Svatováclavské sousoší, Praha
.     Braňme  se, ..
      nedejme
   škodit nám,
          ani 
    budoucím
! 
ČR : Německo + lobby : právo + spravedlnost + historie ................................ 07. IV. 2002
Souvislosti naznačují  i  prokazují , kdo a proč asi* zrazuje národní zájmy = úvodní stať.

Vnímavý a přemýšlivý člověk
jistě zaznamenal iniciativu vlády České republiky =  vydat knihu o historii česko-německých
vztahů. Tento záslužný záměr má naštěstí patřičnou publicitu, i politickou podporu. Bohužel,
s podobnou odezvou jsem se nesetkal ani před šesti lety, když jsem o totéž požádal tehdejšího ministra zahraničních věcí, doc. Ing. Josefa ZIELENIECE, CSc.
 
Ale konsensuální ministr Klausovy vlády se mnou naložil způsobem, který je běžný pro něho,
i pro většinu těch, kteří se toliko  zaklínají vznešenými ideály a profesionalitou. 
Jejich praxe je však jiná = sobectví, ješitnost, hmotné stimuly, v reálné službě cizím zájmům. 
Těmto osobám nutně vadí současní lidé, jednající  podle proklamovaných zásad = v souladu 
slov a skutků. Nejenom kdysi, ale i dnes. 

Už jako poslanec zákonodárných sborů v rocích 1990-1992 jsem  shledával, že mnohá
pochybení nemohou vycházet z neznalosti příslušných aktérů.  Tím spíš, že původcem 
vždy byli a jsou mediálně glorifikovaní odborníci, nebo tzv. morální veličiny.  Jakoby 
vytčeným cílem těchto lobby byla destabilizace i destrukce státu.  A pak jeho snadného výprodeje

V roce 1990 jsem neuspěl, a byl zesměšňován za odůvodněný návrh, snížit stav federální
armády ze stavu 180 tisíc na 60 000 = na základě brigádního systému.  Po více jak deseti
letech Generální štáb Armády České republiky považuje 40 000 za optimální stav, 
pro 2/3 Československa.   Z obrovských úspor, během uplynulé dekády, mohly být 
řádně zajištěny a vybaveny armáda, policie, záchranná služba .... , mnohem dříve
zkracována prezenční vojenská služba .... ,

Mohl bych uvést další příklady. Ze všech by bylo zjevné, že iniciativy, směřující k posílení 
správy věcí společných, velice často narážely a narážejí na taktická oddalování, blokace.
Navíc doplněnými o postranní pomluvy, diskriminace, kořistnické působení vlivových
uskupení. Podobné obstrukce trvale stíhaly moje úsilí o spravedlivé a důstojné uspořádání
vztahů česko- německých
, už ve FS ČSFR.
V zájmu průkaznosti, a jako varování, samostatně přetiskuji alespoň dva ze souvisejících  dokumentů = v DOKLAD / 2002/ IV/ 07. 
 

 
Doplňující informace:
1/ Na výše uvedenou předmluvu samostatně navazují dva dokumenty z roku 1996,dnes zveřejněné =
      v neděli  7. dubna 2002. 
2/ * = Zahraniční  konta politiků, jejich blízkých, atp., jsou těžko zjistitelná. 
             Podléhají bankovnímu tajemství. 

3/ Navazující dokumenty, jako příklad občanských možností,  zveřejním postupně. Stejně jako další 
     podobné iniciativy. Například k práci zastupitelských sborů, k ekologii .... 

4/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
     na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, např. 1. dubna 2002 = nepromlčení privatizace.
5/ Text této úvodní statě byl elektronicky adresován lidem dobré vůle, zejména z oblasti sdělovacích 
     prostředků.
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                    nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 14. dubna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx