KLAUS + ZIELENIEC : KOHL / SVOBODA + SOKOL : Landsmanšaft ............... 16. II. 2003
Politikáření , "pouštění balonků", balamucení voličů, i volba prezidenta ČR ( 1. díl ).
Požadavky Sudetoněmeckého Landsmanšaftu (SL)
ovlivňují  nezanedbatelnou část  vnitropolitického dění, nejenom  v  České republice. Podobně
je tomu  i v  politických kruzích  sousedního Německa.   Zcela  zřetelný  a  trvalý  je vliv  SL
ve  Spolkové zemi  Bavorsko,  což  neklamně dokumentují  skutky  bavorského ministerského
předsedy, pana Edmunda STOIBERa. Jsou to například jeho demonstrativní účasti  a proslovy
na   pravidelných  setkáních  SL,   ale  i  mimo  ně.  Jenže  právě  on  má  značné 
vyhlídky  být
celoněmeckým premiérem, po příštích parlamentních volbách. Pak by ovšem došlo k přitvrzení
protiprávních,  leč  mocenských  požadavků vůči České republice.  Na  tom se shodují i  mnozí
mezinárodně-političtí  komentátoři  a  znalci. 
 
Obranou  proti  sílícímu sudetoněmeckému revizionismu
jsou kvalifikované a důsledné postoje, založené nejenom na znalostech, ale zejména na charakteru
těch,  kteří byli zvoleni  do čelných  ústavních  funkcí  České republiky.
             Klíčová  mezinárodně-právní  ustanovení,
           
která však nezaznívají vždy ve správnou chvíli na naši obranu proti revanšismu =
  1/ Postupimské dohody vítězných velmocí, ze 2. srpna 1945,

     XIII = Spořádaný odsun německého obyvatelstva
            
Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa
             a Maďarska:
              Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé
              obyvatelstvo  nebo  jeho složky,  které  zůstávají v Polsku,  Československu
              a v Maďarsku,   bude  třeba  odsunout  do  Německa.  Jsou  zajedno  v  tom,
              že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky. 
            
( B.H.= I později byla velmocemi znovu potvrzena platnost Postupimské dohody)
 
 
  2/ Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu ...
                  ( Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, č.150 ze dne 27.srpna 1947 )

     Článek 6.  Německý  majetek  v  cizině.
     A.
Každá signatární vláda si ponechá formou, již si sama zvolí, německý nepřátelský
     majetek v její  pravomoci,  nebo bude jím  disponovati  takovým  způsobem,  aby se
     nemohl vrátiti do německého vlastnictví neb pod německou kontrolu, a odečte tento
     majetek od svého podílu na reparacích
.....

     E. Německý nepřátelský majetek, který bude započten do reparačních podílů, bude
     zahrnovati i majetek, který ve skutečnosti jest německým nepřátelským majetkem,
     třebaže  nominelní  vlastník  takového  majetku  není  nepřátelský  Němec.
.......
 
 
  3/  STÁTNÍ   SMLOUVA  O  OBNOVENÍ   NEZÁVISLÉHO  A  DEMOKRATICKÉHO  RAKOUSKA
                                    
(  Sbírka  zákonů  č. 39/1956, ze dne 23. dubna 1956 )

      
Článek 24.  Zřeknutí  nároků  Rakouska  proti  Spojencům
    
1. Rakousko se zříká jménem rakouské vlády nebo rakouských státních občanů všech
         nároků  kterékoli  povahy proti mocnostem spojeným a sdruženým, vzniklých přímo
         z války v Evropě po dni 1. září 1939 nebo z opatření učiněných následkem válečného
        stavu v Evropě po tomto dni,
....
 
Příklady dosavadních selhání představitelů České republiky,
která  lze  vysvětlit  třemi  rozličnými,  možná  i  spojitými  způsoby :
a/ okamžitá  indispozice ( např. nachlazení, přepracovanost ),
b/  průzkumná snaha " pouštět balonky "   s  náznakem  handlířského  jednání, s vyhlídkou
     na přímý, nebo na  zprostředkovaný  osobní prospěch (  mezinárodní  ceny  a  publicita, 
     čestné  doktoráty,  profesury, atp.),
c/ nadstandardní  sympatie a  vztahy  k  cizině, veřejné  nebo  utajované.

V. KLAUS,  předseda vlády České republiky = die Tschechische Republik
Kompromitující výňatek z desetistránkového textu, který premiér V.K. přednesl 7. ledna 1993,
na  Tříkrálovém  setkání  v  Salzburgu. 
Nacistická terminologie,
poplatná vzpomínkám na  Protektorat  Böhmen  und  Mähren, samozřejmě  že bez ( = ohne,
Schlesien und Slowakei ) 
jistě  leckterým  uším lahodila,  tím spíš,  že mohla leccos naznačovat.
Zvlášť když zazněla z úst vzdělaného politika a vrcholného státního představitele !
Úspěšný projev v Salzburgu,  jak o něm pan premiér   obecně  mluvil na nejbližší vládní tiskové 
konferenci mě přiměl k tomu,  abych si vyžádal jeho  konkrétní text.  Převzal jsem ho 14. ledna
1993 od tiskové mluvčí, slečny Kláry POSPÍŠILOVÉ.  
Jako  pamětníka  nacistické hrůzovlády mě pobouřila nejenom nehorázná terminologie, ale i možné
souvislosti.  K nim bylo nutné připočítat  neiniciativní postoje, které zaujímal poslanec V. KLAUS
při  Československo-německé smlouvě ve Federálním shromáždění ČSFR. 
Proto jsem 18. ledna 1993 předal dopis, jehož kopii zde uvádím. Odpověď na  něj nikdy nepřišla !
          
Doplňující informace
1/ Žlutou barvou jsem dodatečně podložil části, které považuji za obzvláště významné. 
2/
Razítka, ani poštovní známky, se nemají dávat " hore  kopytami ", i  když  někdy 
    ve spěchu se něco takového může stát.  V  mimoslovním  projevu  totiž  obrácení 
    o
180° znamená " vypouštění balonku ", vyjadřující něco o líbání šosu  =  v silnější 
    formulaci. 
3/ I části zveřejněných dokumentů svědčí o drsných důsledcích nacistické genocidní války,
    diktovaných hektickou situací po osvobození vyhlazovacích koncentračních táborů, po
    bestialitách oddílů SS, Gestapa a Hitlerjugend na obyvatelstvu porobených zemí ....
4/ Návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob ( příjmení DIENSTBIER,
    atp.), nebo podle klíčových  slov, na titulních stránkách zpravodajství 
DOKLAD, například 
    9. února 2003.