ČT + PŘIDAL + ČRo + KLUSÁKOVÁ : RSE + LUSTIG = zámlky ! ......... 20. X. 2002
Co je důvodem zmanipulovaných informací ? Ledabylost, nebo elitářská soudržnost ?
 
.............................................................................................................
          Arnošt LUSTIG 
 vynechává v životopisných
   rozhovorech  padesátá 
    léta,  místo patřičného  
            vysvětlení.
 Tolerují  mu  to  novináři, 
 soukromí  i veřejnoprávní, 
 včetně rozhlasů  a televizí. 
Dopisy  a  dokument:
Dopis ve věci veřejné                                                            Praha neděle 20. října 2002

Č e s k á    t e l e v i z e,    PhDr.   Antonín   P Ř I D A L
Věc: Rádio Svobodná Evropa a  paní Olga KOPECKÁ  " Z očí do očí"

Pane profesore,
 1/  Dnes dopoledne  jsem sledoval na ČT2 rozhovor s paní Olgou KOPECKOU.
      Vaše  pořady  se  pohodově  poslouchají,  protože  jsou  vlídné  a  nekonfliktní.
      Je to však dáno tím,  že  leckdy   zavádějícně  uhybají  před  podstatnými  fakty.
      Není totiž pravda, že  Rádio Svobodná Evropa se lišilo od našich sdělovadel svou
      objektivitou a nezávislostí.  Jako člověk, který si za propagaci RSE odpykal svůj další
      politický trest, jeden a půl roku v komunistických věznicích a koncentrácích, 
      zodpovědně tvrdím, že zejména v poslední době, po listopadu 1989, se stala  stanicí  
      pod  zřetelným  vlivem  Sudetoněmeckého  landsmanšaftu.
      Mezi  komentátory  jednoznačně  vedli  prosudetští  exponenti: p.t.  Ivan  BINAR,
      Bohumil  DOLEŽAL, Radko KUBIČKO, Rudolf  KUČERA, Emanuel  MANDLER,
      Lída  RAKUŠANOVÁ, Václav ŽÁK, a  mnozí  další  z  těchto kruhů.
      Leckdy se v půlhodinové domácí části pořadu Události a názory sešli dva zastánci
      landsmanšaftních  požadavků,  bez  oponentního stanoviska !

2/  Také Váš letošní rozhovor s Arnoštem LUSTIGEM byl poplatný pohodovému
     souznění,  jaké  charakterizovalo  podobný  rozhovor  paní  Jany  KLUSÁKOVÉ ,
     v Českém rozhlase.   Jakoby  Arnošt   LUSTIG   nežil   mezi   roky   1945 - 1968  ?
     Dvoudekádním  skokem  jste  se   všichni   vyhnuli  událostem,
z nichž jedna je
     průkazným  způsobem  zaznamenána v  publikaci  Úřadu dokumentace a  vyšetřování
     zločinů komunismu Sešity 4, strana 116 = Listina  přítomných na tiskové konferenci
     na ministerstvu vnitra 6.3.1950
,  s  podpisem  Arnošt  LUSTIG   / ROZHLAS /.
    
Instruktáž se týkala případu Číhošť a  kněze Josefa TOUFARA, který  zemřel
    
pod  vlivem  krutého  zacházení,  ve  vyšetřovací vazbě  Státní bezpečnosti.

Pane profesore,
     považuji za potřebné,  abyste v  citovaných  záležitostech zjednal  příslušnou  nápravu 
s  tím,  že  také  při  tvorbě  jiných  pořadů  bude dbáno souladu  deklarovaných  slov 
a  nedeformovaných  skutků.   
    Protože  to  nejsou  ojedinělé  případy,  současně  o  totéž  žádám  generální  ředitele 
Českého rozhlasu  a  České televize.
   
S pozdravem a s přáním lepších dní                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                         
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                      190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

Dopis generálnímu řediteli České televize = ČT:

Urgence ve věci veřejné                                                     Praha neděle 20. října 2002

Česká televize , generální ředitel,  p.t.   Jiří   B A L V Í N
Věc: Kvalita publicistiky a zpravodajství, přístup ke kritice a k podnětům.

