KSČ + nepravdy + chytračení = vyšetřování = zastaveno .............................. 25. IV. 2003
Nepřijatelná
argumentace státní zástupkyně k veřejnému popírání zločinů komunismu. 
                    Stížnost ke zločinům komunismu opět zamítnuta.
    Včera jsem  dostal  doporučený dopis  se  zamítavým  usnesením  Obvodního státního 
zastupitelství pro Prahu 1, datovaný dnem 11.4.2003, s podacím razítkem ze 23.4.2003.
Zmíněné usnesení,  se  spisovou značkou   2 Zn 4978/2002-9,   se ztotožňuje s názorem vyšetřovatelů Policie ČR z Prahy 1, že  HALÓ noviny, deník Komunistické strany Čech 
a Moravy,  se nedopustily  trestného činu,  když  19. září 2002  v  redakčním  komentáři 
tvrdily,  že = 
        ...   Lidé mají být konečně  přesvědčeni, že tady byli  zločinci ve vedení státu .
  
       ... Dodnes se totiž nic  podobného, kromě poslanecké proklamace
nepodařilo
             dokázat. 
......
Paní státní zástupkyně asi nechtěla brát na vědomí zmíněná upozornění na justiční vraždy,
spáchané za přičinění vrcholných představitelů KSČ, kteří současně byli i ve vedení státu. 
Jako placené pracovnici justice by jí přinejmenším měla něco říkat příjmení HORÁKOVÁ,
PÍKA. Ovšem tohle byl  jenom  zlomek  genocidních  zločinů  režimu KSČ.  Většina mých vrstevníků,  bývalých  spoluvězňů,   už  vymřela  na rakovinu,  ovlivněnou  otrockou  prací 
v uranových dolech. 
 
                         Pozoruhodnosti v  zamítavém  usnesení: 
     Náměstkyně obvodního státního zástupce pro Prahu 1,  JUDr. Zdeňka  GALKOVÁ 
píše ve svém 2 a 1/4 stránkovém rozhodnutí  zejména  tyto pozoruhodnosti =

A/ .... lze však  konstatovat,  že  oznamovatel ( tedy B. HUBÁLEK= poznámka B.H.) 
není  osobou  oprávněnou  k  podání  stížnosti,  neboť jej  nelze  považovat za osobu poškozenou  ve  smyslu  § 43  tr.řádu. ....

B/ ....(byla) vyslechnuta PhDr. Moučková, šéfredaktorka HALÓ novin,  která uvedla,
že Jaroslav Srbek je jejich dopisovatel píšící pod pseudonymem, ohledně sdělení jeho
osobních údajů se odvolala na § 16 Tiskového zákona
. .....

C/ .... Idea  komunismu,  stejně  jako  Komunistická  strana  nejsou  v  ČR  zakázané. 
Pro  konkrétní   trestné   činy  
( tedy  zločiny  komunismu,  jejichž pachatelé tu ale podle Jaroslava SRBKA nebyli = pozn.B.H.) byli souzeni konkrétní  obžalovaní. Z uvedených skutečností je patrné, že jednáním Jaroslava Srbka  nebyly  naplněny znaky skutkové podstaty  trestného  činu ....          

                          
Výhrady  k  zamítavému  usnesení: 
A´/ 
Trestní řád v prvním odstavci paragrafu 43 jasně říká = Ten komu bylo trestným 
činem  ublíženo  na   zdraví,   způsobena   majetková,  morální   nebo   jiná  škoda
( poškozený ),  má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů
....
..... a před skončením řízení se k věci vyjádřit.
        
Paní státní zástupkyně mě neoslovila a nevzala  úvahu, že jako vícenásobný politický 
vězeň režimu KSČ, jsem v šestnácti letech prošel vyšetřovací vazbou StB, před tatínkovou popravou,   vykonanou  18. července 1949.   Posléze,  jako  devatenáctiletý,   před  svým 
prvním odsouzením,  jsem  průkazně  dostal  tuberkulózu  plic,  ve vyšetřovací vazbě  StB. 
Místo jakéhokoli  léčení  jsem pak byl  nasazen  do 30° C  horka v uhelné šachtě,  k těžké
manuální práci, při bídné stravě. Ve skutečnosti to byl neoficiální a  nastražený trest smrti ; 
atd., atd. ...  Ale jak je vidět,  podle  úředního  papíru  a  HALÓ novin,  neměl bych
věřit 
zkušenostem  svým,   i  zkušenostem  tisícovek dalších lidí.  Natož abych byl pokládán  za  poškozeného a  oprávněného.  Ve skutečnosti,  i podle litery zákona. 
 
B´/ 
Poloanonymní pisatel, Jaroslav  SRBEK, v " buřičských " proklamacích,  ale v rámci 
netotalitního státu, 
je dokladem konjunkturální  " statečnosti "  těch,  kteří  chtějí vybízet  
lidi   k  něčemu,   co  se  bojí   zaštítit   svým   skutečným
   jménem. 

C´/  Závěr zamítavého usnesení zavádějícně cituje úryvky základních ústavních dokumentů,
aniž  by  bral  zřetel  na  to  základní,  čeho se  dopustil  pisatel J. SRBEK,  a  čím 
hrubě  porušil 
platný   trestní zákon,  který paragrafem  261a  postihuje popírání
zločinů  nacismu  a  komunismu.   
 
Je  hrubě  zavádějící,  že paní státní zástupkyně  ve svém zamítnutí nevychází ze speciálního textu  § 261a.  Právě  na jeho  základě bylo
podáno  trestní oznámení  proti  HALÓ novinám,   kvůli  veřejnému  popírání  zločinů  komunismu. 

                                             Z Á V Ě R: 
    Pochopitelně se nemohu smířit s usnesením z OSZ pro Prahu 1. Je možné, že opět budu
osamocený,  jako jsem byl při sporu s  Ministerstvem vnitra ČR,  kdy ministr  Jan  RUML
odmítal zveřejnit  seznam  utajovaných skutečností MV ČR   a s tím  související  odchodné 
příslušníků StB. Dělo se to nejenom se souhlasem tehdejšího premiéra Václava  KLAUSE, 
ale i s " bratrským "  mlčením  funkcionářů  a  tiskovin  Konfederace politických vězňů ČR. 
Nebo též  s  netečností  o případu  informovaného pana Vladimíra MLYNÁŘE, tehdejšího šéfredaktora  týdeníku  RESPEKT ;  i  dalších  celebrit  politického  života.      
    V  zájmu  nezkreslené  a  průkazné  informace,   zveřejňuji  skenerovanou  kopii  zamítavého  usnesení  z  OSZ  pro Prahu 1,  souběžně  a  samostatně.     


                                     Doplňující  informace
:   
  
   1/ Až  do  dnešního  dne  jsem  nezjistil   jakýkoli   jiný  protest  odpůrců
         komunismu vůči  HALÓ  novinám,  za propagování   jáchymovské lži .
        
Ačkoli naše politická  scéna,  i  sdělovací  prostředky,  jsou  přeplněny

         různými politiky, komentátory, a  znalci, mnohdy se značným odborným
         i finančním servisem. 

      
2/ Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle klíčových slov,  na titulních stránkách 
         zpravodajství  DOKLAD = např.20. a 27.září,  i 18.prosince 2002, 17. a 19. 
         března  2003,  nebo podle rejstříku pojednávaných  osob.