NECHANSKÝ = voják + agent = poprava : protokoly = StB ................................... 16. III. 2003
NECHANSKÝ, agent 5. oddělení MNO nebyl povýšen. Proto začal odboj proti režimu KSČ?

                                         
NECHANSKÝ  Jaromír a spol. 
                    
Svazek V 5443 MV ( svazek odtajněn 1. 4. 1999 = razítko ).

     Major  Jaromír  N e c h a n s k ý  byl  agentem  Reicinova 5. oddělení  Ministerstva  národní 
obrany (MNO), nejpozději od roku 1946.  Byl nasazený proti zastupitelským úřadům západních
států. 
Spolu s vylíčením  jeho  vlastních pohnutek  je to zaznamenáno  na mnoha místech strojopisného
výslechového protokolu. S ním se shoduje i vlastnoručně napsaná výpověď,  která je součástí
téhož spisu Státní bezpečnosti
Při citaci z těchto archiválií zvýrazňuji zde tučným písmem místa, která považuji významná= 

List  56 ( červeně jako 47 )
" ... S dr. Smolíkem se znám z doby pražského povstání .....O mých konexích s cizími diplomaty 
jsem  ho  informoval  a v důsledku toho vedle ing.Wolfa později v  r. 1946 umožnil můj styk 
s 5. odděl.   V oné době přibližně dr. Smolín  zasedl na úřad  šéfa ZOB v Brně,  a tehdy  naše 
schůzky ( jako úřední návštěvy v Praze ) měly často za théma zpravodajštinu, kdy Dr. Smolín
informoval se na praktiky západních zpravodajů. ........ ".  
   
Rub listu 56 ( červeně jako 47 )

" .... Po absolvování VŠV v r. 1948 byl jsem k velkému překvapení umístěn do Kolína, kde mně
bylo příslušným orgánem 5. odd. přislíbeno, že zůstanu v Praze. Toto přemístění jsem nesl zvlášť 
těžce, poněvadž před několika měsíci jsem se oženil. Své roztrpčení jsem sdělil jak Smolínovi,
tak i Wahlovi. ..... ".

List 57 ( červeně jako 48 )
" .... a přišlo další zklamání, když jsem se dozvěděl, že podzimní povýšení nebude, přesto, že
můj návrh na povýšení byl dán do vlády na podzim r. 1947,  že  bylo přislíbeno min. gen.
Svobodou a tentýž orgán 5. odděl. mně ještě před prázdninami r.1948 ujišťoval o povýšení 
jako o skutečnosti. Zvláště Smolínovi jsem si velmi trpce stěžoval na nepříznivý postoj  5. odd. 
vůči mně, a prohlásil jsem mu, že bych nejraději zanechal této práce a není vyloučeno, že jsem 
tehdy v rozhořčení pronesl, že po zkušenostech těchto a z r.1945 bych šel  raději pracovat pro
druhou stranu. .... Tato schůzka se konala v září,  nebo začátkem října 1948,  místo schůzky 
si nepamatuji. ...". 

List 59 ( červeně jako 21  )
" ...  / sdělil jsem toto Smrkovskému, že s /  Američany se stýkám služebně a že voj. úřady
o tomto styku jsou informovány. Smrkovský pochopil, podivil se tomu, a řekl to je ovšem 
jiná věc. ....".

                 Vlastnoručně psaná výpověď, mjr. NECHANSKÝ Jaromír, 87 listů, 
                                                                          ( ukázka z listu 57/98/ )
  " ... Zvláště Smolínovi jsem si velmi trpce
  stěžoval na nepříznivý postoj 5. odd. vůči
  mně, prohlásil jsem mu, že bych nejraději
  zanechal této práce a není vyloučeno, že 
  jsem tehdy v rozhořčení pronesl, že po
  zkušenostech těchto a z r. 1945 bych šel
  raději pracovat pro druhou stranu.Přesnou
  formulaci si již nepamatuji a také  to asi
  nebyl vážný úmysl. Tato schůzka se konala
  v září,  nebo začátkem října 1948,  místo
  schůzky si nepamatuji.
...".

                        Vyšetřovací spis Státního soudu v Praze 
                                     
Nechanský Jaromír a spol. 

