do spádových oblastí
   Prahy.
   Nynější  změna přímkové trasy,   se zakončením  v  nezastavěných 
   pozemcích u letňanského výstaviště  nesplňuje  tuto perspektivu;
   navíc opouští dvě zabydlené městské části  a  směřuje do volných
   i značně rozsáhlých pozemků  sídliště Prosek,  jakož i  do  polností,
   stovky metrů od okraje Prahy 18 - Letňan.   
    Tyto podivuhodné skutečnosti  se  týkají  stamilionových  investic  a  ovlivnění  života všech obyvatel
severovýchodní části  hlavního města.   Navzdory  mnohaměsíčnímu  úsilí,   přetrvává   informační  bariéra
kolem  tak  nákladné  a  důležité  akce.  Místo dalších  opakovaných urgencí a  peněžně i časově náročného
pátrání v katastrálních mapách a terénu, žádám nového primátora  nejenom o zřetelné vyjasnění zamlžované
megainvestice,  ale také o politicky i právně  závazná  čestná prohlášení  o  nezištném  jednání,  od původců  
a  schvalovatelů  změněné trasy metra IV.C2.  
.
      Žádost  k  primátorovi  hlavního  města  Prahy:                                    
.
Žádost ve věci veřejné                                                         Praha  úterý 1. července 2003

MUDr.  P a v e l    B  É  M,   primátor  hlavního  města  Prahy
Věc: Metro IV.C2 = soustavné utajovaní zásadních informací; možný střet zájmů

Vážený pane primátore,

      téměř  jeden  rok  se snažím získat  stěžejní  informace  ohledně  rozšíření severní větve 
IV.C2 pražského metra.  Nedobrým výsledkem  je  pouze řada téměř neúspěšných dotazů  
k několika zúčastněným organizacím. Souběžně s tím jsem prostudoval všechnu dostupnou
dokumentaci; v  pražském Státním oblastním archivu, v internetových stránkách Magistrátu 
hl. města Prahy,  i přímo v  jeho rozličných  kancelářích.  Nehledě  na  množství  rozhovorů 
a konzultací.  Ale nikde jsem se nedobral objasnění zejména  dvou  podstatných  informací,  
o které usiluji od samotného prvopočátku:

  1/    Věcné a  logické zdůvodnění,  proč původně navržená " přímková " větev, obsluhující
     zabydlená uskupení Proseka, Letňan, Čakovic, byla změněna tak, aby vynechala osídlení 
     Letňan, Čakovic,  a  končila  ve  volných  pozemcích,  bokem  od  obydlených  Letňan? 
     Přitom je  očividná  další podivuhodnost  =  plánovaná stanice u proseckého obchodního 
     domu  BILLA  je  vzdušnou  čarou  zhruba   900 metrů   od  funkční  stanice  metra  B;   
     byť se  značným  převýšením.

  2/    Jaký  je  uvažovaný  rozdíl  v  peněžních výdajích  mezi " přímkovou"  a  "opravenou" 
     větví  metra  IV.C2 ?

    Vzhledem k popsaným obtížím, a proto i  s  posíleným podezřením o možném střetu zájmů 
u zainteresovaných veřejných činitelů,  poslal jsem  27. září   loňského roku  žádosti o čestná
prohlášení ohledně "opravené" větve metra IV.C2Adresoval jsem je tehdejšímu předsedovi
kontrolního odboru ZHMP, i starostům Prahy 9 a Prahy18; se shodným textem a s příslušným
oslovením  =
 Žádost ve věci veřejné                                                  
Praha pátek  27. září  2002

Věc:  Pozemky u cílové stanice trasy pražského metra  IV.C2 = možná korupce 

Vážený pane ........  ,
     vzhledem k tomu,  že  cílová  stanice pražského metra,  trasy IV.C2,  má končit 
u letňanského výstaviště, v jehož okolí jsou mnohé nezastavěné pozemky, vyskytují 
se podezření z korupčního jednání. Důvodem jsou dvě závažné skutečnosti =

    

1/   Původně navržená trasa metra IV.C2 těsněji obsluhovala zabydlené části sídliště 
Prosek, Letňany a Čakovice. Posléze přijatá varianta vynechává obydlené části Letňan
i Čakovic a  končí  v  polích,  u  letňanského výstaviště.  Nehledě na další  nedostatky,  
mezi něž patří ohrožení  stability  domů  na vrcholu  poměrně  příkrého svahu, při jejich
podtunelování. 
 
