Svoboda projevu - žurnalisté : 25. únor - 1948 - 2003 = fakta + hodnocení ......        25. II. 2003
Selhávání svobody slova bylo a je ohrožením lidí. Únor 1948 je výstrahou dnešku !  
   
   Svoboda projevu  a   25. únor 1948
    Každá  nesvoboda  i  totalita  začínají  potlačováním  slova  a  jeho  projevu.
Ochromení  československého  tisku  a  rozhlasu  bylo  jedním  z  prvních totalitních  kroků, 
při únorovém uchopení moci  Komunistickou stranou Československa, v roce 1948. Ačkoli 
dodnes žijí  tehdejší  angažovaní  " rozhlasáci " ( například  Arnošt  LUSTIG, atp.), ve svém 
placeném a  veřejném rozjímání  desinformativně  přeskakují  období  z roků 1948 až 1967.
    Zastavení dodávky  novinového papíru  nekomunistickým  novinám  té  doby bylo
jedním ze zásadních úderů  pluralitě  informací.   Dokladem je i publikace  ČTK-PRESSFOTO, 
z  roku 1990*. Je  to jenom  dílčí,  konjunkturální  zpověď  tehdejšího  stalinisty  a  předního 
iniciátora blokační   "zásluhy";  ale i tehdejšího rozjařeného bořitele  pamětní desky americké  
armády v Domažlicích. Pro dokreslení je třeba dodat, že jako letitější, a opět konjunkturální 
horlivec,  asistoval  při  natírání  stejně  bezbranného  památníku,  sovětské  tanku  v Praze; 
po listopadu 1989. (* Daň z blbosti = Jiří RUML, narozený 8. VII. 1925, dosavadní  moralistní
komentátor deníku  LIDOVÉ NOVINY  ).

Kdyby  nebylo   k o m u n i s t i c k é h o   " V í t ě z n é h o    ú n o r a "  !
    Je doložitelnou skutečností, že srovnatelné státy, poničené Německo, Rakousko, 
atp., které  před  55  roky 
měly  nižší životní úroveň  než  tehdejší  téměř nezdevastované
Československo, vyšvihly se na daleko  vyšší stupeň   všeobecného  rozvoje.  Právě díky  
pluralitě a svobodě  politického uspořádání.  Proto =
     A/  Nemusejí odškodňovat hromadné justiční a administrativní zločiny komunistů,
           páchané na tzv. třídních nepřátelích. Ale i na vlastních =  SLÁNSKÝ a spol. =
           kteří byli klíčovými  a suverénními spolustrůjci poúnorového běsnění !
     B/  Nepotýkají se s restitucemi spíš ukradeného, než vyvlastněného majetku.
     C/  Nemusejí  zpětně,  a  se  stamiliardovými  ztrátami,   privatizovat  hromadně
           zestátněné,  a  na  těžký  průmysl  převáděné,   hospodářství.
     D/  Nepotýkají se s přervanou kontinuitou právního i společenského systému. ... 

Kvůli tomu,  že  byl    k o m u n i s t i c k ý   "  V í t ě z n ý   ú n o r  ",
     potkaly nás lidské tragédie i pohromy,  zmíněné už pod body A až D.
     E/ Existují mnohá nostalgická a neoprávněná tvrzení, ačkoli třeba =
 
       1/  Zdejší paneláková výstavba je silně problematickým přínosem, už kvůli její ošizené 
              kvalitě,  jak  v  direktivních  záměrech,  tak  i  ve  vlastním  provedení.
         2)  Nedostatečná  tepelná  izolace  panelových staveb  znamenala zvýšenou  těžbu uhlí 
              a  chrlení tísícovek tun škodlivých exhalací, i  vyzáření  nesčíslných  gigawatů  tepelné 
              ( uhelné) energie,  do zhoršujícího se vzduší.
         3)  Rok po kolaudaci pražské Motolské nemocnice tam padal strop operačního sálu. 
              Další potíže, jdoucí už do miliard korun, tam vznikly právě vlivem "budovatelského"
              stylu  výstavby.  ..... 
         4)  Také přínosná stavba pražského metra byla poznamenána tehdejším stylem práce
              a kontroly, teď už i za součinnosti " polistopadového " pohodářství = jak se projevilo 
              při  mimořádné povodni, v srpnu loňského roku. 
         5/  Žití na úkor budoucnosti  (= "šetření" peněz při  zanedbávání údržby chátrajícího
               bytového fondu  i  při rozvíjené  silniční  a  železniční  sítě ),  dovolovaly financovat
               a/ stamilairdovou ekonomickou i zbrojní  pomoc tzv. spřáteleným zemím a hnutím
               b/ rozsáhlou úhradu pobytu sovětských okupačních vojsk u nás po roce 1968
               c/ skrytou nezaměstnanost, maskovanou  přebujelým a málo produktivním
                   aparátem státního, stranického, i ekonomického sektoru; množstvím placených 
                   funkcionářů a funkcionáříčků .....