-121-
"... Při jedné z těchto schůzek v květnu 1948 v bytě Wahla řekl jsem Birgemu také tu okolnost,  
že doposud jsem pracoval a pracuji nadále v 5. oddělení hlavního štábu a že jsem byl pověřen 
tímto oddělením pracovati právě proti Američanům, což jsem plnil tím způsobem, že jsem hlásil
5. oddělení hlavního štábu obsahy rozhovorů při mých schůzkách s Birgem a předtím s Katkem 
a s Taubem,  opravuji,  obsahy rozhovorů  od  února 1948 proto, že jsem mu o své dřívější
spolupráci s  5. oddělením od r. 1946 nechtěl nic říkati.
Birge byl tímto mým sdělením značně
překvapen."

- 122 -
"...při čemž ovšem si vyhradil určitou úpravu zpráv, které budu o našich schůzkách 5.oddělení
podávati ..... ".  


       Jaký  opravdu  byl  popravený  major  Jaromír  NECHANSKÝ ?
    Pro jeho úplný charakterový profil nestačí jím podepsané výpovědi na Státní bezpečnosti. 
Vždyť byly sepsány v době poprav a tvrdých represí, v atmosféře tzv. třídního boje. Tedy také
pro propagandistické účely při tehdejších monstrprocesech a justičních vraždách. 
    Takže v protokolu popisovaný formální vztah mezi tchánem, ministrem LAUŠMANEM, 
a jeho čerstvým zetěm, opravdu mohl být nesrdečný. Jenže takhle formulované výpovědi mohly 
být snahou co nejméně kompromitovat význačného politika, a otce své manželky. 
     Je zajímavé, že ve spisech StB se vůbec nevyskytuje protokolární výpověď paní Olgy 
NECHANSKÉ, a jak víme z televizní výpovědi NECHANSKÉHO-BRÁCHY, nebyla  ani
na poslední návštěvě u svého manžela, před jeho popravou.    
    
     Už před únorem 1948 bylo mnoha našim lidem jasné, kdo představuje usurpátorské směry
v domácí i v mezinárodní politice. Konkrétním příkladem  z  vojenské oblasti  může být tehdejší 
protikomunistická, už předúnorová činnost nedávno zesnulého plk. Pravomila RAICHLA. 
 
    Dvojí agentství majora NECHANSKÉHO, 
jeho pohnutky i počátek, nutně vyžadují 
doplněk  z archiválií 5. oddělení MNO,  v zajmu co největší průkaznosti. Jinak se popravený 
major opravdu jeví  jako  bezideový  a  zhrzený hráč o  jakoukoli  kariéru,  třeba  i  v  rámci
brutálního Reicinova  5. oddělení hlavního štábu MNO ! 

   Vždyť i v nové zpravodajské službě, podle protokolu StB, klamal tvrzením, že proti USA
pracuje teprve od února 1948, ačkoli s tím začal nejméně o dva roky dříve ( listy 59=červeně 21, 
a -121- ).

   Jenže v zájmu objektivity, etiky a profesionality, tohle mělo být zmíněno v televizním
pořadu  Ztracená  duše  národa ,  ze  dne  23. ledna 2003.  
   Když  už  nemohl  být  vybrán  jiný,  zcela  příkladný  životní  příběh,  osud   někoho  
z  doby  před  pětapadesáti  roky !
   Bohužel, i tohle zanedbali autoři, odborní (?) poradci, Česká televize, i účinkující, 
v tragédii  majora  Jaromíra NECHANSKÉHO. 
Ovšem,  pokud  opravdu  chtěli  poskytnout   nezpochybnitelné  dokumentární  dílo.  

Doplňující informace:
1/ Spolu se zveřejněním této stránky na internetu ji odesílám elektronickou poštou do České 
    televize ( Ing. Jan ŠTERN). Také do Literárních novin, kde 3. března 2003 PhDr. Vladimír 
    JUST  napsal výstižnou  kritiku televizního cyklu, ale bez faktů, zde uvedených. Navíc také
    s chybným hodnostním označením majora NECHANSKÉHO, jako generála.   
2/ Všechna  uvedená  tvrzení  jsou  průkazně  doložitelná,  stejně jako  kdykoli  jindy.  
3/
Zkratka ZOB = Zemská obranná bezpečnost, VŠV = vojenská škola. 
4/
Archiválie jsou dostupné ve studovně MV ČR, Praha 1, Na struze ( proti Goethe institutu,
     poblíž Národního divadla ), po předběžném objednání, po vyplnění badatelského listu.
5/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo 
    podle klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD, např. 12.+ 26.ledna 
    2003.