 
2/  Dosti nelogická změna trasy, a ukončení u nezastavěných pozemků znamená jejich
výrazné  zhodnocení,  ve  prospěch  zatím  neznámých  vlastníků.  Proč? 

     Aby  se  vyvrátila  kolující  podezření,  která   diskreditují   fungování   současného 
společenského systému,  žádám  všechny  příslušné  funkcionáře,  aby  vydali  veřejné 
prohlášení o tom, 
že  ani jejich blízcí  nevlastní pozemky kolem zmíněné cílové stanice  
pražského metra.  Zároveň považuji za nutné,  abyste  tato prohlášení průkazně ověřil  
u Katastrálního úřadu, a  výsledek  zaznamenal  do úředního  protokolu. 

       S pozdravem a s přáním úspěšné práce 
                                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                             www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                       190 00   PRAHA  9   Českolipská  19


.
Odlišné odezvy oslovených představitelů:
     Pan Tomáš KUBÍK,  předseda kontrolního odboru  Zastupitelstva hl. města Prahy,  
     vůbec
neodpověděl. Snad proto, že končilo jeho volební období. 
     Ing. Vladimír ŘIHÁK,  tehdejší  i  současný starosta Prahy 9 
dodnes neodpověděl,  
     ačkoli se okázale a často hlásí k ideálům, za které jsem byl  režimem KSČ  vícekrát  
     vězněn,  a tatínek dokonce i popraven, 18. července1949. 
     Ing. Josef  DOBRÝ,  tehdejší  i  současný  starosta  Prahy 18 - Letňan,  mě  pozval 
     na  několik osobních  jednání a poskytl množství dokladů o tom,  jak  marně usiloval 
     o  úplné  objasnění  změny  při výstavbě trasy metra IV.C2.  A to tehdy  byl  členem
     Zastupitelstva hlavního města Prahy. Výmluvným a průkazným svědectvím jsou zápisy 
     ze  společných  zasedání  ZHMP.  Obzvláště  je to  jeho  závažná  připomínka na 24. 
     zasedání,  24. listopadu 2000 : 
     " .... Udělal jsem si  propočet  z materiálu,  který mám k dispozici.  Tato  změna 
     sama o sobě přinese ročně 1 mil. vozokilometrů, co se týká přímých provozních 
     nákladů  ročně  bude stát   navíc  80 mil.  a  časové  ztráty  v  hodinách  budou  
     30 mil. hodin. Samotné investiční náklady jsou zhruba  o  miliardu  dražší
.  .... "

   
Vážený pane primátore,

     výše uvedené skutečnosti nejsou  dobrým vysvědčením  pro ty, kteří si neváží 
své práce,  vlastní čestné seberealizace,  naplněné  službou  lidem,  obci  a  státu.
     Budu   rád,   když   v   zájmu   spořádané   správy   věcí  společných  pomůžete 
ke zjednání nápravy; nejenom nadstandardními čestnými prohlášeními o nestřetu 
zájmů, ale také, že budou  důsledně dodržovány  příslušné zákony, včetně zákona
č.106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím.   

       S pozdravem a s přáním úspěšné práce 

                                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                             www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                       190 00   PRAHA  9   Českolipská  19

    
                                         Doplňující  informace.
 
   1/  Dopis primátorovi  hl.m. Prahy  byl  dnes  po poledni  předán  podatelně Magistrátu.  
      2/ 
Možné návaznosti a další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob  (  příjmení  
DOBRÝ,  ŘIHÁK,  atp. ),  nebo podle  klíčových slov na titulních 
           stránkách zpravodajství DOKLAD. Avšak texty z doby před 1.lednem 2003 nejsou 
           už zde přístupné.  Jsou  archivovány  na  CD ROM.