Ekologie = Praha 8 = lesopark = stromy = těžba = vysvětlení ............................. 18. XI. 2002
Výsledkem kritiky je sdělení od ČIŽP;  přijatelné, leč diskutovatelné.
      

         Sporná  paseka
              na severním 
                  okraji    
               Ďáblického
                lesoparku,
             v dubnu roku
                    2002.        

         Dnes  je zalesněna
               sazenicemi
       jehličnanu a listnáčů. 

    

 
Výsledkem několika písemných urgencí a osobních jednání je uzavírající dopis 
od  České inspekce životního prostředí.  Jeho  tvrzení je  přesvědčivé a od  laika  těžko
zpochybnitelné. Tím spíš,  že obsahuje  pravdivé a zkontrolovatelné tvrzení.  Mýtina je 
opravdu  zalesněna  sazenicemi  malých jehličnanu a listnáčů.  Jsou s bílým ochranným 
postřikem. 
Bohužel, trvalo to přes sedm měsíců, než jsem získal přijatelné úřední
vysvětlení.
Taková  zdlouhavost  nutně navozuje  pochybnosti o upřímné  snaze. I  když částečnou
omluvou  pro ČIZP  je letošní  stěhování  úřadu  do Dělnické ulice,  i  podíl  na pomoci 
povodňovým oblastem.  
Fotografie paseky a dopis od ČIŽP jsou konkrétními  východisky pro odborníka, 
který by chtěl kvalifikovaně nesouhlasit se stanoviskem České inspekce životního prostředí.
Marně  jsem  oslovil  dva  soudní znalce  pro  lesní  hospodářství.  Ten první se bál 
případné  konfrontace,  ten  druhý  odřekl  pro nával práce. Potom jsem se už nepokoušel 
shánět  někoho  dalšího, ze seznamu na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.
Pro všechny  ochránce přírody  je to  názorné poučení,  že je třeba jednat bezodkladně,
průkazně a důsledně. Samotné psaní do novin zpravidla vůbec nic neřeší, už proto, že nikoho
adresně nezavazuje.  
Doplňující informace:
1/ Vzhledem k omezeným možnostem a k rozpracovanosti jiných společensky závažných 
     případů = např. pražské metro = a kvůli pravděpodobné zdlouhavosti při vyčerpávání   
     všech  důkazních možností,  nezbývá  než spokojit se  s úředním vysvětlením v dopisu 
     České inspekce životního prostředí. 
2/  Je  pohodlnějším  a  rozšířeným  zvykem  pouze vydávat  samoúčelně kritická 
     konstatování. Daleko náročnější však je usilovat přímo a průkazně o  nápravu 
     nežádoucích  jevů.   To, spolu  s občasnými  potížemi  technického  rázu,  jsou  
     příčiny  delších   aktualizačních  prodlev tohoto zpravodajství.

4/ 
Na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD lze vyhledat možné návaznosti, nejenom
     v rejstříku  pojednávaných osob, ale i podle klíčových slov.  K dnešnímu tématu je to
     zejména datum 2002/ IV/ 09.