HALÓ noviny + SRBEK = nepravda : KSČ + zločiny  = protest .......... 20. IX. 2002
Popírání spáchaného zla režimem KSČ je zlovolné a chybné.  Může být i trestné. 

Protest  ve věci veřejné                                               Praha pátek 20. září 2002

HALÓ noviny, šéfredaktor Jaroslav LEMÁK a redaktor Jaroslav SRBEK
Věc: Tisková oprava, napravující zpochybnění politických zločinů režimu KSČ

Pane šéfredaktore a pane redaktore,
    s vědomím historických skutečností a etických i právních norem  měli byste i vy
konstatovat :

1/ K tragickým selháním státní moci vůči vlastním občanům vícekrát docházelo
     i za předválečného Československa. Dokladem toho byla střelba do stávkujících
     a  demonstrujících  lidí.
2/ Cílevědomě organizovanými zločiny státu a KSČ byly hromadné persekuce
    rolníků, živnostníků, křesťanů, dělníků ( zejména při měnové reformě 1953 )  .... 
    To všechno v  řádů desítek tisíc vězněných,  vystěhovaných a ožebračených,
    s existenčním cejchem pro rodinné příslušníky. 
    Nejhorší byly inscenované politické procesy se mnoha hrdelními tresty.
   
Vše probíhalo
podle závazných usnesení  ÚV KSČ,  ale i se spolurozhodováním
    prezidentů GOTTWALDA  a  ZÁPOTOCKÉHO, ministrů vnitra, spravedlnosti,
    národní bezpečnosti .....  Stejně  krutě  a  cílevědomě  se  postupovalo  i  proti
    vlastním  komunistům.  
  
Esesáci  a  vrazi  z  Lidic,  ti  dostávali  prezidentskou  milost !

    Mocenské tragédie obou období jsou politováníhodné. Ale objektivně mezi
nimi  existuje  zásadní  rozdíl:

A/ Živelnost a nezvládnutelnost jednání jednotlivců v době před rokem 1938.
     V protikladu stojí :
B/ Administrativně organizovaná a drastická likvidace  statisíců  " třídních
     nepřátel ",
zejména kolem roků 1948 až 1957.
    Tyto trestné činy se začaly průkazně a důsledně ozřejmovat až po listopadu 
1989 a promítají se i do právního řádu,  a do jeho uplatňování.  Proto nemohl  žádný
"ÚV"
vydat direktivu,  jak  vysoký trest  dostane Ing.  Miroslav  ŠTĚPÁN, a  další 
 desítky  souzených  exponentů  režimu  KSČ.

    A tak mě udivily věty  redaktora  Jaroslava  SRBKA  v redakční poznámce
Fraška ÚDV na pokračování,
na 5. stránce HALÓ novin, ze čtvrtka 19.září 2002:
.... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
i potvrzena teze, kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  mu  později
schválili zákonodárci o zločinnosti komunistického režimu. Dodnes se totiž nic
podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo prokázat. 
..... 

    Vzhledem k výše uvedenému žádám o tiskovou opravu, vycházeje ze zjištěných
faktů a z  § 261a  trestního zákona č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů =
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické
nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti
lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

    Očekávám, že ve smyslu tiskového zákona otisknete tento protest, jako opravu
i netrestní přístup k napadnutým tvrzením  pana redaktora.
                                                  S  pozdravem  
                                                                                Bohuslav HUBÁLEK
                                                                         
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                     190 00  PRAHA  9  Českolipská 19

Doplňující  informace:   
  
1/ Protest byl odeslán adresátovi elektronickou poštou, v pátek 20. IX.2002, ve 22 :26 hod. 
  
2/ Během dne jsem nezjistil jakýkoli protest vůči výše uvedené záležitosti, ať už v tištěných 
        periodikách,  nebo v internetových zpravodajstvích.  
  
3/ Účelem je snaha docílit správné informování, aby nedocházelo k vytváření nepodložených 
       a rušivých psychóz, v rámci desítimilionového společenství = zlomku světové populace. 
       Trestně-právní přístup by vždy měl být až tou nejkrajnější obranou. 

  4/
Možné návaznosti o související problematice lze vyhledat podle klíčových slov, na titulních    
         stránkách  zpravodajství  DOKLAD,  nebo podle  rejstříku pojednávaných osob ( například 
        příjmení  BÜRGERMEISTER,  DROBNÝ,  KŘÍŽ, atp. ).

Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 29. září  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx