Rakousko : ČSSR= dohoda= 1974= Dekrety + miliarda= dokument ..... 02. VI. 2002
Revanšisté porušují platné mezistátní smlouvy, vznášejí neoprávněné požadavky. 
 
Svatováclavské sousoší,
          Praha 
       Braňme  se,  nedejme   
 škodit nám, ani  budoucím
!
       Závazné, ale pomíjené mezinárodní smlouvy

Státní 
smlouva  o  obnovení  nezávislého  a  demokratického  Rakouska,  z  15. května 1955,  
je obsažena  ve  Sbírce zákonů  č. 39/1956.  
Její  článek  24,  Zřeknutí  nároků  Rakouska  proti  Spojencům, už  v prvním odstavci stanoví Rakušanům  jednoznačnou povinnost =
Rakousko se zříká jménem rakouské vlády nebo rakouských státních občanů 
všech  nároků   kterékoli  povahy  proti  mocnostem  spojeným  a  sdruženým,  
vzniklých   přímo  z  války  v Evropě  po dni  1.  září 1939   nebo  z  opatření 
učiněných  následkem  válečného  stavu  v Evropě po tomto dni,  a  to  bez 
zřetele  k  tomu,   zda  příslušná  mocnost  spojená  nebo  sdružená ....  

Smlouva mezi Československou  socialistickou  republikou   a  Rakouskou republikou 
o vypořádání určitých  finančních  a  majetkoprávních  otázek, 
podepsaná  19. prosince  
1974, je průkazně uchována v pražském Státním ústředním archivu, ve  fondu  Federálního ministerstva zahraničních věcí, číslo jednací  010.232 / 75-4. 
Československo  se ve  článku 3  zavazuje k  zaplacení  jedné  miliardy  šilinků.  Je to jedno 
z  více smluvních opatření,  jimiž  se  uzavírají  vzájemné  majetkové  požadavky  ke  dni 19. 
prosince 1974.  

Platnost  Dekretu  prezidenta  Beneše  konstatuje  rakouský  ministr  zahraničních věcí,
Dr. Erich BIELKA,  v souvisejícím dopise, ze dne podepsání  Smlouvy =  19. prosince 1974 =
    

 
 

 


Ani jeden z  představitelů České republiky  zatím nedokázal věcně argumentovat platností obou
zmíněných mezistátních smluv s Rakouskem = z roku 1955 a 1974. Tím spíš, že obě logicky navazují
na prototypová ustanovení  ohledně  celkových  důsledků  2. světové války  =
a ) Postupimské dohody  ze  2. srpna 1945 ,
b ) Dohody o reparacích od Německa, sjednané v Paříži dne 21. prosince 1945, jak je uvedena 
      ve Sbírce zákonů č.150/1947. 
Podle nich je zřejmé, že Československo sice nedostane od Německa válečné reparace, což však
bude kompenzováno vyvlastněním všeho německého majetku. Konkrétně o tom hovoří reparační  
Článek  6 = Německý  majetek  v  cizině .
A.. Každá signatární vláda si ponechá formou, již si sama zvolí, německý nepřátelský majetek
      v její pravomoci ....
  
E.  Německý nepřátelský majetek, který bude započten do reparačních podílů, bude zahrnovat 
      i majetek, který ve skutečnosti jest německým nepřátelským majetkem, třebaže nominální  
      vlastník takového majetku není nepřátelský Němec. ..... 
 

Zhodnocení a závěr. 
Nejenom ustanovení Článku 6/E vyjadřuje tvrdost dobových řešení, kterým však předcházely krutosti 
kobercového bombardování, vyhlazení Lidic, megasmrt v plynových komorách, a mnohá  kolektivní 
utrpení, páchaná na základě tzv. kolektivní viny.
Bohužel se staly, jsou nezpochybnitelné, a jejich důsledky platí všeobecně. Tedy i pro revanšisty 
v Německu, Rakousku, .... Porážka nacismu byla vykoupena oběťmi  mnoha  milionů  lidí. Už proto
musí  sloužit  jako  varovné  poučení  =  že  porušování  vyšších  principů  mravních  vždy  vede 
ke katastrofálním následkům.        

Ale ani jeden z  představitelů České republiky nedokázal argumentovat platností obou  závazných mezistátních dokumentů =  z  roků  1955  a  1974. 
Bohužel, i české vysílání stanice Rádia Svobodná Evropa
podporuje zmíněnou revanšistickou
protiprávnost a destabilizaci.  Soustavně a nevyváženě zařazuje jednostranné příspěvky pánů Bohumila
DOLEŽALA, Emanuela MANDLERA, paní Lídy RAKUŠANOVÉ, Petrušky ŠUSTROVÉ,
a dalších stejně zaměřených publicistů. Titíž také mají převládající prostor v Lidových novinách, 
v Mladé frontě DNES,  ale i v České televizi.  
Každý z intelektuálních i  mediálních expertů měl  a má  možnost  citovat  historické  pravdy. 
Pročpak  to nedělají, v prospěch koho a čeho?  Pokud by měli čestná vysvětlení, rád je uznám, 
v otevřené diskusi, za rovnocenných podmínek.  
Alespoň na internetu lze skrovným způsobem čelit informačním  manipulacím a rozličným lžím.   
Ať  už  to  jsou  například  lži   jáchymovské,  osvětimské,  sudetské.
 
Doplňující informace:
1/ Sbírky zákonů jsou běžně dostupné zejména ve větších veřejných knihovnách, na obecních
      úřadech, atp.    Dokumenty  Federálního  ministerstva  zahraničních  věcí  jsou  odtajněné 
      a lze je studovat  ve  Státním ústředním archivu, Na Chodovci v Praze 4, Archivní ulice č.4.  
2/ Upozornění  na text, s  výzvou  k  zaujetí  stanoviska,  bude odesláno elektronickou poštou,
      současně se zveřejněním této stránky na internetu = vládě České republiky, Rádiu Svobodná
      Evropa, Českému rozhlasu a České televizi.  
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:
                   Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                   nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 9. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx