SL = kancelář = PRAHA = protest : MZV ČR = suverenita ČR .......... 07. IV. 2003
Sudetoněmecký landsmanšaft se nastěhoval do Prahy, v rámci " sametové " ústupnosti.
...
Sudetoněmecký landsmanšaft se nastěhoval do Prahy
   
a své takzvané velvyslanectví otevřel slavnostním způsobem, 25. března letošního 
roku,  přímo  v historickém jádru města.   
    Slavnostně,  ale  i  opatrně.   Dodnes  chybí   zřetelné  označení   kanceláří   SL  
na  portálu  hostitelského  domu,  v   Tomášské  ulici  č.14.   Zřejmě  tu sídlí  také   
bez  plnohodnotného souhlasu příslušných ministerstev České republiky.  To dosti 
zřetelně vyplývá  z  několika nevyhraněných prohlášení  kompetentních úřadu ČR.
    Ve  stejném  duchu  zaznívají  všechny  odsuzující  výhrady  našich  vrcholných  
státních  představitelů,   jako  pokračování   dosavadní   neucelené  a  nedůsledné 
koncepce  při  obraně  základů  a  svébytnosti  České republiky.  
    Byl jsem při poklidné demonstraci proti otevření tzv. velvyslanectví  SL,  kterou 
1. dubna  uspořádala  Národní strana,  v podloubí  proti domu č.14.   Načasování 
na desátou hodinu úterního dopoledne  už  samo o sobě oslabovalo možný  počet 
účastníků. 
    A tak v celém shromáždění bylo více lidí z televizních a rozhlasových štábů, než 
členů Národní strany ( asi čtyři ), a nás, řadových občanů ( asi šest ); když pominu 
ty náhodné kolemjdoucí. 
    Pánové  z  Národní strany,  věku  mezi 20-30 lety,  jednak  drželi  státní  vlajku 
a tabule s protestními hesly, nebo v klidu rozdávali své agitační letáčky. 
    České  televizní  štáby  zpovídaly  kdekoho,  hlavně  však organizátory  této asi 
půlhodinové demonstrace. Před půl jedenáctou přišli nějací lidé do "velvyslanectví"  
SL,  takže i oni se stali středem mediálního zájmu.
     Mě  oslovily dvě redaktorky  rakouské televize ORF.  Zaujala je fakta, kterými 
jsem dokládal  protiprávní  a  destabilizující  projevy  rozličných  revanšistů.  I  těch,  
kteří  jsou  ve  vládách   nebo  parlamentech  současného  Německa  a   Rakouska. 
     Upozornil jsem na protestní dopis  proti  revanšistickým  výstřelkům,  který jsem 
předal 19. června 2002 podatelně velvyslanectví Rakouské republiky. Současně jsem 
ho poslal k vyjádření  Ministerstvu zahraničních věcí ČR, jako  argumentační podnět.

     Souhrn  podstatných  argumentů  jsem  předal  2. dubna 2003  v podatelně  
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu České republiky.  Adresátem  je  ministr 
zahraničních věcí a poslanec PSP ČR,   JUDr.  Cyril  SVOBODA
   


Ž
ádost ve věci veřejné                                            Praha středa 2. dubna 2003

JUDr. Cyril SVOBODA , ministr zahraničních věcí a poslanec PSP ČR
Věc: Vyrovnané  sousedské  vztahy  s  Německem  a  s  Rakouskem

Vážený pane ministře,

    před více než devíti měsíci, 19. června 2002, jsem  argumentačně  intervenoval 
u  rakouského velvyslanectví v Praze ( následující  příloha 1),  a  stejným  textem 
u Ministerstva zahraničních věcí ČR.

     Ministerstvo mi  odpovědělo  úhybným dopisem č.j.100000/1690-2002-OVI, 
ze  dne  27. června  2002.    Tento dopis  zlehčuje  skutečnost  stále  oživovaných
majetkových  nároků  vůči  České republice  a  jejím občanům.  Rakouská strana
neodpověděla vůbec.

     V  mezičase  jsem  zaznamenal,   že  paní  Benita-Maria   FERRERO - WALDNER 
pokračuje  nejenom  ve funkci ministryně zahraničních věcí  Rakouské republiky,
ale pokračuje  i ve svých destabilizačních výrocích.  A nejenom ona,  a  nejenom 
v  Rakousku. Například  v Německu paní Angela MERKEL,  a další,  jak je zřejmé
z agenturních zpravodajství. 

     Nynější  otevření  kanceláře  Sudetoněmeckého landsmanšaftu  (SL)  v Praze 1, 
Tomášské ulici č.14,  je zlovolnou provokací od těch,  kteří dodnes odmítají  přímé  
jednání s oběťmi nacismu.  Vím to nejenom z periodika NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ,  ale též 
od JUDr. Jakuba ČERMÍNA, který mi v době svého předsednictví ukazoval související 
písemnou agendu Českého svazu bojovníků za svobodu.
     SL, mimo zpochybňování platných mezinárodního smluv, samozvanecky ignoruje 
diplomatická  zastupitelství  svých států -  neboť jedině ona  jsou  zprostředkovaným 
partnerem naší vlády.

Vážený pane ministře, 
      byl bych velice rád, kdyby  naši  ústavní činitelé  důsledně  čelili  destabilizujícím
 výrokům ústavních činitelů Německa a Rakouska.
      Ať  už  ke   zřetelné   nápravě   přispějí   neoficiální   rozhovory,   nebo  důrazná 
diplomatická  nóta.   Jedině  tak  občané  nabudou  přesvědčení,  že  jejich  politická  
reprezentace  dokáže  spolehlivě obstát už teď,  při plnění  svého poslání.  Pokud ne,  
jak  potom   by  chtěla   hájit   naši   svébytnost   v   rámci   Evropské unie ? 

       S pozdravem a s přáním úspěšné práce 
 
                                                                                   Bohuslav HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                       190 00  PRAHA  9  Českolipská 19    


Příloha 1

Protest ve věci veřejné                                              Praha středa 19. června 2002

Velvyslanectví   Rakouské  republiky,  Praha  5,  Victora Huga  10
Věc:  Platnost  a  závaznost  mezistátních  smluv  z  roků 1955 a 1974

      Se znepokojením a s  údivem sleduji  rušivé kampaně k  rakousko-českým vztahům.  
Ani sdělovací prostředky, ani občané by neměli  jednat nepoučeným a nezodpovědným 
způsobem.  Tím  spíš, že žijeme na začátku třetího tisíciletí.

      Bohužel, zavádějící stanoviska  zaznívají také od oficiálních představitelů Rakouské 
republiky.  Dokonce tak mluví  i vaše  ministryně zahraničních věcí,  paní  Benita-Maria
FERRERO-WALDNER.
  
     Jakoby neexistovala  závazná  ustanovení  Státní smlouvy o obnovení nezávislého
a demokratického Rakouska,
 z 15. května 1955.  Zejména její článek  24,  Zřeknutí  
nároků  Rakouska  proti  Spojencům. 

    
Jakoby neexistovala kontinuita mezi paní ministryní a jejím předchůdcem  =  Dr. Erich
BIELKA = který 19.XII.1974  konstatuje platnost československého dekretu č.95/1945 
Sb.  Tím  potvrzuje  platnost  jednoho  z  takzvaných   Benešových  dekretů
  
     Dokladem je průvodní list, související s podepsáním Smlouvy mezi Československou 
socialistickou republikou a Rakouskou republikou  o vypořádání určitých finančních 
a majetkoprávních  otázek
, rovněž z 19.prosince 1974. 

      Historii nepředěláme. Jen bychom měli vědět,  že ke zlu  komunismu a  nacismu došlo 
porušováním mravních pravidel lidského soužití, a  z nich odvozených závazků, rozličného 
druhu. To by mělo být varovným  mementem  proti počínajícím výstřelkům neobjektivního 
a nekorektního jednání.   

        S pozdravem a s přáním lepších dní  
                                                                                   Bohuslav HUBÁLEK
                                                                             www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                         190 00  PRAHA  9  Českolipská 19     

      Doplňující informace:
     
1/ Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle 
        klíčových slov,  na titulních stránkách  zpravodajství
DOKLAD.  Například  6. VIII. 2002,
          
nebo 16. II. 2003.
      Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                              nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.