Pane generální řediteli,
     dopoledne ČT2 odvysílala pořad " Z očí do očí ". Reaguji na něj dopisem autorovi, 
kterým je  vysokoškolský  profesor,  s  přehledem  o  současném dění.  Přesto  však
zavádějícně  působí  na  veřejné  mínění.
      Je to další důkaz,  buď o  ledabylém  přístupu  ke  kvalitě pořadů,  nebo o cílené
manipulaci, na úkor objektivity a  plurality.
     Proto Vás  žádám,  abyste  vyvodil  patřičné závěry,  jak ze  zmíněných  skutečností, 
tak i z toho, jakým  způsobem  Česká televize  vyřizuje  doručenou kritiku a podněty. 
     Ať už se jedná o informace ohledně obměny  a  různorodosti autorů, aktérů, témat = 
v zájmu  průkazné  plurality  a  neprotěžování  okruhu  spřátelených  osob.
     Bude dobré, když se seznámíte s dalšími podněty, které jsem bezvýsledně zasílal. Rád 
bych věděl, jestli i Vy považujete například za nepodstatné, že takřka půl roku někdo krade podobenky Janů PALACHA a ZAJÍCE, z tradičního pietního místa na Václavském náměstí, nebo že už 19.prosince 1974 dr.Erich BIELKA, tehdejší rakouský ministr zahraničních věcí, písemně uznal platnost Dekretu prezidenta BENEŠE, č.95/1945 Sb.
                 S pozdravem a s přáním lepších dní           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

Dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu = ČRo:

Urgence ve věci veřejné                                                     Praha neděle 20. října 2002

Český rozhlas, generální  ředitel    Ing.  Václav  K A S Í K 
Věc: Kvalita publicistiky a zpravodajství, přístup ke kritice a k podnětům.

Pane generální řediteli,
      žádám,  abyste  vyvodil  patřičné závěry z toho, jakým způsobem Český rozhlas
vyřizuje doručenou  kritiku  a  podněty.  Bohužel,  podobná  praxe  vládne i  ve druhé
veřejnoprávní  velmoci.
     Ať už se jedná o neochotu vydat  informace ohledně rotace a různorodosti autorů, 
aktérů a témat  =  v zájmu průkazné plurality a neprotěžování okruhu spřátelených osob.
     Bude dobré, když se seznámíte s dalšími podněty, které jsem bezvýsledně zasílal. Rád 
bych věděl, jestli  i Vy  považujete  například  za nepodstatné,  že takřka  půl roku  někdo
krade podobenky Janů PALACHA  a  ZAJÍCE, z tradičního pietního místa na Václavském náměstí,   nebo že  už  19. prosince 1974  dr. Erich  BIELKA,  tehdejší  rakouský  ministr
zahraničních věcí, písemně uznal platnost Dekretu prezidenta BENEŠE = č.95/1945 Sb.
     Protože  rozhovory  profesora  Antonína  PŘIDALA  v České televizi  mají  totožné
styčné body s prací Českého rozhlasu, včetně  zámlk  zásadních  faktů,  jeho dnešní  pořad
s paní Olgou KOPECKOU  mě  přiměl  k napsání  těchto dopisů.
                 S pozdravem a s přáním lepších dní           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


Kopie rozhovoru Jany KLUSÁKOVÉ s Arnoštem LUSTIGEM,
aneb,  jako by 20 let,  mezi 1948  - 1968 nebylo.
Doplňující  informace:   
  
1/ Dopisy byly  odeslány adresátům elektronickou poštou 20.  října  2002 =  souběžně s  jejich 
        zveřejněním na internetu, těsně po 22:00 hodin. 
 
2/ Možné  návaznosti   lze vyhledat podle  klíčových slov,   na  titulních  stránkách  zpravodajství  
        DOKLAD  ,  nebo podle  rejstříku  pojednávaných osob .