ČRo + desinformace : pluralita + kontrola + služba : KASÍK ................... 14. V. 2003
Žádost  o zásadní údaje, jak je v ČRo dodržována a evidována pluralita témat, autorů a účinkujících.
Dopis ve věci veřejné                                                       Praha úterý 13. května 2003
 
Č E S K Ý    R O Z H L A S,    generální ředitel  Ing.  Václav   K A  S  Í  K
Věc: Váš dopis ze 16. dubna 2003
 
Vážený pane generální řediteli,

    pořad,  který 11. dubna  moderoval  Ing. Ivan  ŠTERN, šéfredaktor ČRo6, a jehož  
hosty  byli 
pánové  Emanuel  MANDLER, Jaroslav  ŠABATA  a  Václav  ŽÁK,  měl
stejnou  vyváženost kritických názorů k Sudetoněmeckému landsmanšaftu, jako kdyby 
se  tam  o  KSČM  domlouvali  poslanci Václav  EXNER,   Miroslav  GREBENÍČEK 
a Miloslav RANSDORF; v diskusi, kterou by moderoval dnes už bývalý redaktor ČRo, 
pan Vladimír HRUBÝ (Vámi propuštěný za výdělečné moderování komunistické akce).

   Místo pokračování  v  rozmělňujících  polemikách  a  dokazujícím dopisování,  shrnuji 
to stěžejní a  žádám  zodpovězení  dosud  nezodpovězených  připomínek:
   1/ Zajištění a kontrola plurality, vyváženosti témat, účinkujících a autorů; třeba 
      na základě statistických údajů  z  účtárny a  z  programového odboru?
      a/ Existuje databanka,  podle které hodnotíte  plnění  zákona o  Českém rozhlasu?
      b/ Jak  jsou  tyto  údaje  přístupné  koncesionářům   Českého rozhlasu?
  2/ Nástroje k dodržování profesionality, a tedy i etiky, ve vysílání ČRo; včetně  
      soupisu pochval i postihů. Dodnes jste mi například neodpověděl:
      a/ Jaká opatření jste vyvodil z toho, že redaktorka Jana KLUSÁKOVÁ v rozho-
           voru  se spisovatelem Arnoštem LUSTIGEM přeskočila  téměř  dvacetileté
           období po roce 1948? Ačkoli právě tehdy byl p. Arnošt  LUSTIG také zaměst-
           nancem  Čsl. rozhlasu,  s podílem při sekernických  agitacích  komunistického
           režimu (usvědčující podpis na presenční listině k případu faráře Jos. TOUFARA;
           publikace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu =
SEŠITY 4/2001,
              str.116
).
     b/ Souhrnné zhodnocení  souběžného pobytu šéfredaktora  A. PÍCHY v  Pákistánu, 
         po  teroristickém  útoku  na New York, 11. září 2001,  když v krizové oblasti
         působil  jiný redaktor Českého rozhlasu?
  3/ Statistické vyhodnocení posluchačských připomínek; např
. kritika sudetoně-
       mecké propagandy v ČRo 6 ( p. Vojtěch BEDNÁŘ, deník Metro, 24.dubna 2003,
      str.13 ) ?

     Nic takového neobsahují zápisy z jednání, ani Výroční zpráva Rady Českého roz-
     hlasu  o činnosti Českého rozhlasu za rok 2002, 
evidovaná v  Poslanecké sně-
      movně  jako tisk č.291 (zřejmě vznikala v součinnosti s vedením ČRo). Pro skladbu
      této zprávy je příznačná i formálně kritická a neadresná zmínka v odstavci 3.1.2, 
      na straně 24: 
      ...( moderátoři a moderátorky )  ve  snaze  dopřát  posluchačům  pohodu,  (se) 
      uchylují k  roztomilému  žvatlání  a  štěbetání. ....   Avšak ani  slovo  o hlásání 
      Ostrova  svobody (!),  místo Republika Kuba, stanice metra  Sokolovská, místo
      nynější  Florenc, atp. Nikdy nebyly zmíněny závažné chyby paní  Jany  KLUSÁ-
      KOVÉ,  atp., atp., atd. 

          S pozdravem a s přáním lepších dní                       Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                  www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                              190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


                                       Doplňující  informace:
   
  
   1/ Odpověď generálního ředitele Českého rozhlasu, Ing. Václava KASÍKA, ze dne 
         16. dubna 2003,  zveřejňuji souběžně, jako samostatný  dokument. 

      
2/ Výše uvedený dopis, jsem předal sekretariátu gen. ředitele ČRo, 13. května 2003.
     3/ 
Možné  návaznosti   lze  vyhledat  podle   klíčových  slov,  na  titulních  stránkách 
         zpravodajství  DOKLAD ,  nebo  podle příjmení v rejstříku pojednávaných  osob.