ČRo6 = zámlky + kamarádíčkování + StB : "antikomunismus"...................... 26. XII. 2002
Jiří JEŠ a podobní  nadále  klamou veřejnost  cílenými zámlkami, konjunkturalismem. 

Pan Jiří JEŠ, dlouhodobý a kmenový komentátor  
Rádia Svobodná Evropa, nyní pokračuje v Českém rozhlasu 6. Tam také moderoval ve středu
25. prosince 2002  téměř hodinovou rozpravu  s dalšími  třemi  politickými vězni  režimu KSČ,
v podvečerním publicistickém programu  Názory a argumenty.

Ani tentokrát neporušil decentně bezzubou razantnost, která je vlastní jemu a obdobným
mediálním "buřičům" , jakož  i  formálním kritikům komunismu.

Všichni čtyři diskutující se vyhnuli zásadním vysvětlením  ke sporným událostem svého
života,  v mezidobí roků 1948-1989 =

Ing. Rudolf BATTĚK pominul ve výčtu svých zaměstnání kritickou dobu padesátých let
minulého století, kdy se krutě a přepečlivě kádrovalo. Přesto pracoval jako úředník klíčového
ministerstva vnitra.  Pročpak se nezeptal aspoň moderující pan Jiří JEŠ ?

Pan Jiří JEŠ pokládá za samozřejmé to, co neplatilo pro převážnou většinu propuštěných
politických vězňů režimu KSČ. Ti tělesně slabí byli rádi, když se stali průvodčími tramvají.
O to víc je divné, že "třídní nepřítel" Jiří JEŠ mohl hned  po návratu z vězení působit v oblasti
kultury, včetně pozdějších výjezdů, také do nekomunistického zahraničí.
 
Dr. Jiří NAVRÁTIL je evidován jako agent StB "Junák" = Necenzurované noviny
č.14/1992, strana 89. Při náhodných osobních setkáních jsem ho vícekrát žádal, aby výpisem
ze zpřístupněných svazků StB doložil skautům-vězňům, že na nikoho nedonášel. Mlčel o tom
Jiří NAVRÁTIL, neptal se na to ani obvykle moralizující moderátor Jiří JEŠ.

JUDr.Felix NEVŘELA st., je evidován jako agent StB "Pražák" = Necenzurované
noviny
č.14/1992, strana 90. Dosud aktivní právník se věnuje restitučním nárokům šlechtických
rodů, vůči České republice.  Nevím,  že by po listopadu 1989 vytáhl  "ze šuplíku" připravené
paragrafy, pro vyrovnání křivd a zločinů režimu KSČ. Tím spíš, že stejně jako pan Jiří JEŠ, se
těšil jakési benevolenci ( StB, KGB ? ),  neboť  po propuštění z vězení  mohl  vysokoškolsky
studovat další obory !

Komu a čemu slouží Český rozhlas 6 ?  Jak pracuje jeho vedení ?
Pokud nezakročí příslušní činitelé, poslouží i tato popsaná skutečnost jako argumentace
při zásadním požadavku pro nápravu sebezviditelňovačského a výdělečného kamarádíčkování
ve  sdělovacích  prostředcích  veřejné  služby,  provozovaných  na úkor  ucelené  a  pravdivé
informovanosti  občanů. 
 


Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl elektronickou poštou dán na vědomí a k souvisejícím  opatřením 
     generálnímu řediteli Českého rozhlasu, Ing. Václavu KASÍKOVI, souběžně se zveřejněním
     na internetu. 
2/ Další návaznosti  lze vyhledat  podle  klíčových slov, na  titulních  stránkách  zpravodajství  
    DOKLAD
, nebo podle rejstříku pojednávaných osob ( např. příjmení JEŠ, KLUSÁKOVÁ,
    LUSTIG, PŘIDAL, VACULÍK,  atp. ).
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.