       Samozřejmě, že zbyly peníze na určitý rozvoj organizované zdravotní péče, která
       dnes chybí.   Zejména  to  byly  bezplatné  preventivní  prohlídky  dorostu  i  dětí
       předškolního věku. Byly to i dotace do státem tolerované kultury, sportu ...  
       I kvůli tomu z dnešních vzpomínek mizí špehování, i tehdy  běžné  úplatkářství,  
       stejně jako mimořádné výsady  nomenklaturních kádrů.  A to nejenom v oblasti 
       zdravotní a lékárenské péče.  Jenže  tohle už  je dávno, a všichni  pamětníci byli
       tehdy  mladší,  možná 
i  hezčí  a  veselejší.    

 

Dnešní  stav  svobody  slova,  plurality  a  právního   rámce:

I  /    Už nehrozí vězení za projev , když  neporušuje  demokraticky  přijaté zákony.
       
Finanční zázemí je prvotním činitelem pro působení a vliv v oblasti tisku, rozhlasu a televize.

II/    Díky rozšíření internetu lze s menšími náklady prolamovat působení " neviditelné
        ruky  sdělovacích prostředků ". 

III/   Rozhlas, televize, tiskoviny, které jsou v soukromém vlastnictví, nemusejí dbát
        na nestrannost svého zpravodajství i publicistiky. Nemají zákonnou povinnost zodpovídat
        se z vyváženosti informací a komentářů.  Napadnutelné jsou pouze při porušení  platných
        zákonů,  zejména  tiskového, trestního, občanského, obchodního, autorského. 

IV/    Veřejnoprávní Český rozhlas, Česká televize, agenturní Česká tisková kancelář
       
jsou navíc jednotlivě vázané také speciálními zákony o ČRo, ČT a ČTK. Ty jim ukládají
       veřejnoprávní ( veřejnoslužební )  úkoly  a  poslání.  S  tím  souvisí  existence  příslušných
       dozorčích rad,  volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

" Čtvrtý  pilíř  státní  moci "
  
Vliv " neviditelné ruky trhu ", a bůhví ještě kterých  skrývaných skulin lidského charakteru,
umožňují sílící nadvládu  čtvrtého ( de facto však prvního ) pilíře státní moci.
    To proto, že zvolení politika do ústavní  či komunální funkce je téměř výlučně podmíněno jeho
mediálním obrazem.   Také další pilíře,  exekutiva  i  soudnictví  jsou  produktem  parlamentního
rozhodování  zvolených ústavních  činitelů. Ti pak mají zásadní  vliv na personální složení soudů,
úřadů  i ozbrojených složek. 
    Nebudu rozebírat další souvislosti a s  tím i  nedobrý stav  ve veřejnoslužebných organizacích. 
Tím spíš,  že průběžně  zveřejňuji tyto skutečnosti, i aktivity kolem nich.
Takže v dalších řádkách 
jsou obsaženy nejnovější kroky v tomto úsilí  =   


Dopisy  generálním ředitelům  Českého rozhlasu  a  České televize


Stížnost ve věci veřejné                                                            Neděle 23.února 2003
 
Generální ředitel  Českého rozhlasu  Ing. Václav K A S Í K
Věc: Jednostranně zaměřené vysílání stanice ČRo 6
 
Vážený pane generální řediteli,
  
    už vícekrát jsem na konkrétních případech kritizoval jednostranné zaměření nynější
stanice Českého rozhlasu 6,  i  v její dřívější podobě.  Průběh času a výsledky ukazují,
že bez docílení zřetelného zlepšení.
 
    Loni, 21. srpna, jsem stál před budovou Českého rozhlasu a slyšel Váš slavnostní
projev. V podstatě jste mluvil o hodnotách, které celý život nejenom vyznávám, ale
průběžně za ně podstupuji diskriminační postihy.  Za minulého  režimu,  i  nyní.
 
    Vidíte, místo poklidného a nekonfliktního studia, třeba na Univerzitě III. věku, místo
placeného pochlebování, nebo decentně planého bouření, že " oni "  podvádějí, kradou,
že jsme bezmocné chudinky, atp.,  předkládám  vždy cílené a konkrétní podněty. 
 
    Je mi jasné, že v  mnoha případech tím vzbuzuji skrývanou i neskrývanou nelibost,
až zlobu. Jen kdyby bylo špetky něčeho, čím bych mohl být veřejně skandalizován,
bez rizika pro pomlouvače,  už by se dávno stalo, a zřejmě s příslušnou publicitou.
 
