Senát= volby 2002 = HUBÁLEK= nestranický kandidát=  prohlášení ........ 18. VII. 2002
                            Oznámení  o  kandidatuře  do  Senátu ČR.
            Dnes,  ve čtvrtek  18.  července  2002,  oznamuji  své  rozhodnutí
    kandidovat  do Senátu České republiky, ve volebním obvodě č.24, 
                    kde  trvale bydlím  přes třicet dva roků.  

      Svým hlasem dovolte, abych hájil naše společné zájmy;
                 spravedlivější a bezpečnou současnost.
    1945 = Praha XIX,
  Květnové povstání.  
              Bohuslav   H U B Á L E K,   občanský  aktivista   
.....


D ů v o d y
    
Jsou  promarňovány  možnosti,  dané  listopadem  1989, 
ke škodě  náš  všech. I těch,  kteří pod
gloriolou  nezpochybnitelných odborníků  a  intelektuálních celebrit,  způsobili  stamiliardové  ztráty
státního majetku a jeho laciný výprodej. Titíž vydatnou měrou přispěli k dosti nejistému postavení-
Československa i České republiky vůči revizionistickým požadavkům, nejenom ze strany rozličných
landsmanšaftů. 

      Ústavní činitel  má  větší  možnosti  prosazovat  nápravu  věcí  společných,    zejména  v  oblasti
zákonodárné a kontrolní = pokud  svou  funkci  plní  poctivě  a  s  plným  nasazením. To se bohužel
děje v poměrně malém množství.

      Po svém zvolení bych mohl s větším důrazem pokračovat v dosavadních aktivitáchsměřujících
k úsporám  ve  státní správě, ke  kvalitnějšímu  informování veřejnosti,  k odstraňování disproporcí 
ve stávajících zákonech  =  s  ohledem  na   připomínky  a  podněty  občanů.

V ě r o h o d n o s t 
    
nespočívá v záplavě slibů a slov  o budoucnu =   zejména když nejsou doloženy  odpovídajícími 
skutky  jak z  minulosti,  tak  i  ze současných  dní.  Proto uvádím alespoň dílčí výběr svých aktivit,
spadajících právě  do oblasti  legislativní  a  kontrolní  =
1990 =  poslanec České národní rady
Iniciativa k posílení policie armádou, vzhledem ke  zmenšení  důsledků  neprozřetelné  amnestie 
prezidenta Václava HAVLA. 
Kvůli protekčnímu chování okamžité zbavení funkce ředitele Výzkumného ústavu balneologického
v Mariánských Lázních,  na základě inspekčních zjištění o údajně léčebném pobytu vybraných 
nomenklaturních prominentů. Taková libovůle ani před listopadem 1989 nebyla ve formálním souladu 
s  platnými přepisy o tzv. křížkových lázních. Nehledě na další zjištěné prohřešky, ve kterých se však
nadále pokračovalo, i v nových podmínkách. To byl  důvod pro usnesení sociálního a zdravotního
výboru České národní rady, podle něhož ministr MUDr. Pavel KLENER odvolal z funkce ředitele VÚB,
profesora  MUDr. BENDU. 

1990 - 1992 = poslanec Federálního shromáždění ČSFR
Návrh na snížení stavu čsl. armády ze 180 na 60 tisíc.
Zdůvodnění obsahovalo i sociální hlediska,
pro  jiná  pracovní  zařazení  propuštěných  vojáků  i  civilních zaměstnanců.  Teprve až v současné
době Generální štáb České armády považuje stav 40 000 za optimální. 
Zprůhlednění připravované smlouvy s Německem = nesčetná interpelační vystoupení, spoluúčast 
na dopisu signatářským velmocím,  ohledně závaznosti  Postupimské dohody  ze srpna 1945.
Zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989. Jeho iniciace a prosazení. Dodnes je součástí
právního  pořádku  České republiky,  i  Slovenské republiky.
Mimořádná  daň  výrobcům  ekologicky  škodlivých  obalů  a  výrobků.  Výtěžek  daně  ukládat
do státního fondu,  pro  pozdější  likvidaci  ekologicky  závadných  produktů. ( Neschváleno ).

1993 = občanský aktivista 
Nepromlčení trestných činů privatizačních
do projednávané novely trestního zákona. Konkrétní 
návrh dvou paragrafů a jejich zdůvodnění si osvojil poslanec JUDr. Vladimír  ŘEZÁČ.  Od 1.ledna
1994 zákon stanoví dvacet let nepromlčení trestných činů privatizačních. 

1994 = ředitel dokumentačního střediska při MS ČR
Zjištění  závažné  procedurální  chyby v zákoně č. 198/1993 Sb.  a v  Nálezu  Ústavního soudu
č.14/1994  
=  o režimu KSČ.   Zákon znemožňoval úplný postih vyjmenovaných  trestných činů 
s  tříletou  promlčecí  lhůtou,  což  mělo vyvolat  revizi  tohoto  zákona.  Nestalo  se.  O  případu
"státotvorně" mlčeli i  takzvaní  hlídací psi demokracie, údajní zastánci svobody slova a informací.
Prozřetelně  jsem  odmítl  spolupráci,  a  tím  i  podíl,   na  aktivitách  PhDr. Václava  BENDY
Nevstoupil jsem do jím vedeného ÚDV, byť by to bylo v dobře placené funkci.  Můj pracovní 
poměr skončil ke dni  31. prosince 1994.

1997 - 1998 = občanský aktivista 
Úspěšný soudní  spor  přiměl ministra Jana RUMLA
odtajnit seznam utajovaných skutečností, 
včetně  souhrnu  odchodného  příslušníků  StB.  Oficiálně předané dokumenty o odchodném 
příslušníků  StB  však   Česká tisková kancelář   " jaksi  ztratila ".  Ostatní  média  zůstala opět 
v pozici  mrtvého brouka.   Byť  se  jednalo o  věc  jejich zájmu, o  svobodu slova a informací ! 

2000 = občanský aktivista 
Začal jsem vydávat internetové zpravodajství DOKLAD,  počínaje 1. červencem 2000.  Veškerou
práci dělám sám. Výdaje  s  tím  spojené  hradím  ze svého důchodu,   který  je  jediným  zdrojem 
mých příjmů, s výjimkou peněz z  jednorázového odškodnění  podle zákona č. 261/2001 Sb. 

Z Á V Ě R 
  
Dodnes  bydlím  v  panelákové  jednogarsoniéře,  která  je  přístřeškem  i  kanceláří,   nyní
v mém vlastnictví.  Jiné  nemovitosti  nemám,  ani  auto,  ani  další  obvyklý  majetek.   Přesto  
žiji  vyrovnaně,  bez  závistí,   otevřeně  a   kriticky.   

   
Cílem   je   maximum   v š e o b e c n ě   dobrých   jistot,
jako záruka spořádaného a plnohodnotného žití kohokoli z nás. 
   Dovolte nejenom svým hlasem, ale i doporučením  lidem z volebního obvodu 24, abych hájil naše
společné zájmy v Senátě ČR.  Nemám peníze na nákladnou kampaň.  Podle dosavadních zkušeností
nemohu  počítat  s podporou celebrit  společenského dění,  ani  se zájmem a s podporou sdělovacích
prostředků.   Spoléhám však na lidi  dobré vůle,  opravdové  občany  České republiky,  kteří využijí
voličskou sílu  =  ve dnech  25. a 26. října 2002  =  1. kolo voleb,  případně i 1. a  2. listopadu  2002,
kdy může být druhé kolo senátních voleb.  
     Předem  děkuji  za Vaše  porozumění, 
                                                                                            
Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                      
190 00  PRAHA 9   Českolipská 19                    
                                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek

                                                                            telefon  02/ 86 884 774; e-mail b.hubalek@volny.cz 
                                                                                       

      Doplňující  informace:   
         
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
               slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství  DOKLAD
         
2/ Volební obvod č. 24 zahrnuje tyto části = Běchovice, Čakovice, Černý Most, Dolní Počernice, 
                Hloubětín, Horní Počernice, Hostavice, Hrdlořezy, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kyje, Lehovec, 
                Letňany, Libeň (částečně), Miškovice, Prosek, Rohožník, Satalice, Střížkov, Třeboradice, 
                Újezd nad Lesy, Vinoř, Vysočany,.        

Pamatujme: Politiku  nedělají  hlásané  ideje,  ale lidé, kteří  je  buď  naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký  prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 22. července 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx