Rakousko : ČSSR= dohoda= 1974= Dekrety : zpochybnění= protest .... 19. VI. 2002
Rakouská ministryně nectí mezistátní smlouvy a vznáší neoprávněné požadavky. 
.......... Protest ve věci veřejné                                                               Praha středa 19. června 2002

Velvyslanectví   Rakouské  republiky,  Praha  5,  Victora Huga  10
Věc:  Platnost  a  závaznost  mezistátních  smluv  z  roků 1955 a 1974

      Se  znepokojením a s  údivem sleduji  rušivé  kampaně k  rakousko-českým vztahům.  
Ani sdělovací prostředky, ani občané by neměli jednat nepoučeným a nezodpovědným 
způsobem.  Tím  spíš, že žijeme na začátku třetího tisíciletí.

      Bohužel, zavádějící stanoviska zaznívají také od oficiálních představitelů Rakouské 
republiky.  Dokonce tak mluví  i vaše ministryně zahraničních věcí,  paní  Benita-Maria
FERRERO-WALDNER.
  
     Jakoby neexistovala  závazná  ustanovení  Státní smlouvy o obnovení nezávislého
a demokratického  Rakouska,
  z 15. května 1955.  Zejména  její  článek  24,   Zřeknutí  
nároků  Rakouska  proti  Spojencům. 

    
Jakoby neexistovala kontinuita mezi paní ministryní a jejím předchůdcem  =  Dr. Erich  
BIELKA = který 19. XII.1974  konstatuje platnost československého dekretu č.95/1945 Sb.
Tím potvrzuje platnost jednoho z takzvaných  Benešových dekretů
  
     Dokladem je průvodní list, související s podepsáním Smlouvy mezi Československou 
socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních 
a majetkoprávních  otázek
, rovněž z 19. prosince 1974. 

      Historii nepředěláme.  Jen bychom měli vědět,  že ke  zlu  komunismu  a  nacismu došlo 
porušováním mravních pravidel lidského soužití, a  z nich odvozených závazků, rozličného 
druhu. To by mělo být varovným  mementem  proti počínajícím výstřelkům neobjektivního 
a nekorektního jednání.   

                      S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                            Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                            190 00  PRAHA  9  Českolipská 19 

   Doplňující informace:
  
1 / Písemný protest ve věci veřejné  byl předán  podatelně velvyslanectví Rakouské republiky
            ve středu 19. června 2002, těsně po 14:00 hodin. 
    2 / Současně se zveřejněním této stránky na internetu je elektronickou poštou rozesíláno příslušné 
            upozornění = 
     a /  Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
     b /  Rádiu Svobodná Evropa,  Českému rozhlasu a České televizi,   s  doplňujícím  dotazem  =   
 
          kterým je zmíněný dopis Dr. Ericha  BIELKY, o němž jsem jim napsal před více než dvěma
           týdny = 2. června 2002. 
     c /  Radě  Českého rozhlasu  a   Radě  České televize  na vědomí  i  k  vyjádření  =  ve vztahu 
           k  veřejnoprávním  podivnostem  svěřených  sdělovacích  prostředků. 
   3 /  Jedině  Úřad vlády  České republiky  reagoval  na žádost  o zaujetí stanoviska  k  informacím 
           o mezinárodních závazcích Rakouské republiky. Dopisem  č.j.30490/02-OSV, z 11. června 2002
           oznámil , že věc byla postoupena k vyřízení v  Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

   4 /
  Velký význam dopisu Dr. Ericha BIELKY potvrdil místopředseda vlády, JUDr. Pavel RYCHETSKÝ, 
           při neoficiálním rozhovoru, během posledního zasedání Poslanecké sněmovny, 13.června 2002. 

   5 / 
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
          na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména ze dne 2. června 2002.
Pamatujme:
                  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                  nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 24. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx