VOLBY = 2002 = ZASTUPITELÉ : VYKONÁNO : INFORMACE  ........... 05. V. 2002
Místní tisk by měl poskytovat závazné prohlášení zastupitelů o dosud vykonané práci.
Žádost ve věci veřejné                                                                                       Praha neděle  5. května 2002

Redakční radě a redakci  měsíčníku   D E V Í T K A ,  periodika obyvatel městské části Prahy 9. 
Věc: Informovanost  občanů  Prahy 9  o práci  dosavadních zastupitelů,  během končícího období.

Vážení,
   
lidé by měli vědět, co závažného a přínosného vykonali nejenom jednotliví zastupitelé, ale i jejich 
zastupitelské kluby, jako celek. Zatím se to povětšinou děje dosti strohým způsobem, nejspíš opisem
rozličných usnesení  =  bez  zřetelného podílu  zastupitelských individualit a klubů.    Navíc  chybějí 
kritické postřehy v případech,  kdy  obecně  prospěšné návrhy  nejsou schváleny rozdílem  jediného 
hlasu, kvůli absenci, nebo absencím zastupitelů .... 
    Dosavadní zastupitelé  by měli  vydat  prohlášení  o  vykonané  práci,  na stránkách  Devítky , už 
v  několikaměsíčním  předstihu.  Také by  neměly chybět  statistiky  o absencích  zastupitelů, atp.
    Aby bylo možné  oponovat  včas  a  stejně  průkazným  způsobem = vůči  případným nepřesnostem, 
a třeba i vůči nepravdivé sebechvále dosavadních zastupitelů, pokud by se vyskytly. 
    Nově  kandidujícím  osobám  a  politickým  subjektům  včas  poskytnout  prostor,  nejenom ke 
stručnému  programovému  prohlášení.  
    Také oni by měli předestřít, co  užitečného  vykonali ku  prospěchu  věcí  společných.  Byť by to 
byly  zdánlivě  "všední" skutky.  Jenže  právě  v nich  se projevuje  reálný  vztah  k lidem, třebas i ve 
skrovných podmínkách.   Současně však předznamenává  kvalitu  působení v budoucí možné funkci.
    Internetová  prezentace těchto  prohlášení  věcně  osloví mladé voliče,  jako potencionální  hospodáře 
a vedoucí činitele obcí i státu. Tím spíš, že při zatímní distribuci Devítky by mohla všechna informativní 
práce vyznít téměř do prázdna. Proto by bylo vhodné požádat o pomoc např. členy volebních komisí. 
Ti  mohou  závazně nahlásit  případná  selhání  v distribuci  Devítkových  volebních informací.
    V  oživené aktivitě občanů  spočívá  pluralitní  přístup  ke  správě  věcí  společných.   Objektivistické 
výmluvy  bývají sice dojemné, ale jsou  alibistické  a  poraženecké.    
    Také  předváleční   populisté  žehrali  na  300 let  habsburského útlaku.  Jejich  dnešní pokračovatelé 
pro  změnu  " hauzírují "  s  50  lety  nacisticko - komunistické  diktatury. 
  Jenže už  tehdy  šlendrián
a  pesimismus  neplatily  pro podnikatele Tomáše  BAŤU,  pro národohospodáře a vynikajícího ministra 
financí Aloise  RAŠÍNA ... 
Záleží  totiž  na  kvalitě  řídících  pracovníků.   Na  jejich  náročnosti  vůči  sobě,  a   následné náročnosti
i  vůči   spolupracovníkům. 
     Právě  proto  rozkvetlo   Československo,  
už  během   prvních   desíti   let  své  existence ... 

    S pozdravem  Naučme  se  být  občany,  abychom  mohli  lidsky  žít,  
                                                                                                                            
Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                                                      
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                                   190 00   PRAHA  9   Českolipská 19
                      

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená žádost  byla odeslána adresátovi elektronickou poštou,  v neděli 5. V. 2002. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  
Pamatujme: Politiku  nedělají  hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 12. května 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx