Německo + Rakousko + revanšismus : Dekrety + ČR                         06. VIII. 2002
Ať MZV ČR čelí revizionismu, podporovanému i ministry Německa a Rakouska. 
Žádost ve věci veřejné                                                                                                  Praha pondělí 5. srpna 2002

JUDr.  Cyril   S V O B O D A,   ministr  zahraničních  věcí  České  republiky
Věc: Revizionistické požadavky, vznášené ústavními činiteli Německa a Rakouska 

Vážený pane ministře,

     poslední dobou se rozmáhají revizionistické výroky, jejichž možným důsledkem je ohrožení jistot
našeho  právního řádu,  včetně  následného  zpochybnění  naší  státnosti. 
Bohužel, podobná stanoviska hlásají také  ústavní činitelé Německa a Rakouska. I když právě oni musejí 
bezchybně znát  mezistátní závazky poválečné doby, stejně jako precedentní úkony svých funkčních předchůdců. 

 A /  
Pan Otto SCHILY, několikrát graduovaný právník a německý ministra vnitra, požaduje zrušení Dekretů  prezidenta Edvarda BENEŠE. Včera o tom informovala Česká tisková kancelář, následně pak Český rozhlas.
Ministrův požadavek však zcela pomíjí  závažnou  a námi  tolerovanou  právní  skutečnost, že Německo neuznává neplatnost Mnichovské dohody z roku 1938, od jejího počátku !  Sebestředně tak chrání stabilitu svého právního systému. 

B/  Také rakouská ministryně zahraničních věcí, paní Benita-Maria FERRERO-WALDNER, žádala před několika týdny  zrušení Dekretů. Aniž by k tomu následovala patřičné reakce od  předchozího ministra zahraničních  věcí  České republiky,  pana  Jana  KAVANA  =  jako  protest  proti  soustavnému
revizionistickému  vměšování  do vnitřních  záležitostí  České republiky. 

      Pobouřen  těmito výroky,  ale  i  netečností  našich  kompetentních  míst,  předal  jsem  podatelně 
Rakouského velvyslanectví v Praze níže uvedený dopis. Kopii jsem zaslal Úřadu vlády ČR, Českému rozhlasu, České televizi a Rádiu Svobodná Evropa :     


.......... Protest ve věci veřejné                                                               Praha středa 19. června 2002

Velvyslanectví   Rakouské  republiky,  Praha  5,  Victora Huga  10
Věc:  Platnost  a  závaznost  mezistátních  smluv  z  roků 1955 a 1974

      Se  znepokojením a s  údivem sleduji  rušivé  kampaně k  rakousko-českým vztahům.  
Ani sdělovací prostředky, ani občané by neměli jednat nepoučeným a nezodpovědným 
způsobem.  Tím  spíš, že žijeme na začátku třetího tisíciletí.

      Bohužel, zavádějící stanoviska zaznívají také od oficiálních představitelů Rakouské 
republiky.  Dokonce tak mluví  i vaše ministryně zahraničních věcí,  paní  Benita-Maria
FERRERO-WALDNER.
  
     Jakoby neexistovala  závazná  ustanovení  Státní smlouvy o obnovení nezávislého
a demokratického  Rakouska,
  z 15. května 1955.  Zejména  její  článek  24,   Zřeknutí  
nároků  Rakouska  proti  Spojencům. 

    
Jakoby neexistovala kontinuita mezi paní ministryní a jejím předchůdcem  =  Dr. Erich  
BIELKA = který 19. XII.1974  konstatuje platnost československého dekretu č.95/1945 Sb.
Tím potvrzuje platnost jednoho z takzvaných  Benešových dekretů
  
     Dokladem je průvodní list, související s podepsáním Smlouvy mezi Československou 
socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních 
a majetkoprávních  otázek
, rovněž z 19.prosince 1974. 

      Historii nepředěláme.  Jen bychom měli vědět,  že ke  zlu  komunismu  a  nacismu došlo 
porušováním mravních pravidel lidského soužití, a  z nich odvozených závazků, rozličného 
druhu. To by mělo být varovným  mementem  proti počínajícím výstřelkům neobjektivního 
a nekorektního jednání.   

                  S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                         Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                         190 00  PRAHA  9  Českolipská 19 

.............

Vážený pane ministře,

     různými pokusy má být navozena atmosféra nerovnoprávnosti a zpochybnění našeho státu.
Na základě historických  zkušeností víme, co přináší přijetí nedůstojného  appeasementu.
    
Proto Vás prosím, abyste na patřičné úrovni vyzval dotyčné činitele ke všeobecnému prosazování 
pravidel  spořádaného  soužití,   jako  záruky  evropského  partnerství. 
     P.S. Rakouské velvyslanectví neodpovídá.

                                              S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                                        Bohuslav HUBÁLEK           
                                                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                        190 00  PRAHA  9  Českolipská 19 

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená žádost byla poslána elektronickou poštou adresátovi. Její kopie také Českému rozhlasu, 
      České televizi a Rádiu Svobodná Evropa  =  souběžně se zveřejněním  na internetu, 5. srpna  2002.
2/ O revizonisickém výroku německého ministra vnitra mlčela nedělní zpravodajství českých televizí,
     včetně veřejnoprávní České televize ( přeplněné bojovníky za svobodu slova a informací ). 
     Všechny ostatní  noviny  z pondělka 5. srpna, zakoupené v Praze, s  výjimkou deníků HALÓ noviny 
     a PRÁVO mlčely o "bezvýznamném" výroku  "bezvýznamné" osobnosti " z "bezvýznamného"státu.

3/ 
Možné  návaznosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.  
Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit nejpozději  21. srpna  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx