Exil + HONNER = USA  : informace : selekce = utajení = cenzura .... 10. II. 2002   
Utajovaný DENNÍ HLASATEL="tribuna pro všechny čtenáře, bez rozdílu politické .." ?  
Důkaz = 
několikeré odmítnutí dopisu,  naposled 7. února  2002 =
                  
The original message was received at Thu, 7 Feb 2002 05:52:52 +0100 (CET)
                   from datela-1-4-56.dialup.vol.cz [212.20.98.90]
           ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
                   <hlasatel@ameritech.net>
                   (reason: 550 you are not allowed to send mail to <hlasatel@ameritech.net>
                            = "  
.... není vám dovoleno posílat mail do ....  "  =

Text dopisu, který by se zřejmě nelíbil novinářům v Czechoslovak Daily Herald =

Dopis ve věci veřejné
                                                                  Praha neděle 20.ledna a 10. února 2002

      Díky tomu, že váš list dochází do parlamentní knihovny, znám jeho obsah i vaši e-mailovou
adresu.  Je ale možné,  že i tentokrát  nebudete reagovat na můj dopis.  I když poskytuje nové
informace pro exil, jinde nezveřejněné. 
       Bohužel, bez  odezvy  totiž  zůstaly  dva  obdobné  dopisy,  doporučeně odeslané 19.června
1999 a 28. května 2001.  Adresátem prvního byl člen redakce pan Carl HODEK, podruhé pak raději
kolektiv redakce. 
       Nedostatek informací a vzájemné komunikace jsou zdrojem mnoha nedorozumění a chyb, 
které se z nich odvíjejí.  A proto, pokud jde o závažná sdělení, pomíjím osobní pocity, jakož i zjevně ne-přátelská hlediska vůči mému úsilí. 
       V nadřazeném zájmu věcí společných taková sdělení posílám i těm, kteří soustavně ignorují průkazně vypravené zásilky. Ať už jsou to Český rozhlas, Česká televize,  Lidové noviny, Mladá fronta DNES, PRÁVO ...... 
      Podobně jednal i pan Jan HONNER, který navzdory své minulosti = a možná i proto =
manifestačně a samozvaně zdvihal prapor jménem všech obětí komunismu, popravených i vězněných.
Na moje urgence, s dovětkem že jsem vícenásobný politický vězeň režimu KSČ, začal s lživými výmluvami. Když jsem ho usvědčil, rezolutně prohlásil " S vámi se nebudu bavit ! ", a rychle odešel, skoro utekl.   Za co, a jménem čehopak,  asi dnes bojuje a žije v USA, tento první soukromý český ombudsman ? 
     Pročpak jste o něm přestali psát na stránkách Nedělního hlasatele, navzdory úvodnímu, glorifikačnímu, nadšení v roce 1999?  Ojasňující  dodatečné sdělení,  nebo  tisková  omluva,
by měly být samozřejmou  povinností, nejenom  s ohledem na žurnalistickou etiku a profesionalitu.
      S pozdravem a s přáním lepších dní, Bohuslav HUBÁLEK,  www.volny.cz/doklad-hubalek 
      
UKÁZKA 1 = pouze graficky upravená = výňatek ze zpravodajství  =   18. I. 2002
11:31 RADOMĚŘSKÝ  
Obecně platí, že písemnosti po I.správě StB jsou hůře přístupné. 
To je i není pravda. Před dvěma roky ÚZSI nalezl vstřícný 
i zákonný způsob, jak vyhovět exulantům při poskytování 
materiálů I. správy StB.
  Bylo to usnadněno tím, že tento druh 
informací je nejméně problémový. Lze ho uvolnit a převést 
do archivu MV ČR v Pardubicích, k obvyklému studiu.
  
UKÁZKA 2 = pouze graficky upravená = 
Česká televize - svoboda informací, projevu = mlčení a mlžení v ČT ....... 5. XI. 2000
Stížnost z roku 1999 dodnes bez žádoucí nápravy v ČT = i k Analýze 17.XI.1989
.Žádost i stížnost ve věci veřejné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pondělí 13. XII. 1999
Generální ředitel České televize , Mgr. Jakub PUCHALSKÝ
Věc : Upřesnění a zveřejnění provozních informací o ČT
Vážený pane generální řediteli ,
buďte tak laskav a zařiďte , aby Česká televize průběžně zveřejňovala údaje , které jsou podstatné pro věcné hodnocení její veřejnoprávnosti , odpovědného hospodaření , a dosahované efektivity zhruba 3000 zaměstnanců - i jako porovnání vůči TV NOVA ( cca 400 zaměstnanců ) .
Dosavadní zaplňování stránek Internetu , několika desítkami podobenek vybraných pracovníků a kusými údaji , rozhodně nesplňuje potřebu věcného a průhledného informování o zásadních ukazatelích , jimiž jsou např. :
1/ Organizační pavouk a stav útvarů i tabulkových míst v ČT, včetně souvisejících platových rozmezí .
2/ Evidence a statistika došlé pošty , obzvláště pak průkazně doručených sdělení pro ČT - jakož i směrnice o zásadách jejich vytěžování a vyřizování .
3/ Zlepšení , dosažená v evidovaném období . ( Zavedené dílčí úhrady zaměstnanců za užití mobilních telefonů , atp. ) .
4/ Hlediska a definitivní rozhodování o výběru zejména nosných témat , ale i účastníků a tvůrců vysílaných pořadů - s ohledem na pluralitu a objektivitu .
5/ Činnost a stanoviska Etického panelu ČT, obzvláště ke kontroverzním tématům : např. seriál o majoru Zemanovi i jeho zařazení do hlavního vysílacího času. Ve svých internetových sděleních Etický panel nic takového nevysvětluje .
6/ Pochvaly za příkladnou práci , postihy za průkazná pochybení - jako důkaz náročného a odpovědného řízení ČT.
7/ Proč v souvislosti s desátým výročím 17.XI.1989 nikdo z ČT nepozval do přemnohých besed pana Miroslava Dolejšího, autora sice diskutovatelné, přesto však závažné Analýzy 17.XI.1989 ? Musím podotknout, že pan Dolejší se mnou není v přátelském stavu, vzhledem k mé činnosti ve FS ČSFR . Ale v zájmu objektivních přístupů ( fair play ) a klasické zásady Audiatur et altera pars , lze takové " opomenutí " považovat za profesionální selhání ČT .
8/ V mnohastránkových dopisech ujišťujete členy Konfederace politických vězňů slovy o vstřícnosti a porozumění. Avšak v běžné praxi ČT připouštíte hrubé porušování okázale hlásaných zásad o profesionalitě a etice : přezíravý a lhostejný přístup zaujímá Vámi vedená ČT k věcným podnětům, i od politických vězňů ( Budyně nad Ohří, atp. ). Místo toho např. dáváte prostor dlouhodobému a balastnímu povídání, na úkor předloženého návrhu o kvalifikovaném posouzení ústavnosti komunistických uskupení v ČR - s ohledem na evropské souvislosti .
Vážený pane generální řediteli,
nebudu vršit další průkazná fakta, svědčící v neprospěch dosavadních způsobů České televize . Konečně , je v možnostech administrativy ČT, aby se na úrovni sklonku 20.století vypořádala s nevyřízenou agendou. To se rovněž týká i mlčení šéfredaktora zpravodajství , Mgr. Zdeňka Šámala. Také očekávám patřičnou nápravu v záležitostech, které jsem ČT předkládal.
S pozdravem  Bohuslav HUBÁLEK, 
                         politický vězeň komunismu, poslanec ČNR a FS ČSFR ( 1990 až 1992 ): podpis, adresa.
                 Co:  Rada ČT , Rada pro rozhlas a televizi , Stálá komise PSP ČR
 
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/  Dokumentační kopie z Czechoslovak Daily Herald = DENNÍ HLASATEL ( DH ), obsahující
       jak novinovou tiráž, tak i 
výzvu ke svobodnému dopisování a inzerování,  přetiskuji 
       odděleně,  rovněž ve zpravodajství DOKLAD 2002/ II/ 10.
3/  Czechoslovak Daily Herald, už dlouho není deníkem, ale vychází toliko v neděli,  zpravidla
        ve dvoutýdenním intervalu. Tiráž DH to však neaktualizuje. 
4/   Jan HONNER, pod záštitou amerických krajanů, odcestoval  do USA koncem roku 1999. 
       Stalo se to navzdory známým skutečnostem o podivné minulosti prvního soukromého českého
       ombudsmana, Jana HONNERA.  Podivné zásluhy tohoto bojovníka za demokracii podrobně
       popsal  Petr CIBULKA,  podrobně a několik týdnů předtím, než Jan HONNER odletěl do USA.
       Kvůli průkaznosti,  i kvůli snazší a přehlednější informaci, přetiskuji toto varovné sdělení,
       jako samostatné faksimile. Údaje v něm uvedené nebyly a nejsou  předmětem soudního sporu, 
       ani jakékoli tiskové opravy. 
5/  V telefonním seznamu jsem vyhledal adresu MUDr. Jaroslava LHOTKY , který je zřejmě 
        jedním z několika přípustných  ( allowed ) dopisovatelů.  Alespoň jemu  posílám 
        kompletní kopie z neděle 10. II. 2002, aby snad jeho prostřednictvím došly redakci v USA. 

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx