Senát= volby= 2002= kandidát= HUBÁLEK= aktivista= prohlášení .............  06. VIII. 2002
                     Oznámení  o  kandidatuře  do  Senátu  ČR
   ve volebním obvodě č.24 =  Běchovice,  Čakovice, Černý Most,  Dolní Počernice,  
    Hloubětín,  Horní Počernice, Hostavice,  Hrdlořezy,  Kbely,  Klánovice, Koloděje,  
    Kyje , Lehovec,  Letňany, Libeň (částečně), Miškovice, Prosek, Rohožník, Satalice, 
                  Střížkov, Třeboradice,  Újezd nad Lesy, Vinoř, Vysočany. 

  Umožněte svým podpisem, abych účinněji hájil naše společné zájmy,
                   spravedlivější  a   bezpečnou   současnost.

  1945 = Praha XIX,
 Květnové povstání  
              Bohuslav   H U B Á L E K  /1933/  občanský  aktivista 
.....

D ů v o d y
    
Jsou  promarňovány  možnosti,  dané  listopadem  1989, 
ke škodě  náš  všech. I těch,  kteří pod gloriolou  nezpochybnitelných odborníků  a  intelektuálních celebrit,  způsobili  stamiliardové  ztráty  státního  majetku  a  jeho  laciný  výprodej.    Titíž  vydatnou  měrou  přispěli  k  dosti  nejistému  postavení   Československa,   i  České republiky,  vůči  revizionistickým  požadavkům  ze strany rozličných landsmanšaftů a některých oficiálních činitelů sousedního Rakouska a Bavorska. 
       Ústavní činitel  má  větší  možnosti  prosazovat  nápravu  věcí  společných,    zejména  v  oblasti zákonodárné a kontrolní = pokud  svou  funkci  plní  poctivě  a  s  plným  nasazením. To se bohužel
děje v poměrně malém množství.
       Po svém zvolení bych mohl s větším důrazem pokračovat v dosavadních aktivitáchsměřujících
k úsporám ve státní správě, k odstraňování  nesrovnalostí ve stávajících zákonech.To vše s ohledem  na připomínky a podněty občanů.   S tím souvisí zákonné zavedení  Rejstříku nápravy, vždy na stejném  místě  příslušného periodika.  Takový souhrn uspoří  lidem čas a  usnadní  hledání ve zveřejňovaných opravách a omluvách. Současně  také bude vysvědčením o zpravodajské pečlivosti dotyčných novin. 
Spolehlivé informace jsou  nezbytným předpokladem pro úspěšná řešení, jak na úrovni jednotlivců, tak i na úrovni větších společenství. 

V ě r o h o d n o s t 
  
nespočívá v záplavě slibů a slov  o budoucnu =   zejména když nejsou doloženy  odpovídajícími  skutky  jak z  minulosti,  tak  i  ze současných  dní.  
Moje  životopisné údaje obsahují encyklopedie KDO  JE   KDO  v  ČR ,  vydání  91/92 a  94/95.  
K tomu přidávám ještě dílčí výběr svých aktivit, spadajících do oblasti  legislativní  a  kontrolní :
1990 =  poslanec České národní rady.
Přednesl  jsem  návrh  k  posílení  policie  armádou,   aby se  překonaly negativní důsledky  neprozřetelné  amnestie  prezidenta  Václava  HAVLA
Zjištění protekčních praktik ve VÚB Mariánské Lázně. Následné sesazení ředitele Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních. Stalo se na základě inspekčních zjištění o závažném porušování lékařských ustanovení, zejména  při nadměrně opakovaném poskytování tzv. křížkových lázní,  vybraným nomenklaturním prominentům.  To byl důvod pro usnesení sociálního a zdravotního výboru České národní rady, podle něhož ministr MUDr. Pavel KLENER odvolal profesora  MUDr. BENDU z funkce ředitele VÚB .
1990 - 1992 = poslanec Federálního shromáždění ČSFR.
Návrh na snížení stavu čsl. armády ze 180 na 60 tisíc.
Zdůvodnění obsahovalo i sociální hlediska,
pro  jiná  pracovní  zařazení  propuštěných  vojáků  i  civilních zaměstnanců.  Teprve až v současné době Generální štáb České armády považuje stav 40 000 za optimální. 
Zprůhlednění připravované smlouvy s Německem = nesčetná interpelační vystoupení, spoluúčast 
na dopisu signatářským velmocím,  ohledně závaznosti  Postupimské dohody  ze srpna 1945.
Zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989. Jeho iniciace a prosazení. Dodnes je součástí
právního  pořádku  České republiky,  i  Slovenské republiky.
Mimořádná  daň  výrobcům  ekologicky  škodlivých  obalů  a  výrobků.  Výtěžek  daně  ukládat
do státního fondu,  pro  pozdější  likvidaci  ekologicky  závadných  produktů. ( Neschváleno ).
1993 = občanský aktivista, důchodce.
Nepromlčení trestných činů privatizačních. 
Návrh dvou  paragrafů a jejich zdůvodnění si osvojil  poslanec  JUDr. Vladimír  ŘEZÁČ.  Od  1. ledna  1994   zákon  České republiky  stanoví   dvacet  let  nepromlčení  trestných  činů  privatizačních. 
1994 = ředitel dokumentačního střediska při MS ČR
Zjištění  závažné  procedurální  chyby v zákoně č. 198/1993 Sb.  a v  Nálezu  Ústavního soudu č.14/1994  
=  o režimu KSČ.   Zákon znemožňoval úplný postih vyjmenovaných  trestných činů 
s  tříletou  promlčecí  lhůtou.  Zjištění  mělo vyvolat  revizi  tohoto  zákona.  Nestalo se. O případu 
opět "státotvorně" mlčeli i  takzvaní  hlídací psi demokracie, a zastánci svobody slova a informací.
1995 = občanský aktivista, důchodce.
SENÁT ČR jako čestná  instituce s neplacenými funkcemi,
dočasně nahrazující  Poslaneckou
sněmovnu, v době ústavní krize. Paragrafový návrh jsem předal 14. listopadu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, rok před prvními volbami do Senátu ČR. Začátkem roku 1996 jsem získal
příznivý posudek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Katedry ústavního práva , s realistickým dodatkem, že k projednání návrhu asi nebude politická vůle. Nebyla.
SENÁT lze zrušit dvěma způsoby. Rozhodnutím senátorů nebo referendem. Trvám na svém návrhu.
1997 - 1998 = občanský aktivista, důchodce.
Úspěšný soudní  spor  přiměl ministra Jana RUMLA
odtajnit seznam utajovaných skutečností, 
včetně  souhrnu  odchodného  příslušníků  StB.  Oficiálně předané dokumenty o odchodném 
příslušníků  StB  však   Česká tisková kancelář   " jaksi  ztratila ".  Ostatní  média  zůstala opět 
v pozici  mrtvého brouka.   Byť  se  jednalo o  věc  jejich zájmu, o  svobodu slova a informací ! 
2000 = občanský aktivista, důchodce.
Začal jsem vydávat internetové zpravodajství DOKLAD,  počínaje 1. červencem 2000. Od počátku 
je v něm zaveden  Rejstřík nápravy.  Všechny práce dělám sám. Výdaje  s  tím  spojené  hradím  ze svého důchodu,   který  je  jediným  zdrojem mých příjmů, s výjimkou  peněz  z  jednorázového odškodnění  podle zákona č. 261/2001 Sb. 

Majetkové poměry. 
  
Dodnes  bydlím  v  panelákové  jednogarsoniéře,  která  je  přístřeškem  i  kanceláří,   nyní
 v mém vlastnictví.  Jiné  nemovitosti  nemám ,  ani  auto,  ani  další  obvyklý  majetek.   Přesto  
žiji  vyrovnaně,  bez  závistí,   otevřeně,  bez  přetvářky. 

 
Z Á V Ě R
     
Cílem   je   maximum   v š e o b e c n ě   dobrých   jistot,
jako záruka spořádaného a plnohodnotného žití kohokoli z nás.
 
    Dovolte nejenom svým hlasem, ale i doporučením  lidem z volebního obvodu 24, abych hájil naše společné zájmy v Senátě ČR.  Nemám peníze na nákladnou kampaň.  Podle dosavadních zkušeností nemohu  počítat  s podporou celebrit  společenského dění,  ani  se zájmem a s podporou sdělovacích prostředků.   Spoléhám však na lidi  dobré vůle,  opravdové  občany  České republiky,  kteří využijí voličskou sílu ve dnech  25. a 26. října 2002 .  Případně i 1. a 2. listopadu  2002, kdy může být druhé kolo senátních voleb.  
     Předem  děkuji  za Vaše  porozumění.
                                                                                          
                                                                                     
 

...............                                                 Bohuslav   H U B Á L E K
                                         
190 00  PRAHA 9   Českolipská 19
                                             www.volny.cz/doklad-hubalek

                           telefon  02/ 86 884 774;e-mail b.hubalek@volny.cz 

Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
nebo  je  zneužívají   pro   sobecký   prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx