ČR : EU : historie : budoucnost = referendum + úsilí + vlastenectví .................... 02. I. 2003
Naši předkové se dokázali prosadit i v Rakousku-Uhersku, navzdory různým těžkostem.
      Země Koruny České
   byly průmyslovým srdcem
        Rakousko - Uherska,

    díky vlastnostem a schopnostem  
                našich  předků.
  Toto  jsou  rovněž  vodítka  pro  letošní  rozhodování  o vstupu  do  Evropské unie.
  Euroskeptikové by měli věcnými argumenty
nutit vládní představitele a spontánní zastánce vstupu do Evropské unie k zásadním diskusím. 
Jedině střetem názorů lze dosáhnout nejpříhodnějších řešení. Neměl by to být nepřekonatelný
problém, při použiti zdrojů 21.století, lidí i techniky.
Před 354 roky, po Třicetileté válce, probíhalo zpětné a násilné včleňování do Rakouského
mocnářství, spojené s brutální rekatolizací. Díky  vlastnostem  a schopnostem  našich předků 
přežil  mateřský jazyk,  jako součást kulturního dědictví,  srovnatelného s okolním světem. 
Naštěstí je dnes lepší situace. Právě proto nelze pohrdat historií a jejími poučeními.Všichni 
malověrní by měli zalistovat i v publikacích, které vydal Státní ústřední archiv v Praze 2000= 
 
Publikace zachycují zbídačení lidí té doby,
doložené souhrnnou svodkou k jednotlivým
panstvím, ale také údaji jmennými, stavem
rodinným i společenským, věkem, povoláním.
Zejména se zaměřuje na náboženskou  víru, 
včetně  vyhlídek  na  rekatolizaci. Poznámky
o  přijatých  opatřeních  dokreslují  dobu 
Temna,  předzvěst   nacismu  a  komunismu.


str. 637+ 639 = panství Náchod = namátkově
Václav Papež   tkadlec    30               zůstává ve vězení
Jan Špáta         řezník    100 
( ! )       zůstává ve vězení
Vavřinec Poláčků                                      ušel preč sám
Anna  manželka jeho      30   n
          zůstává ve vězení
str. 1166 = ves Černožice = namátkově
Matěj Matoušek  p  zahradník,pláteník  46  n+ skrze vězení
                                                                                    
N.                         p   žena jeho                  30    n    +       -"-
N.N.                     p  tovaryš ve službě     24    n     +       -"-
N.N.                     p  děvče ve službě        12    n     +       -"- 
(!)
Jíra N.                 p   rybář                        26    n     +       -"-
Matěj Kadaník  p   chalupník               48     n     +       -"-
N.                        p   žena jeho                  46     n     +       -"-
N.                        p   dcera jeho                13     n     +      -"- 
(!)
str.1254 = panství Smiřice = část svodky
...dávají se jim naučení podstatná na zámku smiřickém, 
což se toho minulého postního času stalo a až posavád 
děje, doma 
(!)  i na kázáních. .... Neb jak se pro ně do 
vesnice pošle, hned se všickni rozutíkají a rozskokávají.

Doplňující informace:
1/ Písmeno  p v  tabulce označuje poddanský stav jmenovaného člověka, nekatolík = n,
    předpoklad obrácení na víru katolickou je označen jako
+. Vykřičník v závorce je 
    mým zdůrazněním.