    Díky internetu se mi daří prolamovat informační blokádu. Bylo by tudíž nadbytečné
rozebírat zde další zkušenosti, události, i názory.  
 
    Hlavním smyslem této stížnosti je  vyvolat kvalifikované řešení  problému v ČRo 6,
doloženého dalším příkladem, v příloze tohoto e-mailu.  O to žádám Vás, i Radu ČRo. 
Totéž dávám na vědomí Stále Poslanecké komisi pro sdělovací prostředky a redakci
čtrnáctideníku ČSBS =  NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ.  
 
    S pozdravem a s přáním úspěšné práce                Bohuslav  HUBÁLEK

(  V příloze byl dopis redakci ČRo 6, zde publikovaný 22. února 2003 ).


Naléhavá žádost ve věci veřejné                                    Praha pondělí 24. února 2003
 
Česká televize,   úřadující  generální  ředitel Ing. Petr  K L I M E Š
Věc: Prezidentský kandidát, pan Jan SOKOL  a  redaktor  Jiří  OVEČKA
 
Vážený pane generální řediteli,
 
   jistě se shodneme, že  všechny  osobní vlastnosti i zvolení  nového prezidenta 
ČR, by neměly být cenzurovanou záležitostí ve zpravodajství a v publicistice 
veřejnoprávní televize. 
 
   Proto Vás naléhavě žádám o uskutečnění televizní diskuse mezi kandidátem, 
panem
J. SOKOLEM, a redaktorem Jiřím OVEČKOU= na závažná témata, 
která vyplývají ze dvou
stručných dopisů, které jsem poslal na tuto elektronickou 
adresu České televize.
 
   Prvním dopisem, z 9. února, jsem žádal o uspořádání televizní diskuse ohledně 
startovního
vysokoškolského diplomu na FF UK.O tom průkazně  psal už v roce 
1993 v deníku PRÁCE
jeho tehdejší redaktor Jiří  OVEČKA.
 
   Druhým dopisem, ze 12.února, jsem žádal o informace ohledně stěžejních 
výsledků  z činnosti  Etického panelu ČT,  jakož i  průměrnou  každoroční 
nákladovost tohoto celku.
Podle dřívějších internetových zpráv vím, že členem 
Etického panelu byl ( je ?) rovněž pan Jan SOKOL.  
 
   Taková silně aktuální témata tentokrát nemíním nechat zapadnout. Pokud je ČT
neozřejmí,  hrubě  tím  poruší  nejenom  zákon  o právu na informace,  ale i  svou 
ustavující   právní   normu,   zákon  o   České  televizi.   
    
   S pozdravem a s přáním lepších dní   Bohuslav  HUBÁLEK  www.volny.cz/doklad-hubalek   

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká  televize, redakcím zpravodajství a publicistiky                            9. II. 2003
Věc: diskuse = výhrady k politických skutkům kandidáta Jana Sokola
 
   Na necelých dvou formátech A4 shrnuji závažné výhrady
k politickému a akademickému působení prezidentského kandidáta,
p.t. Jana Sokola,  opíraje se také o reportáže  Mgr. Jiřího Ovečky,
otištěné deníkem PRÁCE koncem roku 1993. Dokumentační kopie,
i níže uvedený text souběžně zveřejňuji na internetu =
www.volny.cz/doklad-hubalek .
   S pozdravem a s přáním lepších dní  Bohuslav HUBÁLEK

( V příloze byl text zde zveřejněný 9.února 2003 )


 
Česká televize, oddělení pro styk s veřejností                                       12. II. 2003
Věc = Etický panel = poradní sbor : výsledky + nákladovost
 
     Na internetu marně hledám jakékoli zápisy z Etického panelu, jednoho z poradních
sborů  generálního ředitele ČT. Proto vás prosím o zodpovězení následujících otázek =
 
1/  Jaké byly a jsou hlavní konkrétní přínosy tohoto sboru ?
2/  Jaké jsou náklady na tento poradní sbor, podle jednotlivých roků jeho existence?
3/  Jak velká byla a je průměrná celoroční odměna na jednoho člena Etického panelu?
4/  Byl někdo z členů Etického panelu mimořádně aktivní?
5/  Rezignoval někdo na členství v Etickém panelu?
6/  Byl někdo vyloučen z členství v Etickém panelu?
 
            S pozdravem a s přáním lepších dní                 Bohuslav HUBÁLEK
                                                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 9

Doplňující informace:
1/ Žlutá zvýraznění záhlaví dopisů generálním ředitelům je pouze zdejší úprava.  
2/ Přímé  návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.