Praha 9 =  výstavba = metro : ekologie = stromy = ohrožení ............... 28. V. 2002  
Úřady neúplně informují o tom, jak výstavba metra postihne životní prostředí.
        Praha 9,Vysočanská ul., směr do Ďáblic a do Ládví:     Zodpovědným
   činitelům, na
vědomí a k  řešení.
       Zelené  pásmo 
  vzrostlých  stromů
  příjemně oživuje hlavní
dopravní tepnu  Sídliště
      Prosek v Praze 9.  Zeleň  a  stromoví zatím
nerušeně rostou v pro-
storu  uvažovaného 
záboru  pro  hloubení nové trasy metra  IV.
C2,  z  Prahy 8 - Ládví
přes sídliště Prosek, až
   do konečné stanice 
v Praze 18- Letňanech.
   
  
Lidé však dodnes přesně neznají ani množství, ani osud zeleně, která  má ustoupit stavebním pracím.
Proto je nutné, aby projektanti předložili občanům kvalitní studii, vycházející třeba z družicového sním-
kování ( nejlépe z  nevegetačního období ). Taková studie spolehlivě ukáže skutečný počet ohrožené-
ho stromoví a  poslouží jako východisko pro nejvhodnější  řešení.  Vyčlení ty stromy,  které  musí být
už v předstihu přesazeny jinam.  Buď natrvalo,  nebo  jen  přechodně.    
Dosavadní údaje, vyřčené zástupci výstavby, při posledním zasedání zastupitelů Městské části Prahy 9
( 22.dubna 2002), byly značně podhodnocené.  I zběžná procházka okrajovým stromořadím  naznačí,
že půjde o více než 60-80 ohlašovaných listnáčů. 
V zájmu kvalifikovaného jednání je žádoucí, aby v co  nejkratší  době byla  na  příhodném  místě vysta-
vena maketa projektu, doplněná popisem s potřebnými údaji.  Jako podklad pro  připomínky  lidí  a  in- 
stitucí. Se zřetelem na ekonomická hlediska, ale i na ochranu a tvorbu  životního prostředí.  Jak  v  prů-
běhu výstavby metra IV.C2,  tak  i  po  ní. 
                                                                                      Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                                               
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                           190 00   PRAHA  9   Českolipská 19   
Doplňující informace:
1/ Dopis z této internetové stránky bude  průkazně poslán zejména starostovi  Městské části
     Praha  9,  Ing. Vladimíru  ŘIHÁKOVI.  
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  
Pamatujme: Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 2. června 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx