MF ČR : jízdné + dotace : KPV ČR - etika - příjmy - daně ............... 10. III. 2002 
Odstranění zbytečné administrativy, vyšší náročnost na tabuizovanou KPV ČR
Žádost ve věci veřejné                                                                                    Praha  neděle 10. III. 2002

Ministerstvo  financí   České  republiky,  Ing.  Jiří  R U S N O K
Věc: Bezplatná přeprava účastníků odboje,  změna v Cenovém věstníku MF ČR

Vážený pane ministře,
     hlediska  lidského  přístupu  dovolují,  i  legislativní  ustanovení nebrání tomu,
abyste změnou v Cenovém věstníku MF ČR usnadnil život mnoha tisícům dosud 
žijících odbojářů. 

     Většinou jsou to lidé kolem 80 let věku, kdy zejména každá chvíle užitečného času
má sloužit  pokojnému  životu,  a  ne  zbytečnému " úřadování ",  a zajištění požitků
funkcionářského aparátu.
    Snad i proto mají lidé důchodového věku občanský průkaz bez časového omezení.
Toto vstřícné opatření vychází ze zákona č.328/1999 Sb. o občanských průkazech =
§ 11, odstavec 1, písmeno a. 

     Konfederace politických vězňů ČR = KPV, a zřejmě i další,  nemají opravdový 
zájem sloužit lidem a společnosti. Jinak by tento návrh vzešel z jejich strany. 
1/ Každoročně se " potvrzuje " neměnná skutečnost, že držitel průkazky s podoben-
     kou, je oprávněnou osobou, bývalým odbojářem. Neobstojí námitky, že prodejem
     ročních kontrolních kuponů se pravidelně zamezuje zneužití průkazky  cizí  osobou.
     Pokud ovšem použijeme analogického srovnání  s daleko závažnějším dokladem, 
     s občanským průkazem = při ztrátě, při odcizení, při úmrtí.
2/ Protipředpisová výzva KPV  z listopadu  2001, samozvanecky zkracovala termín
    k nákupu známky pro bezplatnou přepravu, navzdory  stále  platným ustanovením
    Cenového věstníku MF ČR. Podrobnější důkaz o této skutečnosti jsem poskytl už 
    v podání z 22. prosince loňského roku, včetně níže uvedené citace z periodika KPV:
                  " Známky   na   dopravu   se   vydávají   již   od   15. listopadu 2001.
                   Platnost letošních  známek  na  dopravu  končí  31.  prosince  2001. "

     Zmíněnou transakcí  chtěla KPV  zřejmě získat  peníze navíc, za tříměsíční úrok
     z  asi  sedmi tisíc  kontrolních kuponů,  které  prodává  i nečlenům. Což v úhrnu
     představuje zúročitelný vklad cca 840 000 Kč.
3/ Diskriminační přístup při prodeji kuponů v KPV, neprodáním kuponu v době,  
    kdy byl prodáván jiným politickým vězňům,  jsem  zažil a  překonal  už 
vícekrát. 
    Podroboval jsem se jenom  proto,
abych  neporušoval platné, i když nelogické 
    předpisy. Tentokrát ale, po dvou zbytečných  návštěvách  pokladny v  ústředí KPV, 
    jsem se rozhodl  nesloužit už nadále současnému vedení KPV jako objekt zlovolnosti 
    a " morálně " tabuizovaného  papalášství, provázeného neobolševickými způsoby.
4/ Ačkoli vlivem častých úmrtí dochází k značnému zmenšení počtu žijících odbo-
     jářů, KPV nevykazuje:
    a/ Počet členů, nejenom jako podklad pro přidělení státní dotace, ale i jako informační
        politický dokument,  o zhoubném působení uranové radiace, atp.
    b/ Každoročně požaduje dotaci 3 000 000 Kč, bez ohledu na citelný úbytek členů.
        Aniž by však, v souladu se svými státotvornými deklaracemi, snížila peněžní nároky 
         na státní pokladnu. Třeba ve prospěch  jiných  humanitárních akcí.
    c/ Výroční zprávy jsou zavádějící, neúplné. Zejména v záznamu, nebo v rozpisu
        statisícových příjmů za členské příspěvky, ale také za prodané kupony i nečlenům
        Konfederace. 
        V rozpočtových elaborátech KPV rovněž nezmiňuje zdanění a způsob užití 
        takto   získané  částky,  přesahující   1 000 000  Kč.

        Při nedostatečné dokumentační a publikační činnosti KPV nutně vzniká podezření
        o nevhodném a neprokazovaném použití =  např. funkcionářské odměny a požitky.
       
Tato tvrzení jsou ověřitelná v centrálním Zpravodaji KPV, např. v čísle 3/2001.
       
Uvádím jako Důkaz 1.
    d/ Zmanipulované valné hromady a schůze KPV brání otevřenému jednání.
        Dokazují to nejenom bezvýsledné stesky několika členů KPV, občas otištěné
        v periodiku pražské pobočky KPV =  Věrni zůstaneme. Např. číslo 9/2001.
       
Uvádím jako Důkaz 2.

Vážený pane ministře,
     vzhledem k uvedeným skutečnostem Vás žádám, abyste v Cenovém
věstníku  MF ČR  vyhlásil   platnost  vydaných  průkazek,  bez  ohledu 
na datování kontrolního kuponu. Při pochybnostech o totožnosti držitele vyžadovat  souběžné  doložení  občanským  průkazem. 
     Po delší čas jsem studoval všechny související právní normy, počínaje
zákonem  č. 100/1988 Sb.   o  sociálním   zabezpečení,  na   jehož  §59 se
odvolává  §29  zákona  č. 87/1991 Sb.  o  mimosoudních  rehabilitacích.
      Celý § 59 zákona o sociálním zabezpečením však byl bez náhrady
 zrušen, jak je  zřejmé ze  závěrečných ustanovení  zákona č.155/1995 Sb.
Kvůli  všem  uvedeným  skutečnostem  je  třeba  vyřešit  problematiku,
kterou popisuji.  Na závěr připojuji dvě důkazní přílohy.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce        Bohuslav HUBÁLEK
                                                                  
   190 00 PRAHA 9 Českolipská 19
 

 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dopis byl  odeslán ministru financí elektronickou  poštou, 10. III. 2002.
     Současně s ním také dvě zmíněné přílohy, které jsou zde na samostatné stránce, rovněž 
     z 10. března 2002.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
        Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
        nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx