1948 : ROH + KSČ + MASARYK + stávka - občané = fakta .............. 22. II. 2002
Deset statečných občanů nechytračilo, narozdíl od selhavšího Jana Masaryka. 

Hrstka statečných , z 8000 delegátů ,
 na Sjezdu závodních rad v Praze, 22.II.1948, 
hlasovala proti uzurpátorství KSČ. Tedy
 i proti jednohodinové stávce, která 
proběhla před 54 roky, za odporu mnoha
prozíravých, leč "obyčejných " lidí .

Tradičně oslavovaný Jan MASARYK 
však šel " s lidem ", a účastnil se 
zmíněné stávky.
Nejenom tím, ale také vstupem 
do Gottwaldovy vlády,  přispěl
 k  formální legalitě tehdejší vlády 
 tzv. obrozené Národní fronty;
ale i toho, co následovalo ,
jak v celospolečenské tragédii , tak 
i v jeho osobním životě.

  Únor 1948:
 
Sjezd závodních rad
 
= STÁVKA =

     O statečnosti neglorifikovaných lidí. 

 
Faktografické údaje o Sjezdu závodních rad
jsou mizivé. Totéž platí o přípravě Sjezdu, stejně jako o jeho sankčních důsledcích. S ubíhajícím časem,  a s ubývajícími pamětníky,  zhoršuje se možnost průkazného  zdokumentování  nástupu  komunistické nesvobody v naší vlasti. 
Z úcty ke statečným  lidem všedního dne,
kteří jsou páteří této země, narozdíl od chytračících politikářů, hledal jsem už před rokem fakta z té doby. Kvůli časové tísni  jsem těžil pouze z novin roku 1948. Zásadní informace jsem pak zveřejnil
ve zpravodajství DOKLAD 2001/ II/ 24.
Archiv Českomoravské komory odborových svazů,
v kachlíkové budově na náměstí Winstona CHURCHILLA v Praze 3, jsem navštívil v prosinci roku 2001.   Bohužel, v poměrně malém množství uchovaných písemností se nevyskytují příjmení těch,
kteří se nebáli projevit svůj názor, navzdory nedemokratické atmosféře zmanipulovaného Sjezdu.
Archiv Ústředního výboru KSČ,
je veřejnosti přístupný, v nové budově Státního ústředního archivu, v Praze 4, Chodovci. Odtajněný  archiv ve svých fondech  obsahuje také odborářskou tématiku. V té jsem  nalezl jenom obecné materiály o Sjezdu závodních rad. Teprve až ve fondu 100/35, svazek 63, archivní jednotka 506, 
obsahující 188 rukopisných i strojopisných listů z osobního archivu Antonína ZÁPOTOCKÉHO, 
je několik zajímavých podrobností. Svědčí o ještě existující síle a podpoře statečných delegátů. 
Ve spisu to vyplývá ze záznamu o vystoupení dvou delegátů =. 
Odborář a poslanec strany národně socialistické VANDROVEC =
Jeho projev je na  listech 126 až 128,  zaznamenává častou poznámku /Hluk/. I když třeba říkal  následující : ... Ale v řadě jiných otázek máme své výhrady. / Hluk. Výkřiky : Kterých ?/ Doporučuji proto všem, aby i tentokráte bylo hlasováno o jednotlivých zásadách a aby bylo umožněno všem delegátům projevit své mínění. /Hluk. Výkřiky. Potlesk./ ....
Odborář, národní socialista BÍLÝ =
Přepis z listů 152 až 153: .... Předseda Z á p o t o c k ý: dále má slovo s. Bílý  z Mor. Ostravy.
s.Bílý: Milí soudruzi a soudružky !  Scházíme se dnes, abychom dali v odborovém hnutí výraz jednoty, která při stejných povinnostech a také stejných právech musí být nejvyšším symbolem pracujícího lidu, ale nikdy výsadou jedné politické strany./ Potlesk.-Projevy odporu- Výkřiky/ Úkoly odborového hnutí, jež ve svých zásadách má za povinnost hájiti sociální požadavky
 pracující třídy pojí se s konstruktivní výstavbou našeho podnikání ve snaze vytvářet všechny předpoklady k zajištění spravedlivé odměny za práci. /Výkřiky odporu.-/
     Předseda s. Z á p o t o c k ý :  Soudruzi, mám zprávy, že soudruh Bílý chce vystoupit na našem sjezdu s určitou štvavou řečí, prosím vás, vyslechněte ji těch pět minut, potom však podle toho hlasujte a rozhodujte.
      S.Bílý  (  pokračuje- výkřiky a bouře roste ) : S pocitem trpkosti sledovali jsme v posledních dnech způsob řešení přechodné úpravy platů státních a veřejných zaměstnanců. Po zprávě 
s. Zápotockého kvitujeme s povděkem, že ústřední rada odborů, resp. její představenstvo upustili 
od tvrdého a ultimativního stanoviska, což svědčí o dobré vůli požadavků státních a veřejných zaměstnanců ve smyslu usnesení vlády v brzké době vyhověti.  ( Potlesk.-Bouře odporu, která
trvá.) Soudruzi a soudružky, nemohu si pomoci, na tomto sjezdu mi nebyla dána možnost, abych mluvil.
      Předseda s. Z á p o t o c k ý:  Dále má slovo ....
Předseda ÚRO, Antonín ZÁPOTOCKÝ, oznamuje výsledek závěrečného hlasování =
na listě 170= ... Prosím členy Ústřední rady odborů, aby hlasovali. Kdo souhlasí s navrženou resolucí, nechť zvedne ruku. /Děje se .//Potlesk./
                           Děkuji.
                          Kdo je proti resoluci ? /Děje se./  / Výkřiky odporu./
Soudruzi, konstatuji, že Ústřední rada odborů přijala navrženou resoluci proti třem hlasům.
                          Nyní přistupujeme k hlasování pléna .
                          Kdo je z celého shromáždění pro navrženou resoluci tak, jak ji odhlasovala 
a přijala Ústřední rada odborů, nechť zvedne ruku. /Děje se.//Potlesk./
                          Kdo je proti resoluci ?  /Děje se.- Výkřiky odporu./  
                          Soudruzi a soudružky, děkuji vám. Na sjezdu je přítomno 7.900 a několik delegátů. Resoluce byla přijata proti deseti hlasům ./Výkřiky- Potlesk./ ..... 

Kdo byli ostatní stateční, jaký byl jejich osud ?
Vydrželi, nebo podlehli ? Najdeme někoho z nich mezi pozdějšími spolupracovníky StB ?  Ať tak či onak, nezájem o zdokumentování těchto událostí je příliš velkým dluhem. Dvanáct let po listopadu 1989 ! Co na to akademičtí studenti Univerzity III. věku, nebo aktivní historici, či sociálně demokratičtí a lidovečtí funkcionáři, nebo ti  dědiční národní socialisté, kteří volají z předvolebních plakátů svoje zásadové " ...  a  dost ! "    
?     
 
Doplňující informace:
1 /
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například Jan MASARYK, 
       nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do  28. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx